Pháp Sư Tịnh Không

[VCD] Trả lời 10 câu hỏi của đồng tu Bắc Kinh (? đại nạn 2012) - HT. Tịnh Không

Pháp Hạnh 14/03/2012 08:19:54 11,643 6

2012 

Trả lời 10 câu hỏi của đồng tu Bắc Kinh

Hỏi Đáp Khai Thị - HT. Tịnh Không chính thức trả lời

những hiểu lầm về dự báo đại nạn năm 2012

Giảng ngày 8-2-2012

downloadhttp://www.mediafire.com/?26sz93fncwr21

 

Xem thêm »

[DVD] Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa - HT. Tịnh Không

Pháp Hạnh 25/02/2012 09:18:11 11,060 10

image  
  
Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa

Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng

Giảng ngày 19-12-2009

download

http://phapthi.net/f/showthread.php/1460-MP4-AVC-Kinh-Vo-Luong-Tho-Tinh-Hoa-PS-Tinh-Khong


Xem thêm »

[VCD] Hóa giải lòng oán hận sâu nặng - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 17/09/2011 09:07:20 4,554 0

00433  
  
Pháp thoại: Hóa giải lòng oán hận sâu nặng - HT. Tịnh Không giảng

Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore ngày 24/4/2004

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ

Giọng đọc: PT Thiện Quang

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/1006-Hoa-giai-long-oan-han-sau-nang

Xem thêm »

[VCD] Lợi ích niệm Phật 2 - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 17/09/2011 07:46:26 3,480 0

00693  
  
Pháp thoại: Lợi ích niệm Phật 2 - HT. Tịnh Không

Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu ngày 23/6/2003

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ

Diễn đọc: PT Thiện Quang

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/244-Loi-ich-cua-niem-Phat-PS-Tinh-Khong

Xem thêm »

[VCD] Lợi ích niệm Phật 1 - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 17/09/2011 07:42:14 3,005 0

00692
  
Pháp thoại: Lợi ích niệm Phật 1 - HT. Tịnh Không

Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu ngày 23/6/2003

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ

Diễn đọc: PT Thiện Quang

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/244-Loi-ich-cua-niem-Phat-PS-Tinh-Khong

Xem thêm »

[VCD] Tín tâm dao động không thể vãng sanh 2 - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 16/09/2011 20:05:06 2,434 0

00972
 

Pháp thoại: Tín tâm dao động không thể vãng sanh 2 - HT. Tịnh Không giảng

Trích lục từ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ

Người đọc: PT. Thiện Quang

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/637-Tin-tam-dao-dong-khong-the-vang-sanh-PS-Tinh-Khong

Xem thêm »

[VCD] Tín tâm dao động không thể vãng sanh 1 - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 16/09/2011 20:00:09 2,327 0

00971

Pháp thoại: Tín tâm dao động không thể vãng sanh 1 - HT. Tịnh Không giảng

Trích lục từ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ

Người đọc: PT. Thiện Quang

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/637-Tin-tam-dao-dong-khong-the-vang-sanh-PS-Tinh-Khong

Xem thêm »

[VCD] Sự thật và lý luận của việc siêu độ - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 01/09/2011 08:19:31 1,956 0

Tinhkhong2

Pháp thoại: Sự thật và lý luận của việc siêu độ - HT. Tịnh Không giảng

 Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (1997)

Cẩn dịch: Pháp Sư Minh Nhẫn

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/1008-Su-that-va-ly-luan-cua-viec-sieu-do

Xem thêm »