Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni (Tiếng Phạn) (Dạy Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi

Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni (Tiếng Phạn) (Dạy Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi

7,015 0 0 1 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ
QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG NHƯ LAI
ĐÀ LA NI


Hán dịch : Tam Tạng Sa Môn PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch
Việt dịch : Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ
Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Ta nghe như thế này : Một thời Đức Thế Tôn ở tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc cùng với các Đại Tỳ Kheo 1250 người đầy đủ, đều là các bậc Lậu Tận , không còn các phiền não, đắc được các Pháp Giải Thoát, việc cần làm đã làm xong, là các Đại A La Hán mà mọi người đều biết. Lại có các vị đầy đủ Trí Tuệ , công đức rộng lớn , oai nghi trang nghiêm, các Bồ Tát Ma Ha Tát vì muốn nghe Pháp đều lại tập hội ở nơi Đại Chúng do Đại Tuệ Diệu Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát đứng đầu.
Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni thương xót chúng sinh nơi đời sau thường bị chết non, khiến họ được kéo dài mạng sống, được lợi ích lớn mà nói Pháp Môn tối thắng không thể suy lường , Pháp bí mật thâm sâu vi diệu.
Đức Phật bảo Đại Tuệ Diệu Cát Tường Bồ Tát rằng :” Ông nên lắng nghe
! Từ cõi Nam Diêm Phù Đề qua phía Tây , vượt khỏi vô lượng cõi Phật, có Thế Giới tên là Vô Lượng Công Đức Tạng, cõi nước đẹp đẽ, dùng các báu trang nghiêm, sạch sẽ thù thắng an vui sung sướng, vi diệu bậc nhất không cõi nào bằng. Ở trong Thế Giới Vô Lượng Công Đức Tạng ấy có Đức Phật , hiệu là Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, nay đang ở cõi ấy khởi Tâm Đại Bi vì chúng sanh , nói Diệu Pháp khiến được lợi ích an lạc bậc nhất.
Đức Phật bảo Diệu Cát Tường Bồ Tát rằng :” Nay ở trong cõi Diêm Phù
Đề này , tuổi thọ của con người là một trăm nhưng trong đó phần nhiều tạo các nghiệp ác nên phải chịu chết yểu. Này Diệu Cát Tường ! Nếu có chúng sanh nghe được Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni , các thứ Công Đức thù thắng và nghe danh hiệu Phật, rồi tự chép hay bảo người chép Kinh này . Hoặc ở nhà nơi lầu cao, nơi Tịnh Xá , nơi cung điện thọ trì đọc tụng cung kính lễ bái. Dùng các thứ hoa, hương bột, hương đốt, hương thoa cúng dường Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni. Như vậy, người kia dẫu bị đoản mệnh, nếu hay chí thành như Pháp thọ trì cúng dường đọc
tụng lễ bái sẽ được sống lâu trăm tuổi.

Lại nữa Diệu Cát Tường ! Nếu có chúng sanh nghe được danh hiệu của
Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai, chí Tâm xưng niệm 108 biến, chúng sanh thọ mệnh ngắn ngủi kia sẽ được tăng ích thọ mệnh. Hoặc chỉ nghe danh hiệu, một lòng tin tưởng tôn trọng cũng được sống lâu trăm tuổi.
Lại nữa Diệu Cát Tường Bồ Tát ! Nếu như mọi thời, Tâm không buông
lung chí thành cầu Diệu Pháp. Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, các ngươi nghe đây ! Nay Ta sẽ nói Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai 108 Danh Hiệu Đà La Ni. Chân Ngôn là :
“ Nam mô bà nga phạ đế, a bá lị nhi đá nghê dã nẵng, vĩ nĩnh thất chỉ đát , đế tô, ra nhạ dã , đát tha nga đa dã, ra hạ đế, tam dược khất tam bột đà dã_ Đát nễ dã tha : Án, tát phạ tăng tắc ca ra , bà lị vũ đà , đạt lặc ma đế , nga nga nẵng , mẫu nỗ bách đế, sa phạ bà phạ , vĩ vũ đệ , ma hạ nẵng dã, bà lị phạ lê, sa phạ ha “

Tiếng Phạn:

Namo bhagavate aparimitāyur-jñāna su-viniścita tejo-rājāya tathāgatāya-arhate-samyak-saṃbuddhāya,
Tadyathā: Oṃ! sarva saṃ-skāra pariśuddha, dharmate gagana samudgate, svabhāva vi-śuddhe, mahā-naya parivāre svāhā.


Diệu Cát Tường Bồ Tát ! Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương
Như Lai 108 Danh Hiệu này, nếu có người tự viết chép hoặc bảo người khác viết chép rồi đặt ở lầu cao hoặc ở điện đường , nơi chốn sạch sẽ … như Pháp bày biện các món cúng dường thì người thọ mệnh ngắn ngủi được tăng tuổi sống lâu trăm năm, sau khi mệnh chung được vãng sanh về Thế Giới Vô Lượng Công Đức Tạng của Phật Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương.

Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định
Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni , đồng thời có 99 Cu Chi Phật khác miệng
đồng lời cũng nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni. Lại cũng có 88 Cu Chi Phật khác miệng đồng lời , nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni . Lại cũng có 77 Cu Chi Phật khác miệng đồng lời nói Kinh Vô Lượng THọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni.

Lại cũng có 66 Cu Chi Phật khác miệng đồng lời , nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni.
Lại cũng có 55 Cu Chi Phật khác miệng đồng lời, nói Kinh Vô Lượng Thọ
Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni
Lại cũng có 44 Cu Chi Phật khác miệng đồng lời , nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni.
Lại cũng có 36 Cu Chi Phật khác miệng đồng lời, nói Kinh Vô Lượng Thọ
Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni.
Lại cũng có 25 Cu Chi Phật khác miệng đồng lời , nói Kinh Vô LượngThọ
Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni.
Lại cũng có 10 Hằng Hà Sa số Cu Chi Phật , các Phật đều không saibiệt,
đồng lời nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni.

Kinh Đà La Ni này, nếu có người tự viết chép hoặc bảo người chép thì
người này từ đây trở về sau không bị đọa Địa Ngục , Ngạ Quỷ, Súc Sanh, không đọa vào cõi Diêm La Vương, Minh Quan Nghiệp Đạo, nơi các đường ác thọ các khổ… đều vĩnh viễn xa lìa . Như vậy đều do sức công đức viết chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni. Từ đây về sau, đời đời kiếp kiếp, sanh ở chốn nào cũng đều được Túc Mệnh Trí. Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni này, nếu mình tự chép hoặc bảo người khác chép thì công đức ngang bằng sự viết chép tám vạn bốn ngàn Pháp Tạng không sai khác.
Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni này, nếu
có người tự chép hoặc bảo người biên chép thì công đức đồng với sự xây dựng ( kiến lập ) tám vạn bốn ngàn Tháp báu không sai khác.
Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni, nếu có
người tự chép hoặc bảo người chép thì người này do sức công đức mà các tội nghiệp nơi năm Địa Ngục Vô Gián đều được tiêu trừ.
Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni này, nếu
có người chép hoặc bảo người chép thì người này không bị đọa làm Ma Vương và các quyến thuộc của Ma, không đọa vào các loài Dạ Xoa La Sát…không bị chết oan uổng, vĩnh viễn không thọ các quả báo ác.
Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà Na Ni này, nếu
có người tự chép hoặc bảo người chép thì người này khi mệnh chung có 99 Cu Chi Phật hiện ra trước mặt tiếp dẫn về cõi Phật kia.Các ngươi không nên sanh lòng nghi ngờ.
Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni này, nếu
có người tự chép hoặc bảo người chép thì người này đời sau vĩnh viễn không thọ thân Nữ nữa.

Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni này, nếu
có người tự chép hoặc bảo người chép thì người này liền được Đông Phương Càn Thát Bà Chủ Trì Quốc Thiên Vương , Nam Phương Cưu Bàn Trà Chủ Tăng Trưởng Thiên Vương , Tây Phương Long Chủ Quảng Mục Thiên Vương , Bắc Phương Đại Dạ Xoa Chủ Đa Văn Thiên Vương , ẩn dấu thân hình thường theo ủng hộ.

Lại nếu có người đối với Kinh này đem chút ít tài bảo bố thí cũng bằng
đem Kim Ngân, Lưu Ly , Pha Lê , Mã Não , San Hô , Hổ Phách 7 báu đầy dẫy trong 3000 Đại Thiên Thế Giới đều đem bố thí hết.
Nếu lại có người cúng dường Kinh Điển này cũng như cúng dường tất cả
Pháp Tạng chân thật.

Lại nếu có người dùng 7 báu thật tốt cúng dường Tỳ Bà Thi , Thi Khí , Tỳ
Xá Phù , Câu Lưu Tôn , Câu Na Hàm Mâu Ni , Ca Diếp , Thích Ca Mâu Ni Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác….thì nơi được phước đức không thể biết được. Lại nếu có người cúng dường Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni thì công đức cũng không thể biết được hết. Lại như nước trong bốn biển không thể biết được có bao nhiêu giọt , nếu có người chép Kinh này cúng dường thọ trì đọc tụng ắt phước đức có được cũng không thể biết rõ số lượng là bao nhiêu.

