Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (Có Chữ, Nghĩa Việt, Hán Việt) (Việt Dịch: HT. Thích Nhất Hạnh) (Rất Hay) - Phật Âm

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (Có Chữ, Nghĩa Việt, Hán Việt) (Việt Dịch: HT. Thích Nhất Hạnh) (Rất Hay) - Phật Âm

5,877 0 0 1 Người đăng: thienthong

 • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Phần đầu tụng Bát Nhã Tâm Kinh Tiếng Phạn và kèm theo Nghĩa Việt (do HT Thích Nhất Hạnh dịch nghĩa Việt) và phần sau Đại Chúng tụng Nghĩa Việt và phần cuối HT Thích Huệ Duyên tụng Hán Việt.

Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa  (Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh hay Bát Nhã Tâm Kinh). HT. Thích Nhất Hạnh dịch Nghĩa Việt dưới đây:

Bồ Tát Quán Tự Tại
Khi quán chiếu thâm sâu
Bát Nhã Ba La Mật
Tức diệu pháp Trí Độ
Bỗng soi thấy năm uẩn
Đều không có tự tánh.
Thực chứng điều ấy xong
Ngài vượt thoát tất cả
Mọi khổ đau ách nạn. (C)

"Nghe đây, Xá Lợi Tử :
Sắc chẳng khác gì không
Không chẳng khác gì sắc
Sắc chính thực là không
Không chính thực là sắc
Còn lại bốn uẩn kia
Cũng đều như vậy cả. (C)

Xá Lợi Tử, nghe đây:
Thể mọi pháp đều không
Không sanh cũng không diệt
Không nhơ cũng không sạch
Không thêm cũng không bớt.
Cho nên trong tánh không
Không có sắc, thọ, tưởng
Cũng không có hành thức
Không có nhãn, nhĩ, tỷ
Thiệt, thân, ý - sáu căn
Không có sắc, thanh, hương
Vị, xúc, pháp - sáu trần
Không có mười tám giới
Từ nhãn đến ý thức
Không hề có vô minh
Không có hết vô minh
Cho đến không lão tử
Cũng không hết lão tử
Không khổ, tập, diệt, đạo
Không trí cũng không đắc. (C)

Vì không có sở đắc
Nên khi vị Bồ Tát
Nương diệu pháp Trí Độ
Bát Nhã Ba La Mật
Thì tâm không chướng ngại
Vì tâm không chướng ngại
Nên không có sợ hãi
Xa lìa mọi mộng tưởng
Xa lìa mọi điên đảo
Đạt Niết Bàn tuyệt đối. (C)

Chư Bụt trong ba đời
Y diệu pháp Trí Độ
Bát Nhã Ba La Mật
Nên đắc vô thượng giác.
Vậy nên phải biết rằng
Bát Nhã Ba La Mật
Là linh chú đại thần
Là linh chú đại minh
Là linh chú vô thượng
Là linh chú tuyệt đỉnh
Là chân lý bất vọng
Có năng lực tiêu trừ
Tất cả mọi khổ nạn
Cho nên tôi muốn thuyết
Câu thần chú trí độ
Bát Nhã Ba La Mật".
Nói xong đức Bồ Tát
Liền đọc thần chú rằng: Gate Gate Paragate, Parasamgate Bodhi Svaha. (3 lần)

Cách Phát Âm Thần Chú trên theo tiếng Phạn:
Ga tê, ga tê, pa ra ga tê, pa ra xam ga tê, bô đi, xoa ha. (3 lần)

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

 • Thiện Thông Banned Đã thêm Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa (Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh hay Bát Nhã Tâm Kinh). HT. Thích Nhất Hạnh dịch Nghĩa Việt dưới đây:

  Bồ Tát Quán Tự Tại
  Khi quán chiếu thâm sâu
  Bát Nhã Ba La Mật
  Tức diệu pháp Trí Độ
  Bỗng soi thấy năm uẩn
  Đều không có tự tánh.
  Thực chứng điều ấy xong
  Ngài vượt thoát tất cả
  Mọi khổ đau ách nạn.

  "Nghe đây, Xá Lợi Tử :
  Sắc chẳng khác gì không
  Không chẳng khác gì sắc
  Sắc chính thực là không
  Không chính thực là sắc
  Còn lại bốn uẩn kia
  Cũng đều như vậy cả.

  Xá Lợi Tử, nghe đây:
  Thể mọi pháp đều không
  Không sanh cũng không diệt
  Không nhơ cũng không sạch
  Không thêm cũng không bớt.
  Cho nên trong tánh không
  Không có sắc, thọ, tưởng
  Cũng không có hành thức
  Không có nhãn, nhĩ, tỷ
  Thiệt, thân, ý - sáu căn
  Không có sắc, thanh, hương
  Vị, xúc, pháp - sáu trần
  Không có mười tám giới
  Từ nhãn đến ý thức
  Không hề có vô minh
  Không có hết vô minh
  Cho đến không lão tử
  Cũng không hết lão tử
  Không khổ, tập, diệt, đạo
  Không trí cũng không đắc. (C)

  Vì không có sở đắc
  Nên khi vị Bồ Tát
  Nương diệu pháp Trí Độ
  Bát Nhã Ba La Mật
  Thì tâm không chướng ngại
  Vì tâm không chướng ngại
  Nên không có sợ hãi
  Xa lìa mọi mộng tưởng
  Xa lìa mọi điên đảo
  Đạt Niết Bàn tuyệt đối. (C)

  Chư Bụt trong ba đời
  Y diệu pháp Trí Độ
  Bát Nhã Ba La Mật
  Nên đắc vô thượng giác.
  Vậy nên phải biết rằng
  Bát Nhã Ba La Mật
  Là linh chú đại thần
  Là linh chú đại minh
  Là linh chú vô thượng
  Là linh chú tuyệt đỉnh
  Là chân lý bất vọng
  Có năng lực tiêu trừ
  Tất cả mọi khổ nạn
  Cho nên tôi muốn thuyết
  Câu thần chú trí độ
  Bát Nhã Ba La Mật".
  Nói xong đức Bồ Tát
  Liền đọc thần chú rằng: Gate Gate Paragate, Parasamgate Bodhi Svaha. (3 lần)

  Cách Phát Âm Thần Chú trên theo tiếng Phạn:
  Ga tê, ga tê, pa ra ga tê, pa ra xam ga tê, bô đi, xoa ha. (3 lần)