Tỳ Ni Nhật Dụng (Kỳ 6) - Thích Tuệ Hải

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Tỳ Ni Nhật Dụng (Kỳ 6) - Thích Tuệ Hải

617 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

16: Đại y (pháp y lớn) Thiện tai giải thoát phục, Vô thượng phước điền y, Phụng trì Như lai mạng, Quảng độ chư chúng sanh. Án ma ha ca bà ba tra tất đế sa ha (3 lần). Lành thay áo giải thoát, Áo ruộng phước tối thượng, Phụng hành lịnh Như lai, Hóa độ cho tất cả. Án ma ha ca bà ba tra tất đế sa ha (3 lần). Phụ lục.- Man y (pháp y không điều). Đại tai giải thoát phục, Vô tướng phước điền y, Phi phụng như giới hạnh, Quảng độ chư chúng sanh. Lớn thay áo giải thoát, Áo ruộng phước vô tướng, Mặc kính đúng giới hạnh, Hóa độ mọi chúng sanh. 17: Ngọa cụ (đồ nằm) Ngọa cụ ni sư đàn, Trưởng dưỡng tâm miêu tánh, Triển khai đăng thánh địa, Phụng trì Như lai mạng. Án đàn ba đàn ba sa ha (3 lần). Ngọa cụ ni sư đàn, Nuôi lớn lúa tâm tánh, Mở ra lên thánh địa, Phụng hành lịnh Như lai. Án đàn ba đàn ba sa ha (3 lần). 18: Đăng đạo tràng (lên đạo tràng) Nhược đắc kiến Phật, Đương nguyện chúng sanh, Đắc vô ngại nhãn, Kiến nhất thế Phật. Án a mật lật đế hồng phấn tra (3 lần). Được nhìn thấy Phật, Nên nguyện chúng sanh, Được mắt vô ngại, Thấy được chư Phật. Án a mật lật đế hồng phấn tra (3 lần). 19: Tán Phật (ca tụng Phật) Pháp vương vô thượng tôn, Tam giới vô luân thất, Thiên nhân chi đạo sư, Tứ sanh chi từ phụ, Ngã kim tạm qui y, Năng diệt tam kỳ nghiệp, Xưng dương nhược tán thán, Ức kiếp mạc năng tận. Đấng Pháp vương vô thượng, Ba cõi không ai bằng, Đạo sư của trời người, Từ phụ của tứ sanh, Dẫu qui y chốc lát, Cũng diệt nghiệp vô số, Ca tụng hay tán thán, Ức kiếp cũng không cùng. Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu... Website: http://www.chanlyhay.com Facebook: https://www.facebook.com/NhungChanLyHay Youtube: https://www.youtube.com/user/chanlyhay

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.