Niệm Phật Cảnh - Thiện Đạo Đại Sư

Niệm Phật Cảnh - Thiện Đạo Đại Sư

15.2k 0 0 5 Người đăng: thienthong

Phần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sách nói
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Niệm Phật Cảnh do Thiện Đạo ĐS (Tổ thứ hai của Tịnh Độ Tông)

Đăng bình luận.

Bình luận (5)

 • Tên của bạn Đã thêm Giới thiệu pháp môn Tịnh Độ

  Thứ ba, 12 Tháng 8 2008 05:13

  Pháp môn Tịnh Độ là do Phật A Di Đà kiến lập, Thích Ca Mâu Ni Phật đã tuyên dương, mười phương tất cả chư Phật đều cùng khen ngợi đại pháp vô thượng siêu thắng khác biệt.
  Do lòng tin sâu này, mà phát ra nguyện vọng chân thật, nhàm chán Ta Bà, không sợ chết, bằng lòng xả bỏ tất cả thế gian vô thường; vui cầu Cực Lạc, thích được chết, bằng lòng chết sớm một chút, sớm một chút được vãng sanh Tây Phương, thân cận Phật A Di Đà.
  Chuẩn bị đầy đủ loại tâm tình Tín nguyện này, bất cứ chúng sanh nào trong mười phương, chỉ cần xưng niệm “A Di Đà Phật”, Phật A Di Đà liền sẽ y theo thệ nguyện đích thân tiếp dẫn, dùng Phật lực tiếp độ chúng sanh niệm Phật, vượt khỏi sanh tử, vĩnh thóat luân hồi.
  Thiện Đạo Đại Sư Ngữ Lục
 • huynh van sang Đã thêm Lời dạy của đại sư Thiện Đạo
  Nếu bỏ chuyên niệm để tu tạp nghiệp thì trong trăm kẻ hiếm có một hai người được vãng sanh, trong cả ngàn người hiếm được ba bốn người được vãng sanh.
  Vì tạp duyên loạn động, đánh mất chánh niệm; vì chẳng tương ứng với bổn nguyện của Phật; vì trái nghịch giáo pháp, vì chẳng thuận lời Phật; vì hệ niệm chẳng tương tục; vì tâm chẳng liên tục nghĩ báo ân Phật; vì tuy tu hành mà thường tương ứng danh lợi; vì ưa gần tạp duyên gây chướng ngại chánh hạnh vãng sanh của mình lẫn người.
  Đại sư Thiện Đạo
  Hỏi: Vì sao chẳng dạy tu quán mà chỉ dạy thẳng chuyên xưng niệm danh hiệu?
  Ðáp: Chúng sanh chướng nặng, cảnh vi tế mà tâm thì thô phù, thần thức lao chao nên khó thành tựu pháp quán. Vì thế, đức Ðại Thánh bi mẫn khuyên ngay nên chuyên xưng danh hiệu, chính là vì danh hiệu dễ xưng, hễ niệm liên tục liền vãng sanh.
  Nếu có thể niệm niệm liên tục, lấy lúc hết mạng làm hạn thì mười người tu mười người được vãng sanh, trăm người tu trăm người được vãng sanh. Vì sao vậy?
  Do vì không có tạp duyên bên ngoài nên được chánh niệm, vì tương ứng với bổn nguyện của Phật, vì chẳng trái giáo pháp, vì thuận theo lời Phật.
  Nếu bỏ chuyên niệm để tu tạp nghiệp thì trong trăm kẻ hiếm có một hai người được vãng sanh, trong cả ngàn người hiếm được ba bốn người được vãng sanh.
  Vì sao vậy? Vì tạp duyên loạn động, đánh mất chánh niệm; vì chẳng tương ứng với bổn nguyện của Phật; vì trái nghịch giáo pháp, vì chẳng thuận lời Phật; vì hệ niệm chẳng tương tục; vì tâm chẳng liên tục nghĩ báo ân Phật; vì tuy tu hành mà thường tương ứng danh lợi; vì ưa gần tạp duyên gây chướng ngại chánh hạnh vãng sanh của mình lẫn người.
  Xin hết thảy mọi người khéo tự suy nghĩ. Ði, đứng, nằm, ngồi đều phải chú tâm khắc kỷ, ngày đêm đừng quên. Trong niệm trước vừa mạng chung thì trong niệm sau liền sanh, vĩnh viễn hưởng pháp lạc vô vi cho đến khi thành Phật, há chẳng phải là vui sướng lắm ư?

