Tu Tam Phúc, Nhập Phật Môn - Pháp Sư Tịnh Không

Tu Tam Phúc, Nhập Phật Môn - Pháp Sư Tịnh Không

3,288 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

T.Đ:156- Tu Tam Phúc , Nhập Phật Môn URL danh sách phát: http://www.youtube.com/playlist?list=PL52otoxLK6nOpLHVXeQEXW7ky1GatR_9lTịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng02-039-093-Trích ĐoạnThời gian từ:( 01h22m26- 01h24m45)Video Hoa ngữ gốc download tại: http://www.amtb.tw/enlighttalk/enlighttalk_find.asp?web_key=1&web_search=大經解Tịnh Tông Học Hội thành lập, khi ấy, tôi ở Mỹ, tôi khuyên các đồng tu học tập năm khoa mục. Kinh Phật có nội dung quá phong phú, học trọn hết thì quá phức tạp, cũng chẳng thể nhớ nổi! Đơn giản là nhớ kỹ năm khoa mục, chẳng cần dùng đến sách vở mà quý vị có thể ghi nhớ kỹ càng. Đầu tiên là chúng ta phải học Tam Phước. Con người chẳng thể không có phước báo, trước tiên là tu tam phước. Tam phước là "tánh, tu bất nhị", chúng có sẵn trong tự tánh, chúng ta chịu tu theo tam phước trong tự tánh là đúng. Câu đầu tiên là "hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp". Đó là gì? Tu phước. Tu phước theo kiểu ấy sẽ hoàn toàn tương ứng với tánh đức trong tự tánh. Đức Phật coi trọng, quý vị thấy nhà Phật thường nói "phước huệ song tu", đặt phước đằng trước, đặt huệ đằng sau. Người thế gian chúng ta cũng hy vọng có phước trước, rồi mới cầu trí huệ, nên Phật làm cho chúng sanh mãn nguyện. ( có cắt video----) Có phước thứ nhất thì mới có thể nhập Phật môn, quý vị thấy điều thứ hai là "thọ trì Tam Quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi", tức là đã nhập môn. Trước khi nhập môn phải có điều kiện, điều kiện là phước thứ nhất. Phước thứ nhất là như trong kinh điển ta thường thấy nói "thiện nam tử, thiện nữ nhân" vì họ trọn đủ Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp, họ là thiện nam tử, thiện nữ nhân, nên mới có thể thọ trì Tam Quy, đầy đủ các giới, đó là nhập môn. Tam Quy, giới luật, oai nghi đều có thể tu khá lắm, đức hạnh thành tựu giống như A La Hán, như Bồ Tát. Điều ấy mới khiến cho quý vị thật sự tu Giới, tu Định, tu Huệ trong Đại Thừa. Điều thứ ba là "phát Bồ Đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả", đó là tam phước

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.