Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni (Tiếng Phạn) (Rất Hay) (Dạy Cách Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi

Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni (Tiếng Phạn) (Rất Hay) (Dạy Cách Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi

10.1k 0 0 1 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Ðại Tập nói: Nếu người tụng chú này một biến, như lễ Ðại Phật Danh kinh bốn vạn năm ngàn  bốn trăm biến. Lại như chuyển Ðại Tạng 60 vạn 5 ngàn 4 trăm biến. Tạo tội quá mười cõi sát độ, đọa vào A Tỳ địa ngục chịu tội, kiếp hết lại sanh nơi khác để chịu tội. Niệm chú này một biến, tội kia đều được tiêu diệt, không còn đọa vào địa ngục, khi mạng chung quyết định vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới, được thấy Phật A Di Ðà, thượng phẩm thượng sanh.

GIẢI: Tạo tội hơn mười sát độ ấy, nghĩa là tội đã tạo quá hơn mười thế giới vi trần; kiếp hết lại sanh, nghĩa là cõi Ta Bà thế giới này khi đã hoại diệt, tội kia chưa hết, liền gởi sanh trong địa ngục ở thế giới phương khác. Cõi này thành rồi đời người tội nhơn kia trở về trong địa ngục phương này mà chịu khổ báo.

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

 • Thiện Thông Banned Đã thêm Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni (hay còn gọi là Công Đức Bảo Sơn Thần Chú):

  Tiếng Phạn:

  Namo Buddhāya Namo Dharmāya Namaḥ Sanghāya
  (Om) siddhe hoh dhuru sidhuru kṛpā kṛpā siddhāṇi puruṇi svāhā.

  Cách Phát Âm Trì "Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni" theo Tiếng Phạn:

  Nam mô bút đa da, Nam mô đa rờ ma da, nam ma xăng ga da
  Ôm xít đê, hô đu ru, xi đu ru, kờ rệt pa, kờ rệt pa, xít đa ni, pu ru ni, xoa ha.

  Tiếng Việt:

  Nam mô Phật Đà Da, Nam Mô Đạt Ma Da, Nam Mô Tăng Dà Da
  Án tất đế, hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà, tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.