Kết quả tìm kiếm: vong-tay

[VCD] Hoài niệm ân sư và Khai Thị - HT. Tịnh Không

Pháp Hạnh 31/08/2011 16:53:43 1,784 0

tinhkhong

Pháp thoại: Hoài niệm ân sư và Khai Thị - HT. Tịnh Không

 Cẩn dịch: Vọng Tây

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/1003-Hoai-niem-an-su-va-Khai-Thi

Xem thêm »

[VCD] Vì sao cần phải siêu độ vong nhân - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 31/08/2011 16:36:21 2,218 0

ViSaoPhaiSieuDo

Pháp thoại: Vì sao cần phải siêu độ vong nhân - HT. Tịnh Không

 Giảng tại Báo Ân Đường Tịnh Tông Học Hội Singapore ngày 4/1/2000

Cẩn dịch: Vọng Tây

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/1002-Vi-sao-can-phai-sieu-do-vong-nhan

Xem thêm »

[VCD] Sống trong thế giới cảm ân - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 31/08/2011 16:29:57 2,035 0

CamAn

Pháp thoại: Sống trong thế giới cảm ân - HT. Tịnh Không

Giảng tại Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore ngày 7/4/2005

Cẩn dịch: Vọng Tây

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/1001-Song-trong-the-gioi-cam-an

Xem thêm »

[VCD] Pháp môn Niệm Phật - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 31/08/2011 16:23:19 2,570 0

PhapmonniemPhat

Pháp thoại: Pháp môn Niệm Phật - HT. Tịnh Không

Giảng tại Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore tháng 10/2003

Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/243-Phap-mon-niem-Phat-PS-Tinh-Khong

Xem thêm »

[VCD] Giáo dục, phong thủy, vận mạng - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 31/08/2011 16:04:26 2,109 0

GiaoDucPhongThuy

Pháp thoại: Giáo dục, phong thủy, vận mạng - HT. Tịnh Không

Cẩn dịch: Vọng Tây

download http://www.mediafire.com/?y3w6xnlxhek16

Xem thêm »

[VCD] Giới là hợp tình hợp lý - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 31/08/2011 15:44:46 1,336 1

Gioilahoptinh

Pháp thoại: Giới là hợp tình hợp lý - HT. Tịnh Không giảng

Trích từ Kinh Hoa Nghiêm phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất

Giảng tại Hồng Kông ngày 20/5/1998

Cẩn dịch: Vọng Tây

download http://phapthi.net/f/showthread.php/998-Gioi-la-hop-tinh-hop-ly

Xem thêm »

[VCD] Đại Đạo Bồ Đề không tiến ắt lùi - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 31/08/2011 14:19:58 4,156 0

DaiDaoBoDe

Pháp thoại: Đại Đạo Bồ Đề không tiến ắt lùi - HT. Tịnh Không giảng

Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu ngày 14/4/2001

Cẩn dịch: Vọng Tây; thuyết minh: Quảng Tâm

download_microsof_congnghe24h.info_ http://phapthi.net/f/showthread.php/997-Dai-dao-bo-de-khong-tien-at-lui

Xem thêm »