Trồng Hạt Giống Kim Cương, Độ Chúng Sanh Có Duyên - Pháp Sư Tịnh Không

Trồng Hạt Giống Kim Cương, Độ Chúng Sanh Có Duyên - Pháp Sư Tịnh Không

2,405 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

T.Đ: 126 -Trồng hạt giống Kim Cương, Độ Chúng Sinh có DuyênURL danh sách phát:http://www.youtube.com/playlist?list=PL52otoxLK6nM8pQet3NTHjPqG8AjavKsgTịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa-Trích Đoạn: 02-039-077Tịnh Không Pháp Sư chủ giảngThời gian từ: 00h15m00s04 -- 00h19m21s09Chuyển ngữ: Tử Hà - Biên tập: Bình MinhBài giảng Việt Ngữ : Download MP3- MP4 - DivX : https://drive.google.com/folderview?id=0Bz7kUyTNUpcVUWZLUm5hT3dfbEE&usp=sharingNguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw/Làm thật, làm thật là nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật, như vậy mới thật làm. Đức Phật đến tiếp dẫn vãng sanh thế giới Cực Lạc tức là chứng quả. Tịnh Độ tông chứng quả là vãng sanh. Tín- giải- hành- chứng, nên chúng ta phải siêng năng thực hành nó. Trong "Hoàn Nguyên Quán" nói "oai nghi hữu tắc". Vì sao? Thực hiện nó chính là độ chúng sanh. Chúng ta không chiếu theo quy cũ mà làm, có thể tự độ, không vấn đề gì. Nhưng không thể lợi tha. Tịnh độ tông là đại thừa, mà đại thừa không bỏ chúng sanh, niệm niệm đều muốn giúp đỡ chúng sanh. Niệm niệm đều có tâm thành tựu cho chúng sanh, chính là ý niệm này. Tất cả là vì giúp chúng sanh. Giúp đở họ, nhưng có duyên hay không là vấn đề của chính họ. Chúng ta ngày nay không có thần thông, nên không biết chúng sanh với Phật có duyên hay không. Nhưng chúng ta có thể thành thật quy củ, đem tín- giải- hành- chứng mà mình tu chứng thể hiện cho họ thấy. Nếu có duyên họ sẽ tin tưởng, có thể được độ ngay đời này. Còn nếu không có duyên cũng là cơ hội để họ trồng chút ít thiện căn. Họ nhìn thấy hình tượng này của chúng ta. Có câu "nhất lịch nhĩ căn, vĩnh vi đạo chủng". Nhìn thấy là "lịch nhãn căn". Nghe thấy là "lịch nhĩ căn". Trong A lại da đều đã trồng chủng tử của Phật, đều là trồng thiện căn. Tuy đời này họ đang mê hoặc, vẫn không tin tưởng. Công đức thiện căn này không thể nghĩ bàn. Vì sao? Trong kinh nói, thiện căn này gọi là chủng tử kim cang, vĩnh viển không hư hoại. Họ tạo nghiệp thì thọ báo, họ tạo thiện nghiệp thì tam thiện đạo thọ báo. Họ tạo ác nghiệp thì tam ác đạo thọ báo. Lúc nào họ đối với quả báo trong lục đạo, cảm thấy chán ngấy ghét bỏ. Thì chủng tử Phật pháp trong A lại da của họ sẽ hiện hành, sẽ khởi tác dụng. Chỉ cần chủng tử này khởi tác dụng, chỉ cần họ nghĩ đến Phật, niệm đến Phật, Phật sẽ hiện tiền. Đức Phật từ bi đến cực điểm. Nên đời sau , nhất định nhân này trong A lại da rụng xuống chủng tử này, họ sẽ được độ. Quý vị nói công đức này có nhiều không? Pháp thế gian, pháp thế gian là nói lục đạo. Tất cả công đức trong lục đạo đều không so sánh được công đức thù thắng này. Nên chúng ta hãy thể hiện một con người học Phật cho mọi người xem, sẽ tích công đức rất lớn.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.