Tỳ Ni Nhật Dụng (Kỳ 8) - Cúng Tịnh Bình, Nhận Cúng Dường - Thích Tuệ Hải

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Tỳ Ni Nhật Dụng (Kỳ 8) - Cúng Tịnh Bình, Nhận Cúng Dường - Thích Tuệ Hải

773 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Tỳ Ni Nhật Dụng 08 - Thầy Thích Tuệ Hải 2015 - Bài 22, 31: Cúng Tịnh Bình, Nhận Cúng Dường ✔ Chân Lý Hay -Bài Kệ 22: Cúng tịnh bình (cúng bình sạch) Tay cầm tịnh bình, Nên nguyện chúng sanh, Trong ngoài không dơ, Sạch sẽ tất cả. Câu chú: Án thế già lỗ ca sất hàm sất sa ha (3 lần). -Bài 23: Đãng tịnh bình chân ngôn (chân ngôn súc tịnh bình) Án lam sa ha (21 lần). -Bài 24: Quán thủy chân ngôn (chân ngôn từ tịnh bình rót nước ra) Án phạ tất bát ra ma ni sa ha (3 lần). Nẵng mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha, Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha (3 lần). -Bài 25: Thọ thực (thọ trai) Nhược kiến không bát, đương nguyện chúng sanh, cứu cánh thanh tịnh, không vô phiền não. Thấy bát khí trống, nên nguyện chúng sanh, cứu cánh thanh tịnh, trống không phiền não. Nhược kiến mãn bát, đương nguyện chúng sanh, cụ túc thạnh mãn, nhất thiết thiện pháp. Thấy bát khí đầy, nên nguyện chúng sanh, chứa đựng đầy đủ, tất cả thiện pháp. -Bài 26: Xuất sanh (xuất cho chúng sanh) Pháp lực khó nghĩ bàn, Từ bi không chướng ngại, Bảy hạt bủa mười phương, Khắp cho cả pháp giới. Câu chú: Án độ lợi ích sa ha (niệm chú này 3 lần, mỗi lần gãy móng tay 1 cái). Đại bằng kim sí điểu, Khoáng dã quỉ thần chúng, La sát quỉ tử mẫu, Cam lộ tất sung mãn. Án mục đế sa ha (niệm chú này 3 lần, mỗi lần gãy móng tay 1 cái). Chim đại bằng cánh vàng, Chúng quỉ thần đồng rộng, Mẹ của quỉ la sát, Cam lộ no đủ cả. Án mục đế sa ha (niệm chú này 3 lần, mỗi lần gãy móng tay 1 cái). -Bài kệ 27: Thị giả tống thực (thị giả đưa ăn) Chúng quỉ thần các người, Nay tôi cho cúng phẩm, Cúng phẩm này khắp cả, Quỉ thần cùng hưởng thụ. Án mục lực lăng sa ha (3 lần). Phật chế Tỳ kheo, thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tín thí nan tiêu, đại chúng, văn khánh thanh, các chánh niệm. Phật dạy Tỳ kheo, ăn xét năm điều, nghĩ sai nói chuyện, tín thí khó tiêu, đại chúng, nghe tiếng khánh, cùng chánh niệm. (Chính thức thọ thực) Chấp trì ứng khí, đương nguyện chúng sanh, thành tựu pháp khí, thọ thiên nhân cúng. Án chỉ rị chỉ rị phạ nhật ra hồng phấn tra (3 lần). Nguyện đoạn tất cả điều ác. Nguyện tu tất cả điều lành. Nguyện độ tất cả chúng sanh. Một, xét kể công lao nhiều ít và ước lượng lý do của thực phẩm. Hai, nghĩ kỹ đức hạnh của mình đủ hay thiếu để ứng thọ sự cúng dường. Ba, đề phòng tâm lý, tránh những tội lỗi mà tham sân si vẫn là chủ yếu. Bốn, chính vì lấy thực phẩm làm dược phẩm tốt để trị liệu thân hình khô yếu. Năm, vì thành đạo nghiệp mà ứng thọ thực phẩm này. -Bài kệ 28: Kiết trai (kết thúc sự thọ trai) (Nguyên chú.- Trước tụng chú Chuẩn đề, kế tụng bài kệ dưới đây.) Gọi là bố thí, tất được ích lợi; Vui thích bố thí, sau được an vui. Thọ thực hoàn tất, nên nguyện chúng sanh, Việc làm hoàn tất, đủ mọi Phật pháp. -Bài kệ 29: Tẩy bát (rửa ứng khí) Nước rửa bát khí, Như nước Cam lộ, Đem cho quỉ thần, Được no đủ cả. Câu chú: Án ma hưu ra tất sa ha (3 lần). -Bài kệ 30: Triển bát (mở ứng khí) Ứng khí của Như Lai, Nay con được mở ra, Nguyện cùng với mọi người, Ba luân đều vắng lặng. Câu chú: Án tư ma ma ni sa ha (3 lần) -Bài kệ 31: Thọ sấn (nhận đồ cúng dường) Tài thí pháp thí, Bình đẳng không khác, Làm cho thí độ, Đầy đủ trọn vẹn. Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu... Website: http://www.chanlyhay.com Facebook: https://www.facebook.com/NhungChanLyHay Youtube: https://www.youtube.com/user/chanlyhay

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.