Phật Thích Ca Mâu Ni - Pháp Sư Tịnh Không

Phật Thích Ca Mâu Ni - Pháp Sư Tịnh Không

2,495 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thật vì sanh tử phát Bồ Đề Tâm, dùng Tín Nguyện sâu trì danh hiệu PhậtTu thêm :Tịnh Nghiệp Tam Phước:1- Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ bi không giết hại, tu thập thiện nghiệp.2- Thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, chẳng phạm oai nghi.3-Phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành.Cách thức niệm Phật là : Nhiếp cả sáu căn tịnh niệm tiếp nối ... nếu có thể niệm Phật thành khối thì đảm bảo chắc chắn vãng sanh , không thì nhờ Tín Hạnh Nguyện mà vãng sanh . Lục Hòa:1. Kiến hòa đồng giải.2. Giới hòa đồng tu.3. Thân hòa đồng trụ.4. Khẩu hòa vô tranh.5. Ý hòa đồng duyệt.6. Lợi hòa đồng quân. Tam Học: Giới học, Định học, Huệ học. Lục Độ: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Bát nhã. Thập Nguyện: 1- Lễ kính chư Phật. 2- Khen ngợi Như Lai.3- Rộng tu cúng dường. 4- Sám hối nghiệp chướng.5- Tuỳ hỷ công đức. 6- Thỉnh chuyển pháp luân. 7- Thỉnh Phật trụ thế. 8- Thường tuỳ Phật học. 9- Hằng thuận chúng sanh.10- Hồi hướng tất cả. Công khóa hằng ngày, y theo Tịnh Tu Tiệp Yếu, Bảo Vương Tam Muội Sám, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, cầu sanh tịnh độ, quảng độ hữu tình chúng sanh.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.