Yếu Quyết Tứ Diệu Đế (Trọn Bài 1 Phần) - Thích Tuệ Hải

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Yếu Quyết Tứ Diệu Đế (Trọn Bài 1 Phần) - Thích Tuệ Hải

1,676 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Nội dung cốt yếu của bản kinh Tứ Diệu ĐếTinh hoa của Tứ Diệu ĐếKhổ Đế: 8 cái khổ của chúng sanh Sinh, Lão, Bệnh, Tử, Cầu Bất Đắt Khổ, Oán Tắn Hội Khổ, Ái Biệt Ly Khổ, Ngũ Ấm Xí Thạnh Khổ.Tập Đế: 10 Tập Nhân Đau Khổ: Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Thân Kiến, Biên Kiến, Kiến Thủ, Giới Cấm Thủ, Tà KiếnDiệt Đế: Cảnh giới an lạc của người đã điệt trừ 10 tập nhân đau khổĐạo Đế: Bát Chánh Đạo, 37 Phẩm Trợ Đạo4 Tứ Niệm Xứ 1) Quán thân bất tịnh 2) Quán thọ là khổ 3) Quán tâm vô thuờng 4) Quán sát vô ngã4 Tứ Chánh Cần 1) Đoạn những ác pháp đã sanh ; 2) Đoạn những ác pháp chưa sanh ; 3) Làm cho các pháp lành tăng trưởng ; 4) Làm cho các pháp lành chưa sanh được sanh.4 Tứ Như ý Túc 1) Dục như ý túc : có tâm ham muốn tu tập các pháp lành thì được như ý. 2) Niệm như ý túc : quán sát cảnh gì mà nhứt tâm chuyên chú vào đó thì được như ý. 3) Tinh tấn như y túc : do tinh tấn mà tu tập các pháp lành được như ý. 4) Tư duy như ý túc : do suy nghĩ mà tu tập được kết quả.5 Ngũ Căn 1) Tín căn 2) Tinh tấn căn 3) Niệm căn 4) Định căn 5) Huệ căn5 Ngũ Lực 1) Tín Lực 2) Tinh tấn Lực 3) Niệm Lực 4) Định Lực 5) Trí Lực7 Thất Bồ Đề Phần, Thất giác chi: 1) Trạch pháp giác chi 2) Tinh tấn giác chi 3) Hỷ giác chi 4) Khinh An giác chi 5) Niệm giác chi 6) Định giác chi 7) Xả giác chi8 Bát Chánh Đạo: 1) Chánh Kiến 2) Chánh Tư Duy 3) Chánh Ngữ 4) Chánh Nghiệp 5) Chánh Mạng 6) Chánh Tinh Tấn 7) Chánh Niệm 8 Chánh ĐịnhKhổ Đế, Tập Đế: Sự thật đau khổ của thế gianDiệt Đế, Đạo Đế: Cảnh giới thanh tịnh của bậc thánh, của xuất thế gian

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.