  Trích yếu lời phán định hai cách tạp tu và chuyên tu Tịnh nghiệp
  của đại sư Thiện Ðạo (đời Ðường)
 • huỳnh văn sáng Đã thêm PHÁP NGỮ HT


  Việc lớn nên làm trước.

  Thiện Đạo đại sư nói“ vạn người tu vạn
  người vãng sanh”, ngày nay chúng ta
  được thân người gặp được Phật pháp,
  lại nghe được pháp môn Tịnh Độ, chỉ
  cần có thể tin tưởng, phía trước đã nói
  qua với các vị, bạn có thể “chuyên tâm”
  , có thể “thủ nhất”, ngay trong đời này
  bạn nhất định thành tựu, khi sắp ra đi
  không bị bệnh đứng mà ra đi, ngồi mà
  ra đi, đó là chân thật tự tại, không cần
  phải nhờ người khác giúp đỡ, chúng
  ta nói những thí dụ này, những người
  này vãng sanh đều không cần người
  trợ niệm, không cầu người, chỉ có
  chính mình công phu làm chưa đủ lực,
  vậy mới mong cầu người khác giúp
  đỡ, cầu người giúp đỡ, cái vấn đề đó
  không đơn giản, bạn gặp được duyên
  là thiện duyên hay là ác duyên?
  Thiện duyên thì mọi người giúp bạn
  vãng sanh, ác duyên là gây phiền
  phức, đến giúp bạn trợ niệm có rất
  nhiều ý kiến, đó là phiền não, có thể
  sẽ sanh ra chướng ngại đối với việc
  vãng sanh của bạn, rất có khả năng
  như vậy, chúng ta không thể nào
  không biết, cho nên phải nỗ lực cố
  gắng mà tu hành, biết được chính
  mình đã nắm chắc hay chưa? Nắm
  được sự việc chúng ta niệm Phật
  vãng sanh thế giới Cực Lạc, khẳng
  định ta ngay đời này đến thế gian này vì
  một việc lớn thứ nhất, ngoài việc này ra
  tất cả chỉ là việc nhỏ ngoài da, tùy
  duyên mà thôi. Hộ trì chánh pháp,
  hoằng pháp lợi sanh có tốt không? Tốt!
  . Nhưng đến được thế giới Cực Lạc,
  quay lại giúp chúng sanh, vậy thì nắm
  chắc phần hiện tại chúng ta chính mình
  có thể vãng sanh hay không vẫn còn
  là vấn đề. Vậy bạn phải đem việc vãng
  sanh thế giới Cực Lạc xếp ở hàng
  thứ nhất, hoằng pháp lợi sanh, hộ trì
  chánh pháp xếp ở hàng thứ hai, xếp
  ở hàng thứ ba, vậy thì đúng.
 • Tên của bạn Đã thêm NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT TỔ SƯ THIỆN ĐẠO NGÀI LÀ ỨNG HÓA THÂN CỦA PHẬT A MI ĐÀ NGÀI NÓI RẰNG NGUYÊN NHÂN NHƯ LAI RA ĐỜI CHỦ YẾU LÀ NÓI BẢN NGUYỆN CỦA PHẬT A MI ĐÀ TRONG 49 NĂM NÓI PHÁP 84 NGÀN PHÁP MÔN TAM TẠNG KINH ĐIỂN GÓI GỌN TRONG MỘT CÂU NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT MỘT ĐỜI THÀNH TỰU RA KHỎI LỤC ĐẠO SANG TỬ LUÂN HỒI NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT CON HUỲNH ĐỊNH PD QUẢN TÁNH VÀ QUÁCH THỊ ÚT PD THANH CHỦNG CÙNG ÔNG BÀ CHA MẸ CỦA CON VÀ CON CHÁU ANH CHỊ EM, CÙNG KHẮP PHÁP GIỚI CHÚNG SANH ,NẾU CÓ AI THẤY NGHE ĐỀU PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, CÙNG CON CUỐI ĐẦU QUY Y VÀ ĐẢNH LỂ NGUYỆN GIEO NĂM VÓC SÁT ĐẤT LẠY ĐẾN NGÀI KHẮP MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI CÙNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT
 • huynh sang Đã thêm A MI ĐÀ PHẬT CON PD HOẰNG DIỄN CUỐI ĐẦU DẢNH LỂ NGÀI ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO KHẮP MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI CÙNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI A MI ĐÀ PHẬT