Sám Khể Thủ (Kỳ 1) - Thích Pháp Hòa

Sám Khể Thủ (Kỳ 1) - Thích Pháp Hòa

2,792 0 0 0 Người đăng: thienthong

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

SÁM KHỂ THỦKhể thủ Tây phương an lạc quốc,Tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư,Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanhDuy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.Ðệ tử chúng đẳng, Phổ vị tứ ân tam hữu, Pháp giới chúng sinh, Cầu ư chư Phật, Nhứt thừa vô thượng, Bồ-đề đạo cố, Chuyên tâm trì niệm, A Di Ðà Phật, Vạn đức hồng danh, Cầu sanh Tịnh độ. Hựu dĩ nghiệp trọng phước khinh, Chướng thâm huệ thiển, Nhiễm tâm dị xí, Tịnh đức nan thành, Kim ư Phật tiền, Kiều cần ngũ thể, Phi lịch nhứt tâm, Ðầu thành sám hối. Ngã cập chúng sinh, Khoáng kiếp chí kim, Mê bổn tịnh tâm, Túng tham sân si, Nhiễm uế tam nghiệp, Vô lượng vô biên, Sở tác tội cấu, Vô lượng vô biên, Sở kết oan nghiệp, Nguyện tất tiêu diệt. Tùng ư kim nhựt, Lập thâm thệ nguyện, Viễn ly ác pháp, Thệ bất cánh tạo, Cần tu Thánh đạo, Thệ bất thoái đọa, Thệ thành Chánh giác," Thệ độ chúng sinh; A Di Ðà Phật, Dĩ từ bi nguyện lực, Ðương chứng tri ngã, Ðương ai mẫn ngã, Ðương gia bị ngã. Nguyện thiền quán chi trung, Mộng mị chi tế, Ðắc kiến A Di Ðà Phật, Kim sắc chi thân, Ðắc lịch A Di Ðà Phật, Bảo nghiêm chi độ, Ðắc mông A Di Ðà Phật, Cam lồ quán đảnh, Quang minh chiếu thân, Thủ ma ngã đầu, Y phú ngã thể, Sử ngã túc chướng tự trừ, Thiện căn tăng trưởng, Tật không phiền não, Ðốn phá vô minh, Viên giác diệu tâm, Quách nhiên khai ngộ, Tịch quang chân cảnh, Thường đắc hiện tiền. Chí ư lâm dục mạng chung, Dự tri thời chí, Thân vô nhứt thiết, Bệnh khổ ách nạn Tâm vô nhứt thiết, Tham luyến mê hoặc, Chư căn duyệt dự, Chánh niệm phân minh, Xả báo an tường, Như nhập thiền định. A Di Ðà Phật Dữ Quán Âm - Thế Chí, Chư Thánh Hiền chúng, Phóng quang tiếp dẫn, Thùy thủ đề huề, Lầu các tràng phan, Dị hương thiên nhạc, Tây phương thánh cảnh, Chiêu thị mục tiền, Linh chư chúng sinh Kiến giả văn giả, Hoan hỉ cảm thán, Phát Bồ-đề tâm. Ngã ư nhĩ thời, Thừa kim cương đài, Tùy tùng Phật hậu, Như đàn chỉ khoảnh, Sanh cực lạc quốc, Thất bảo trì nội Thắng liên hoa trung, Hoa khai kiến Phật, Kiến chư Bồ-tát, Văn diệu pháp âm, Hoạch vô sanh nhẫn:Ư tu du gian,Thừa sự chư Phật,Thân mông thọ ký,Ðắc thọ ký dĩ,Tam thân tứ trí,Ngũ nhãn lục thông,Vô lượng bách thiên,Ðà la ni môn,Nhứt thiết công đức,Giai tất thành tựu.Nhiên hậu bất vi an dưỡng,Hồi nhập Ta bà, Phân thân vô số,Biến thập phương sát,Dĩ bất khả tư nghị,Tự tại thần lực,Chủng chủng phương tiện,Ðộ thoát chúng sinh,Hàm linh ly nhiễm,Hoàn đắc tịnh tâm,Ðồng sanh Tây phương,Nhập bất thoái địa.Như thị đại nguyện:Thế giới vô tận,Chúng sinh vô tận,Nghiệp cận phiền não,Nhứt thiết vô tận,Ngã nguyện vô tận.Nguyện kim lễ Phật,Phát nguyện tu trì,Công đức hồi thí hữu tình,Tứ ân tổng báo,Tam hữu tề tư,Pháp giới chúng sinh,Ðồng viên chủng trí.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.