Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 42) - Thích Tuệ Hải

Featured Videos
Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 42) - Thích Tuệ Hải

401 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Hoa Nghiêm kỳ 42 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại Chùa Long Hương ngày Chủ Nhật 20-11-2016. Kinh Hoa Nghiêm giảng giải kỳ 42 -Bửu Phong Quang Diệu Chủ Thành Thần được giải thoát môn phương tiện lợi ích chúng sanh. -Diệu Nghiêm Cung Điện Thần được giải thoát môn biết căn tánh chúng sanh giáo hóa thành thục. -Thanh Tịnh Hỷ Bửu Thần được giải thoát môn thường vui mừng khiến tất cả chúng sanh hưởng thọ phước đức. -Ly Ưu Thanh Tịnh Thần được giải thoát môn tạng đại bi cứu những kẻ bố úy. -Hoa Đăng Diệm Nhãn Thần được giải thoát môn đại trí huệ khắp rõ suốt. -Diệm Tràng Minh Hiện Thần được giải thoát môn phương tiện khắp thị hiện. -Thạnh Phước Oai Quang Thần được được giải thoát môn quan sát khắp tất cả chúng sanh khiến tu biển phước đức rộng lớn. -Tịnh Quang Minh Thân Thần được giải thoát môn khai ngộ tất cả chúng sanh ngu ám. -Hương Tràng Trang Nghiêm Thần được giải thoát môn quan sát thần lực tự tại của Như Lai khắp thế gian điều phục chúng sanh. -Bửu Phong Quang Mục Thần được giải thoát môn có thể dùng đại quang minh phá núi chướng ngại của tất cả chúng sanh. -Lúc đó Bửu Phong Quang Diệu Thần, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Chủ Thành Thần rồi nói kệ rằng : Đạo Sư thần lực bất tư nghì Quang minh chiếu khắp mười phương cõi Chúng sanh hiện tiền thấy Như Lai Giáo hóa thành thục vô lượng số. Chúng sanh căn tánh đều sai khác Phật rõ biết cả không dư sót Diệu Nghiêm Cung Điện Chủ Thành Thần Chứng được môn này lòng mừng rỡ. Như Lai vô lượng kiếp tu hành Hộ trì chánh pháp của chư Phật Tâm thường thừa phụng sanh hoan hỷ Môn này Diệu Bửu Thần được ngộ. Như Lai từ xưa đã trừ được Tất cả khủng bố của chúng sanh Luôn luôn với họ khởi từ bi Ly Ưu Thành Thần mừng được ngộ Phật trí quảng đại vô hạn biên Ví như hư không chẳng lường được Hoa Đăng Diệm Nhãn Chủ Thành Thần Học được Như Lai môn diệu huệ. Phật thân sắc tướng đồng chúng sanh Tùy họ ưa thích đều khiến thấy Diệm Tràng Minh Hiện Chủ Thành Thần Học phương tiện này lòng hoan hỷ. Như Lai ngày trước tu phước đức Thanh tịnh quảng đại vô biên tế Thạnh Phước Oai Quang Chủ Thành Thần Quán Sát tỏ ngộ lòng vui thích. Chúng sanh ngu mê trong các cõi Như kẻ sanh manh trọn không thấy Vì lợi ích họ Phật ra đời Tịnh Quang Minh Thần được chứng nhập. Như Lai tự tại rộng vô biên Như mây che khắp cùng thế giới Nhẫn đến hiện mộng khiến điều phục Môn này Hương Tràng quan sát thấy. Chúng sanh si tối như mù lòa Các thứ chướng cái theo ràng buộc Phật quang chiếu suốt khiến mở ra Quang Mục Thành Thần được chứng nhập. Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, Thầy Minh Niệm, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu. Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ, ... Website: http://www.chanlyhay.com Facebook: https://www.facebook.com/NhungChanLyHay Youtube: https://www.youtube.com/user/chanlyhay

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.