Chú Đại Bi - Phật Âm

Chú Đại Bi - Phật Âm

5,822 0 0 0 Người đăng: admin

Kinh - Chú
chú, đại bi, kinh
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh: Chu Dai BiLyrics is here too*1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da2. Nam mô a rị da3. Bà lô yết đế thước bát ra da4. Bồ Đề tát đỏa bà da5. Ma ha tát đỏa bà da6. Ma ha ca lô ni ca da7. Án8. Tát bàn ra phạt duệ9. Số đát na đát tả10.Nam mô tất kiệt lật đỏa y mông a rị da11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà12.Nam mô na ra cẩn trì13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế14.Tát bà tát bà a tha đậu du bằng15.A thệ dựng16.Tát bà tát đa na ma bà tát đa17.Na ma bà dà18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha19.Án. A bà lô hê20.Lô ca đế21.Ca ra đế22.Di hê rị23.Ma ha bồ đề tát đỏa24.Tát bà tát bà25.Ma ra ma ra26.Ma hê ma hê rị đà dựng27.Cu lô cu lô yết mông28.Độ lô đồ lô phạt xà da đế29.Ma ha phạt xà da đế30.Đà la đà ra31.Địa rị ni32.Thất Phật ra da33.Giá ra giá ra34.Mạ mạ phạt ma ra35.Mục đế lệ36.Y hê di hê37.Thất na thất na38 Ra sâm Phật ra xá lợi39.Phạt sa phạt sâm40.Phật ra xá da41.Hô lô hô lô ma ra42.Hô lô hô lô hê lỵ43.Ta ra ta ra44.Tất rị tất rị45.Tô rô tô rô46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ47.Bồ đà dạ bồ đà dạ48.Di đế lỵ dạ49.Na ra cẩn trì50.Địa rị sắc ni na51.Bà dạ ma na52.Ta bà ha53.Tất ddà dạ54.Ta bà ha55.Ma ha tất đà dạ56.Ta bà ha57.Tất đà dũ nghệ58.Thất bàn ra dạ59.Ta bà ha60.Na ra cẩn trì61.Ta bà ha62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha64.Tất ra tăng a mục khê da65.Ta bà ha66.Ta bà ma ha a tất đà dạ67.Ta bà ha68.Giả kiết ra a tất đà dạ69.Ta bà ha70.Ba đà ma kiết tất đà dạ71.Ta bà ha72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ73.Ta bà ha74.Ma bà rị thắng yết ra dạ75.Ta bà ha76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da77.Nam mô a rị da78.Bà lô kiết đế79.Thước bàn ra dạ80.Ta bà ha81.Án. Tất điện đô82.Mạn đà ra83.Bạt đà gia84.Ta bà ha.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.