Phật Pháp Trọng Thực Chất Không Trọng Hình Thức - Pháp Sư Tịnh Không

Phật Pháp Trọng Thực Chất Không Trọng Hình Thức - Pháp Sư Tịnh Không

1,881 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

TĐ:2385 - Phật Pháp Trọng Thực Chất Không Trọng Hình Thức (3)Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa -Trích Đoạn:02-039- 438URL danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=PL52otoxLK6nPowyWmBno--xVX6nDUo9tOThời gian từ: 00h59:58:07 - 01h04:22:00Tịnh Không Pháp Sư chủ giảngChuyển ngữ: Hạnh Chơn - Biên tập: Bình MinhBài giảng Việt Ngữ: Download MP3 - DivX : https://drive.google.com/folderview?id=0Bz7kUyTNUpcVUWZLUm5hT3dfbEE&usp=sharing&pageId=115956873076142074436Hương tượng trưng giới định chân hương. Ta có tu giới chăng? Có tu định chăng? Ta thật sự trì giới tu định, niệm Phật cũng là tu định. Được niệm Phật tam muội, được tâm thanh tịnh thì hương hoa cúng dường này liền có ý nghĩa, nó thật sự đã tiêu biểu cho tất cả. Bằng không khi đốt hương cúng hoa, sau đó quý vị không có gì cả, đó là giả không phải thật. Quý vị cúng dường có thể được phước ra sao, nếu có thật liền được phước báo, nếu không có thật không đạt được, cái gì cũng không đạt được. Vì thế hương tượng trưng cho giới định, nước tượng trưng cho tâm thanh tịnh. Tâm địa thật sự thanh tịnh, không nhiễm chút trần, cúng dường ly nước này công đức vô lượng. Cúng điều gì? Cúng dường tâm thanh tịnh của chúng ta. Tôi thật sự có vật cúng dường, không phải nói lời giả dối. Đèn sáp tượng trưng cho đốt chính mình để chiếu soi người khác, đó là gì? Nếu nói tu hành cúng dướng, lợi ích chúng sanh cúng dường, đại chúng sanh khổ cúng dường, cần tu thiện căn cúng dường, đây đều là xả mình vì người. Nếu những thứ này quý vị đều không có, thì cho dù quý vị ngày ngày đốt sáp cũng uổng phí, đốt đèn dầu cũng uổng phí. Quý vị phải có công phu thật sự, tu hành chơn chánh thì cúng dường đó mới có ý nghĩa. Nếu không thì hoàn toàn sai lầm, Phật pháp trọng thực chất không trọng hình thức. Hình thức có hay không không quan trọng, tu hành chân chánh, mỗi ngày hồi hướng chính là cúng dường. Trong việc tu hành này, đặc biệt là lợi ích chúng sanh. Chúng ta lợi ích chúng sanh là cúng dường Phật tâm, cúng dường hoằng nguyện của Phật. Chúng ta không thể làm việc lợi ích chúng sanh, chỉ làm việc tự tư tự lợi, quả báo không tốt, đây là thật. Vì sao vậy? Quý vị dùng là Phật pháp, nhưng dụng ý của quý vị hoàn toàn trái với tâm nguyện của Phật. Phật là lợi ích chúng sanh, quý vị là lợi ích chính mình. Cũng xem như là lợi ích chúng sanh, nhưng tự lợi nhiều hơn, phần lợi ích chúng sanh ít. Phật là lợi ích chúng sanh viên mãn, không có chút nào vì mình. Thành tựu chính mình, trên thực tế là thành tựu chúng sanh, vì sao vậy? Vì tự mình chưa chứng được viên mãn nên không có phước tuệ viên mãn, vì thế không thể nói chúng sanh được phước tuệ viên mãn. Cho nên cần tu thiện căn là vì chúng sanh mà tinh cần tu học, không phải vì chính mình. Đại chúng sanh khổ là thật sự thay chúng sanh, không phải tự lợi. Vì chúng sanh khổ như thế nào cũng chịu được

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.