Sám Hối, Phát Nguyện Và Lời Phục Nguyện (Rất Hay) (Có Chữ) - Phật Âm

Sám Hối, Phát Nguyện Và Lời Phục Nguyện (Rất Hay) (Có Chữ) - Phật Âm

43k 1 0 3 Người đăng: thienthong

Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

LỜI PHỤC NGUYỆN1) Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng Từ Bi, gia tâm nhiếp thọ, nguyện cho Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, hiện tiền thân thể khang kiện, oai đức vang lừng, sự nghiệp vĩnh viển, huệ mang vô cùng, từ tâm vô tận, hữu tình quy tâm, Bồ Tát thạnh hóa, trời người ngợi khen, ngưỡng mộ. Tứ đẳng lục độ ngày càng thêm sáng, Tứ vô ngại, biện lạc thuyết vô cùng; được tâm tự tại, đủ Sáu thần thông, Tam muội tổng trì, móng tâm liền có, Từ Bi thương đời, ân khắp lục đạo, vạn hạnh sớm viên, Phật đạo chóng thành.2) Nguyện xin nhờ nhân duyên công đức hôm nay cho đến ngày thành Phật, tất cả tội chướng, nguyện đều tiêu diệt, tất cả oán thù hoàn toàn giải thoát, kiết tập phiền não hằng được thanh tịnh; tránh xa bốn ác thú, tự tại thọ sanh, niệm niệm giải thoát, tâm tâm tự tại, sáu Ba la mật đầy đủ trang nghiêm, dõng mảnh tinh tấn, không thôi không nghĩ, hạnh nguyện Thập địa hoàn toàn viên mãn, được mười trí lực của Phật, thần thông vô ngại, trở lại độ thoát hết thảy chúng sanh, đồng nhập Kim cang, chứng qủa Bồ đề, thành bậc Chánh giác.3) Nguyện xin nhờ nhân duyên công đức hôm nay cho đến ngày thành Phật, mà bốn loài chúng sanh trong sáu đường, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, chúng con tu đạo Bồ Tát không mỏi mệt, nhàm chán; thọ mạng niên trường, thân tâm an lạc, hằng lìa tai ác; tài thí không cùng, pháp thí vô tận, trí tuệ phương tiện làm gì cũng được; tùy căn cơ của chúng sanh cho uống thuốc Pháp, người thấy người nghe đều được giải thoát, không có phiền não chứng ngại nữa, phát tâm Đại thừa, tu Bồ tát đạo, tứ đẳng lục độ ngày càng thêm sáng, xả ly sinh tử, thành tựu Phật đạo.4) Nguyện xin nhờ nhân duyên công đức hôm nay cho đến ngày thành Phật, trừ sạch các nghiệp chướng, diệt hết các sợ hãi, hoàn toàn đầy đủ công đức trang nghiêm; nhiếp hóa hết thảy chúng sanh hướng về Vô Thượng đạo, thành bậc Chánh giác. Chúng con nguyện tất cả đời kiếp, tất cả nơi chổ, thường được chư Phật Từ Bi hộ niệm, chế ngự ma oán, cảm hóa ngoại đạo, được cùng Bồ tát sống chung một chổ, rạng rở Phật pháp, phân thân vô số, hóa độ mọi người, không còn thoái chuyển, đích thân hầu Phật, được Phật thọ ký, tướng tốt trang nghiêm, thần thông vô ngại, vào Kim cang tâm, thành bậc Chánh Giác.

Đăng bình luận.

Bình luận (3)

 • Thich Duc Tri Đã thêm Hanh phuc lon nhat cua toi la thay dc moi nguoi biet nuong theo giao phap cua cua Duc Tu Phu Thich Ca Mau Nnhu
  Khj toj lam dc dieu gi do cho aj . Thj do la niem vui nho nho cua toi . Cac banhay chia se va lam voi tat ca nhung gi moak mjnh co kha nang nhak..!!! Chuc cac ban luon luon duoc than tam an lac . Gia dinh hung thinh .
 • Le Quang Thai Đã thêm Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật!
 • Tên của bạn Đã thêm A Di Đà Phật
  Những bài phát nguyện, phát tâm Bồ Đề, sám hối, giải oan kết, lời phục nguyện trong bài này hay quá, rất có ý nghĩa, lợi ích và đầy lòng đại từ đại bi. Thiện Thông từ hồi sanh ra tới giờ chưa bao giờ thấy những bài Phật Giáo hay đến như thế này và vô cùng cảm động và rơi nước mắt. Thiện Thông sẽ sao chép những bài này lại, đem trì trong nghi thức công phu của mình và cố gắng áp dụng những Phật Giáo trong bài này để tu hành. Hôm nay Thiện Thông rất vui mừng được gặp bài này như nhặt được một của quý báo vô giá.
  Rất tán thán bài này và rất biết ơn người đã đăng phổ biến bài này!

  A Di Đà Phật
  Thiện Thông