Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Hư Vân - Phật Âm

Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Hư Vân - Phật Âm

7,308 0 0 0 Người đăng: thienthong

Phần 1 2

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

MỤC LỤCI. Tham thiền cùng niệm Phật.II. Những điều kiện tiên quyết khi tham thiền.III. Khai thị tại thiền đường.1/ Phương pháp dụng công nhập đạo.A/ Điều kiện tiên quyết của việc tu đạo.a/ Tin sâu lý nhân quả.b/ Nghiêm trì giới luật.c/ Tín tâm kiên cố.d/ Quyết định hành trì một pháp môn.e/ Phương pháp tham thiền.g/ Người ngồi thiền phải biết.B/ Hạ thủ công phu.a/ Phải nhận rõ chủ khách.b/ Thoại đầu cùng nghi tình.C/ Chiếu cố thoại đầu cùng phản văn văn tự tánh.D/ Tâm thiết tha vì việc sanh tử, cùng phát tâm lâu dài.E/ Việc khó và dễ trong khi tu đạo của người mới dụng công và người tu hành lâu năm.a/ Việc khó và dễ của người mới dụng công.*/ Việc khó của người sơ phát tâm tu đạo là tâm vọng không dứt.*/ Việc dễ của người sơ cơ là có thể xả bỏ hết tất cả, chỉ còn một niệm.b/ Việc khó và dễ của người tu hành lâu năm.*/ Việc khó của người tu hành lâu năm là trên đầu cây tre trăm thước không thể tiến thêm một bước.*/ Việc dễ của người dụng công lâu năm là công phu thầm lặng liên tục.2/ Kết Luận.IV. Tham thiền cảnh ngữ (lời răn nhắc đến những người tu thiền) -----------------------------------------------------------------------------------Quyển Pháp Ngữ mà hiện tại quý độc giả đang cầm trên tay, được chúng tôi phiên dịch từ quyển "Hư Vân Hòa Thượng Khai Thị Lục" do pháp sư Tịnh Huệ, và một phần trong quyển "Hư Vân Văn Tập" do hai cư sĩ Hồng Khánh Sùng cùng Hoàng Khánh Lâm biên tập ghi chép lại.Đối với hành giả Thiền Tông nói riêng và hàng Phật Tử thành tâm cầu đạo giải thoát nói chung, sẽ thấy quyển này vô vàn quý giá vì là kim chỉ nam và cẩm nang cho người tu tập pháp Tổ Sư Thiền, như những bài "Điều kiện tiên quyết khi tu thiền", hay "Phương pháp quán thoại đầu cùng phản văn văn tự tánh", mà chính thiền sư Hư Vân đã "Thật Tu Thật Chứng". Lại nữa, nếu muốn thâm nhập vào ba môn vô lậu học, tức giới định huệ của Phật giáo Đại Thừa, hành giả phải nên đọc qua quyển Pháp Ngữ này, vì trong đây thiền sư Hư Vân giảng sâu rộng về phương thức trì giới thanh tịnh, thâm nhập chánh định, phát khởi trí huệ vô sư.Ngoài ra, có đọc qua những bài pháp ngữ này, chúng ta mới cảm kích thâm sâu hạnh nguyện nhẫn nhục, tâm hồn vị tha vô ngã, đạo tâm kiên cố trường viễn, hành tung bình dị, hạnh tu đầu đà của thiền sư Hư Vân, một vị thánh tăng trong đời cận đại, cho dầu thế sự có đảo điên, hay "Nội Ưu Ngoại Hạn" của quốc gia dân tộc.Phiên dịch quyển Pháp Ngữ này, chúng tôi hy vọng quý độc giả mến chuộng tu thiền sẽ nghiền ngẫm và áp dụng những lời vàng ngọc của thiền sư Hư Vân vào cuộc sống tu tập hằng ngày, hầu mong ly khổ đắc lạc, và sống lại với tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình.Kế đến, chúng con thành tâm đốt nén tâm hương kính lễ đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, ba đời mười phương chư Phật, chư Bồ Tát chư hiền thánh Tăng, đại lão hòa thượng Hư Vân, ân sư đại lão hòa thượng Tuyên Hóa trong cõi Niết Bàn thấu rõ và chứng minh cho bản dịch Pháp Ngữ này.Trong kinh thường dạy: "Hãy chí thành viết một chữ hay truyền cho kẻ khác chừng một câu thì công đức phước báu vô lượng". Vậy có bao nhiêu công đức do dịch quyển Pháp Ngữ này, chúng con thành tâm hồi hướng cầu nguyện cho quê mẹ Việt Nam và thế giới được thanh bình; Phật giáo Việt Nam và Thế Giới mãi được trường tồn; tất cả chúng sanh đồng phát tâm Bồ Đề chứng quả vị Phật.Cuối cùng, chúng con thành tâm cầu xin chư vị thiện tri thức trong mười phương từ bi xá tội và chỉ dạy những lỗi lầm sơ suất trong bản dịch này.Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.