Phật Thuyết Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - Phật Âm

Phật Thuyết Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - Phật Âm

3,407 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức...Lúc bấy giờ Mạn-thù-thất-lợi Đồng Tử bạch Phật rằng:"Bạch Thế Tôn! Con nguyện vào thời Tượng Pháp sẽ dùng đủ mọi phương tiện, khiến cho các tịnh tín thiện nam tử thiện nữ nhân, nghe được danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cho đến trong giấc ngủ cũng sẽ dùng danh hiệu Phật để giác ngộ người ấy.Bạch Thế Tôn! Nếu có người thọ trì đọc tụng Kinh này hoặc diễn nói và chỉ bày cho người khác, hay tự biên chép Kinh hoặc bảo người khác biên chép, cung kính tôn trọng, dùng đủ mọi hương hoa, hương xoa, hương bột, hương đốt, tràng hoa, chuỗi anh lạc, phan lọng, và âm nhạc để cúng dường. Lại dùng lụa năm màu để làm thành túi đựng, quét dọn một nơi sạch sẽ và an trí Kinh trên bực cao. Khi ấy, Tứ Đại Thiên Vương cùng quyến thuộc và vô lượng trăm ngàn thiên chúng sẽ đến nơi đó để cúng dường và hộ trì.Bạch Thế Tôn! Nếu nơi nào lưu hành Kinh báu này và có người thọ trì, thì do nghe được danh hiệu cùng bổn nguyện công đức của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia, nên phải biết nơi ấy sẽ không có những thứ tai họa và cũng không có những ác thần ác quỷ đoạt mất tinh khí người. Giả như đã bị đoạt mất, thời sẽ được hoàn phục như cũ, thân tâm an lạc."Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai _()_

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.