Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên - Pháp Sư Tịnh Không

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên - Pháp Sư Tịnh Không

3,440 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Trích lục từ Kinh A Di Đà Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư, tập 9, do PS Tịnh Không chủ giảng tại Cao Hùng, Đài Loan, tháng 1 năm 1995.Dưới đây trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 41 "Hết Lầm Thấy Phật". Này A Dật Ða! Là vị Bồ Tát, đều nên biết rằng, những sự nghi hoặc, là đại tổn hại, làm mất lợi lớn, bởi thế phải nên, rõ tin Trí Huệ Vô Thượng của Phật.Từ Thị bạch rằng: Vì sao cõi này, có hạng chúng sinh, tuy cũng tu thiện, chẳng cầu vãng sinh?Phật bảo Từ Thị: Hạng chúng sinh này, trí huệ cạn cợt, phân biệt Tây phương, không bằng cõi Trời, không có gì vui, nên chẳng cầu sinh.Từ Thị bạch rằng: Những chúng sinh này, hư vọng phân biệt, không cầu cõi Phật, sao thoát luân hồi?Ðức Phật dạy rằng: Hạng chúng sinh này, các căn lành trồng, không hay lìa tướng, không cầu huệ Phật, đắm sâu dục lạc, phước báo nhân gian. Tuy cũng tu phước, cầu quả Trời Người. Ðến khi quả kết, tất cả đầy đủ, nhưng chưa thể ra khỏi ngục ba cõi. Giả sử như là: cha mẹ vợ con, quyến thuộc nam nữ, muốn cùng cứu thoát, song nghiệp tà kiến, chưa thể xả lìa, luân hồi chao đảo, không được tự tại. Các ông hãy nhìn, bao kẻ ngu si, căn lành không trồng, mà chỉ biết đem, thế trí biện thông, tăng lớn tâm tà, hỏi sao thoát khỏi, nạn lớn sinh tử.Lại có chúng sinh, tuy trồng căn lành, làm ruộng phước lớn, nhưng tâm vẫn còn, trước tướng phân biệt, tình chấp sâu nặng, cầu thoát luân hồi, trọn không thể được. Nếu ai biết đem, trí huệ vô tướng, trồng các cội đức, thân tâm thanh tịnh, xa lìa phân biệt, cầu sinh Tịnh Ðộ, hướng Phật Bồ Ðề, sẽ sinh cõi Phật, vĩnh viễn giải thoát.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.