Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp Trước Làm Chướng Ngại Kiến Tánh - Pháp Sư Tịnh Không

Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp Trước Làm Chướng Ngại Kiến Tánh - Pháp Sư Tịnh Không

1,925 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

TĐ:2630- Vọng tưởng phân biệt chấp trước ngăn trở bạn kiến tính Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpy0I0AKAo5tz_LbuI3X1E4 Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa [Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK~ tập, 545 Thời gian từ: 01h43:11:06 - 01h47:49:14 Bài giảng Việt Ngữ Download MP3 - MP4 & DivX https://drive.google.com/folderview?id=0Bz7kUyTNUpcVTGRpb1hXUzRNSWc&tid=0Bz7kUyTNUpcVUWZLUm5hT3dfbEE#grid Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw/ http://amtb.vn/phap-am-2/ Vọng tưởng phân biệt chấp trước đã làm chướng ngại kiến tánh của bạn. Phật đã nói rất rõ: Bỏ chấp trước thì sẽ chứng A La Hán, sẽ vượt qua lục đạo luận hồi, không chấp trước tất cả pháp thế xuất thế gian. Vì sao không chấp trước? Vì phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Trong Kinh Bát Nhã có viết: “Nhất thiết pháp vô sở hữu. tất cánh không, bất khả đắc”. Nếu chúng ta thường nghỉ đến lời Bồ Tát Di Lặc nói: Một gảy mống tay là ba mươi hai ức trăm ngàn niệm, niệm niệm thành hình, hình đều có thức. Quý vị hiểu chân tướng của sự thật thì sẽ không chấp trước nữa. Tại sao? Vì ta tính nếu một giây mà búng được năm lần thì một giây sinh diệt bao nhiêu lần? 1600 triệu. Một phần của một ngàn sáu trăm triệu trong một giây, ta làm cách nào khống chế được? Cho nên ta bảo ta khống chế, chiếm hưu, đều là giả. Khi đã hiểu đạo lý này, đạo lý mà các nhà khoa học đã khẳng định, thì bạn sẽ biết được gì? Thân chúng ta là giả, thân chẳng phải là ta, ta là giả. Tất cả những gì ta có đều là giả. Còn Phật pháp? Phật pháp cũng là giả, không phải thật. Phật đã nói rất rõ về điều đó trong Kinh Kim Cang: “Pháp còn phải xả, huống gì phi pháp”. Pháp đây là nói về Phật pháp, Phật pháp sinh ra do nhân duyên. Ví dụ như ta có bệnh, ta đưa một thứ cho bạn uống, thứ đó gọi là thuốc. Khỏi bệnh rồi thì thuốc không còn nữa. Phật trị bệnh của lục đạo, của mười pháp giới. Mười pháp giới, lục đạo chẳng còn, thì Phật pháp cũng chẳng còn. Cho nên bạn chấp trước vào Phật pháp là bạn đã sai rồi. Trong tự tánh chẳng có Phật pháp, sao bạn lại có chấp trước này? Tự tánh sáng láng, trong kinh đại thừa gọi đó là đại quang minh tạng. Ở tịnh độ thì ta gọi là thường tịch quang tịnh độ, như thế đó. Chẳng có gì cả, có thể hiện được bất cứ thứ gì, điều đó thật là tuyệt vời! Việc năng hiện là có thật, vĩnh hằng bất diệt, là tự tánh. Những huyễn tướng sở hiện là giả: Tướng có thể không, sự có lý không, cả hai không cản trở nhau. Tính năng hiện chẳng trở ngại sự tướng, sự tướng chẳng trở ngại tự tánh, quá sức tuyệt diệu! Cho nên nhà Phật gọi đó là gì? Là diệu hữu, gọi tự tánh là chân không: “Chân không bất không, năng hiện diệu hữu, diệu hữu phi hữu, tự tánh bản không”. Bạn phải thâm nhập, thấu suốt những điều này, phải khẳng định, không hoài nghi gì nữa. Hoàn toàn tin vào nó, thì vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị cũng chẳng còn.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.