Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh (Trọn Bài, 5 Phần) - Pháp Sư Tịnh Không

Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh (Trọn Bài, 5 Phần) - Pháp Sư Tịnh Không

5,142 0 0 0 Người đăng: thienthong

Phần 1 2 3 4 5
Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh: Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng tại Tri Ân Viện Ðông Kinh - Nhật Bản (2/11/2002)Là đệ tử của Đức Phật, ngày đêm phải luôn luôn hết lòng tụng niệm Kinh Bát Đại Nhân Giác.Điều thứ nhất:Phải thường giác ngộ,Thế gian vô thường,Quốc độ yếu nguy,Bốn đại khổ khổn,Năm ấm vô ngã,Sinh diệt biến đổi,Hư dối không chủ,Tâm là cội ác,Thân làm tội theo,Quán sát như thế,Dần lìa sinh tử.Điều thứ hai: Phải biết cho rành,Tham dục là khổ,Sinh tử trần lao,Từ tham dục đến,ít muốn biết đủ,Thân tâm tự tại.Điều thứ ba: Phải biết rõ ràng,Tâm không biết đủ,Chỉ tham cầu được,Tội ác tăng nhiều,Bồ tát không thế,Thường nghĩ biết đủ,Thanh bần giữ đạo,Trí cao sự nghiệp.Điều thứ tư: Biết cho rõ ràng,Biếng lười trụy lạc,Tinh tiến thường làm,Phá phiền não ác,Hàng phục tứ ma,Thoát ngục ấm giớ.Điều thứ năm: Phải thường giác ngộ,Sống chết ngu si,Bồ tát thường nghĩ,Nghe nhiều biết rộng,Trí tuệ lớn thêm,Biện tài vô ngại,Bảo ban tất cả,Đều được an vui.Điều thứ sáu: Phải biết rõ ràng,Nghèo khổ oán nhiều,Rộng kết ác duyên,Bồ tát bố thí,Khắp cả oán thân,Chẳng màng ác cũ,Chẳng tăng ác nhân.Điều thứ bảy: Phải thường giác ngộ,Năm dục mối hoạ,Tuy là tục nhân,Chẳng nhiễm vui đời,Thường nhớ ba y,Bình bát tọa cụ,Chí tại xuất gia,Giữ đạo trong sạch,Phạm hạnh cao vời,Từ - bi rộng khắp.Điều thứ tám: Phải biết rõ ràng,Sinh tử nấu nung,Khổ não vô cùng,Phát tâm rộng lớn,Cứu độ tất cả,Nguyện thay chúng sinh,Chịu vô lượng khổ,Khiến mọi chúng sinh,Đồng được vui lớn.Tám điều giác ngộ ấy, chính là chỗ hiểu biết rõ ràng của chư Phật, Bồ tát. Các Ngài đã tinh tiến hành đạo, lấy trí tuệ và lòng từ bi để cưỡi thuyền pháp thân mà tới bờ giải thoát. Sau đó lại trở lại trong sinh tử, cứu thoát chúng sinh; trước tiên lấy tám điều giác ngộ này, dần dần khai triển tất cả Phật pháp; Khiến cho chúng sinh, biết được sinh tử là cội nguồn của khổ đau mà xa lìa năm dục, phát tâm tu hành thánh đạo.Xem đầy đủ tại:http://www.youtube.com/playlist?list=PLF918E3C913C3A475&feature=mh_lolz

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.