Lại nếu có người viết chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh
Vương Đà La Ni , tức nơi đó thành tựu Tháp báu Chân Thân Xá Lợi của chư Phật, cần phải tôn trọng lễ lạy.
Nếu có chúng sanh nghe ĐàLa Ni này thì chúng sanh đó vĩnh viễn không
còn thọ chim bay, thú chạy , loài có 4 chân hay nhiều chân , các thân hình kỳ dị, đời sau mau thành tựu Bất Thoái Chuyển Chánh Đẳng Bồ Đề.
Lại nếu có người chất chứa 7 báu : vàng, bạc, Lưu Ly , Xà Cừ, Mã Não ,
San Hô , Hổ Phách cao như núi Tu Di đem bố thí hết thì phước đức đó không thể tính đếm được.Lại nếu có người bố thí đem Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni mà bố thí tức được phước đức không thể biết rõ là bao nhiêu. Lại nếu có người viết chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni , lễ bái cúng dường cũng bằng lễ bái cúng dường mười phương tất cả cõi nước tất cả Như Lai không khác.
Bấy Giờ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni lại nói Kệ rằng :

Tu Hành bố thí được thành tựu
Do sức bố thí được thành Phật
Nếu vào trong Đại Bi Tịnh Thất
Nơi tai nghe được Đà La Ni
Giả sử Bố Thí chưa đầy đủ
Người này mau chứng Thiên Nhân Sư

Tu hành trì giới được thành tựu
Do sức Trì Giới được thành tựu
Nếu ở trong Đại Bi Tịnh Thất
Nơi tai nghe được Đà La Ni
Giả sử Trì Giới chưa đầy đủ
Người này mau chứng Thiên Nhân Sư

Tu hành nhẫn nhục được thành tựu
Do sức Nhẫn Nhục được thành Phật
Nếu vào trong Đại Bi Tịnh Thất
Nơi tai nghe được Đà La Ni
Giả sử Nhẫn Nhục chưa đầy đủ
Người này mau chứng Thiên Nhân Sư

Tu hành tinh tấn được thành tựu
Do sức tinh tấn được thành Phật
Nếu vào trong Đại Bi Tịnh Thất
Nơi tai nghe được Đà La Ni
Giả sử Tinh Tấn chưa đầy đủ Người này mau chứng Thiên Nhân Sư

Tu hành thiền định được thành tựu
Do sức Thiền Định được thành Phật
Nếu ở trong Đại Bi Tịnh Thất
Nơi tai nghe được Đà La Ni
Giả sử Thiền Định chưa đầy đủ
Người này mau chứng Thiên Nhân Sư

Tu hành trí huệ được thành tựu
Do sức Trí Huệ được thành Phật
Nếu ở trong Đại Bi Tịnh Thất
Nơi tai nghe được Đà La Ni
Giả sử Trí Huệ chưa đầy đủ
Người này mau chứng Thiên Nhân Sư

Khi Đức Phật nói Kinh này xong , các Đại Tỳ Kheo Chúng cùng chư Bồ
Tát, tất cả Thế Gian : Trời, Người, A Tu La, Càn Thát Bà… nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng và đồng tin chịu vâng làm.
PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ ( Hết )

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

 • Thiện Thông Banned Đã thêm Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni (hay còn gọi là Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni hay Thánh Vô Lượng Thọ Quang Minh Vương Đà La Ni):

  Tiếng Phạn:

  Namo bhagavate aparimitāyur-jñāna su-viniścita tejo-rājāya tathāgatāya-arhate-samyak-saṃbuddhāya,
  Tadyathā: Oṃ! sarva saṃ-skāra pariśuddha, dharmate gagana samudgate, svabhāva vi-śuddhe, mahā-naya parivāre svāhā.

  Dạy Cách Phát Âm trì "Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni" theo Tiếng Việt:

  Nam mô ba ga va tê, a pa ri mi ta du rờ ri dá na, xu vi ni sờ chi ta, tê trô ra tra da, ta tha ga ta da, a rờ ha tê, xam dác xam bút đa da. Ta đi da tha: Ôm! xa rờ va, xam xờ ka ra, pa ri sút đa, đa rờ ma tê, ga ga na, xam mút ga tê, xoa ba va, vi sút đê, ma ha na da, pa ri va rê, xoa ha.

  Tiếng Việt:

  Nam mô bà nga phạ đế, a bá lị nhi đá nghê dã nẵng, vĩ nĩnh thất chỉ đát , đế tô, ra nhạ dã , đát tha nga đa dã, ra hạ đế, tam dược khất tam bột đà dã_ Đát nễ dã tha : Án, tát phạ tăng tắc ca ra , bà lị vũ đà , đạt lặc ma đế , nga nga nẵng , mẫu nỗ bách đế, sa phạ bà phạ , vĩ vũ đệ , ma hạ nẵng dã, bà lị phạ lê, sa phạ ha.