Kinh Pháp Hoa - Phẩm 1 - TT. Thích Tâm Đức

Featured Videos

Kinh Pháp Hoa - Phẩm 1 - TT. Thích Tâm Đức

852 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Đức Phật ngồi thiền Vô lượng nghĩa xứ, thân tâm bất động, phóng một luồng hào quang về phương đông soi rõ 18.000 thế giới từ địa ngục A Tỳ lên cõi trời Sắc cứu cánh. Đây chỉ cho trạng thái chứng ngộ của Đức Phật vượt ra ngoài diễn tả của ngôn ngữ, phân biệt, hơn-thua của chúng sanh.
Có thể nói, Phẩm 1 là Chơn đế, siêu thế gian và 27 phẩm còn lại là Tục đế, phương tiện của thế gian, dùng ngôn ngữ để diễn tả Chơn đế ở phẩm 1.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.