Pháp Môn Niệm Phật - Thích Trí Thoát

Pháp Môn Niệm Phật - Thích Trí Thoát

3,662 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT - TT. Thích Trí Thoát Giảng tại Phật Học Viện Linh Sơn - Paris ngày 22/06/2014Đệ tử chúng con,hiện là phàm phu,trong vòng sanh tử,tội chướng sâu nặng,luân chuyển sáu đường,khổ không nói được,nay gặp tri thức,được nghe danh hiệu,bản nguyện công đức,Phật A Di Đà,một lòng xưng niệm,cầu nguyện vãng sanh,nguyện Phật từ bi,xót thương chẳng bỏ,phóng quang nhiếp thọ,đệ tử chúng con,chưa biết Phật Thân,tướng tốt quang minh,nguyện Phật thị hiện,cho con được thấy,lại thấy tướng mầu,Quán Âm Thế Chí,Các chúng Bồ Tát,và thế giới kia,thanh tịnh trang nghiêm,vẻ đẹp quang minh,xin đều thấy rõ.Con nguyện lâm chung không chướng ngại,A Di Đà đến rước từ xa,Quan Âm cam lồ rưới nơi đầu,Thế Chí Kim đài trao đỡ gót,Trong một sát na lìa ngũ trược,khoảng tay co duỗi đến Liên Trì,khi hoa sen nở thấy Từ Tôn,nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ,nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn,không rời an dưỡng lại Ta Bà,khéo đem phương tiện lợi quần sanh,hay lấy trần lao làm Phật sự,con nguyện như thế Phật chứng tri,kết cuộc về sau được thành tựu.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.