Vô Lượng Thọ Như Lai Chơn Ngôn (Tiếng Phạn, Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Tina Tình

Vô Lượng Thọ Như Lai Chơn Ngôn (Tiếng Phạn, Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Tina Tình

101 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI DHARANI

Namo Ratna Trayaya,
Namah Arya Amitabhaya,
Tathagataya, Arhate
SamyakSambuddhaya.
Tadyatha:
Aum, Amrite, Amritodbhave,
Amrita Sam-bhave,
Amrita Garbhe,
Amrita Siddhe,
Amrita Teje,
Amrita Vikrante,
Amrita Vikranta, Gamine,
Amrita Gagana, Kirti Kare,
Amrita Dumdubhi, Svare,
Sarvartha, Sadhane,
Sarva Karma, Klesha,
Kshayam, Kare, Svaha.
Aum, Bhrum, Hum.


Tài liệu có viết, Na chia sẻ....tuy nhiên đây là tài liệu nên đúng sai quý vị hoan hỷ


Namo Ratnatrayàya (Quy mệnh Tam Bảo)
Namahï (Kính lễ) Àrya (Thánh) Amitabhàya (Vô Lượng Quang) Tathàgatàya (Như Lai) Arhate (Ứng Cúng, Sát Tặc, A La Hán) Samyaksamïbuddhàya (Chính Đẳng Chính Giác)
Tadyathà (Như vậy, liền nói Chú là)
Omï (Cảnh giác)
Amrïte (Cam lộ)
Amrïta (Cam Lộ) Udbhave (Hiện lên)
Amrïta (Cam Lộ) Sambhave (Phát sinh)
Amrïta (Cam Lộ) Garbhe (Tạng, kho tàng)
Amrïta (Cam Lộ) Siddhe (Thành tựu)
Amrïta (Cam Lộ) Teje (Uy quang, uy đức)
Amrïta (Cam Lộ) Vikrànte (Dũng mãnh)
Amrïta (Cam Lộ) Vikrànta (Dũng mãnh) Gamine (Đạt đến được)
Amrïta (Cam Lộ) Gagana (Hư Không) Kìrti (Tương xứng) Kare (Tác làm, tạo tác)
Amrïta (Cam Lộ) Dunïdïubhi (Cổ, cái trống) Svare (Âm Thanh)
Sarvàrtha (Tất cả nghĩa lợi) Sàdhane (Nghi thức thành tựu)
Sarva Karma (Tất cả nghiệp) Kle’sa (Phiền não) Ksïayamï (Vô tận, không còn sót) Kare (Tạo tác)
Svàhà (Quyết định thành tựu, thọ hưởng mùi vị an lạc của Đại Niết Bàn) Thần chú còn có tên gọi khác là: Vô Lượng Thọ Quang Như Lai căn bản chân ngôn. Do ngài Tam Tạng Pháp Sư Sa-ra-ba mới dịch rất tường tận, hiện có chép trong sách Niệm Phật Trực Chỉ ta nên tụng trì. Người tụng chú này sẽ được đại tinh tấn, mau chóng sinh Tịnh Ðộ. Tụng được một biến, tức thì diệt được ở trong thân hết thảy mọi tội ngũ nghịch, thập ác. Tụng được 10 vạn biến, tức thì nhận được tâm Bồ Ðề nhớ mãi chẳng quên. Tụng được 20 vạn biến tức thì cảm thấy mầm Bồ Ðề đã sinh. Tụng được 30 vạn biến, Phật A Di Ðà thường ở đỉnh đầu, quyết định sinh Tịnh Ðộ. Ăn chay niệm Phật trì chú lâu ngày, tự nhiên tâm mình yên lặng, dẹp hết tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, hào quang tuệ giác hiện ra, thế là thấy Phật A Di Ðà, được sinh Tịnh Ðộ hiện lúc đang sống ở đời này, chứ không phải chỉ chờ đến lúc chết rồi mới được sinh.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.