Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 53) - Phẩm Như Lai HIện Tướng - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 53) - Phẩm Như Lai HIện Tướng - Thích Tuệ Hải

1,646 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Hoa Nghiêm 53 - Thích Tuệ Hải thuyết giảng năm 2017 Phẩm Như Lai Hiện Tướng thứ 2 Lúc bấy giờ Ðức Thế Tôn biết tâm niệm của chư Bồ Tát liền từ trên mặt, trong răng phóng ra vi trần số quang minh. Những là quang minh bửu hoa khắp soi sáng, những quang minh các thứ tiếng trang nghiêm pháp giới, những quang minh giăng bủa mây vi diệu, những quang minh thập phương chư Phật ngồi đạo tràng hiện thần biến, những quang minh mây lọng báu, những quang minh đầy khắp pháp giới vô ngại, những quang minh trang nghiêm khắp soi tất cả cõi Phật, những quang minh kiến lập bửu tràng kim cang thanh tịnh, những quang minh khắp trang nghiêm chúng hội đạo tràng Bồ Tát, những quang minh diệu âm xưng dương tất cả danh hiệu chư Phật. Phật phóng ra vi trần số quang minh như vậy. Mỗi quang minh này lại có vi trần số quang minh làm quyến thuộc. Tất cả quang minh đủ màu báu đẹp, chiếu khắp mười phương đều một ức Phật sát vi trần số thế giới. Chúng Bồ Tát trong những thế giới đó từ nơi quang minh đều được thấy Hoa Tạng thế giới trang nghiêm này. Do thần lực của Phật, quang minh đó ở trước tất cả chúng hội Bồ Tát xướng kệ rằng : Trong vô lượng kiếp chỗ tu hành Cúng dường thập phương vô lượng Phật Hóa độ tất cả loài chúng sanh Nay thành đấng Thế Tôn Diệu Giác. Trong chân lông Phật tuôn mây báu Quang minh chiếu khắp mười phương cõi Người đáng được độ đều thấy hiểu Khiến đến bồ đề không chướng ngại. Phật xưa qua lại trong các loài Giáo hóa thành thục những quần sanh Thần thông tự tại vô lượng biên Một niệm đều khiến được giải thoát. Cây báu bồ đề châu ma ni Các thứ trang nghiêm đều đặc thắng Phật ở dưới cây thành chánh giác Phóng đại quang minh khắp soi sáng. To tiếng chấn động khắp mười phương Vì chúng rộng tuyên pháp tịch diệt Tùy tâm chúng sanh chỗ ưa thích Các môn phương tiện khiến tỏ ngộ. Xưa tu các độ đều viên mãn Ðồng số vi trần ngàn quốc độ Tất cả trí lực đều đã thành Các ông nên qua đồng lễ kính. Thập phương Phật tử như sát trần Ðều cùng vui mừng vân tập đến Ðã rưới mây báu để cúng dường Nay ở trước Phật chuyên chiêm ngưỡng. Như Lai nhứt âm vô lượng số Hay diễn Khế Kinh sâu rộng lớn Khắp rưới diệu pháp ứng quần tâm Ðấng Lưỡng Túc Tôn nên qua thấy. Tam thế chư Phật phát nguyện lớn Dưới cội bồ đề đều tuyên thuyết Trong một sát na đều hiện tiền Ông nên mau đến chỗ Như Lai. Tỳ Lô Giá Na biển đại trí Diệu môn phóng quang đều được thấy Nay chờ chúng nhóm để phát tâm Ông nên qua kia nghe Phật dạy. ====================================================== Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. #kinhhoanghiem #kinhhoanghiemthichtuehai #thichtuehai #thichtuehai2017 #chanlyhay Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, Thầy Minh Niệm, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu. Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ, ... Website: http://www.chanlyhay.com Facebook: https://www.facebook.com/NhungChanLyHay Youtube: https://www.youtube.com/chanlyhay?sub_confirmation=1

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.