Phật Học Và Y Học - Pháp Sư Đạo Chứng

Phật Học Và Y Học - Pháp Sư Đạo Chứng

5,966 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Niệm Phật Ba La Mật có nói Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà là biểu tướng của Pháp Thân Phật,chứa đựng vô lượng vô biên công đức,vô lượng vô biên diệu dụng,vô lượng vô biên quang minh,tướng hảo, uy lực...người nào phục sức thân tâm bằng Danh Hiệu Phật sẽ đắc những lợi lạc,năng lực giải thoát,và những Pháp.... bất khả tư nghị. Kinh Bảo Tích nói:"Người nghe Phật nói,niệm danh hiệu Phật,đọc tụng Kinh điển,người ấy diệt được hằng sa tội chướng,những người Bố thí,thụ trì trai giới,không giết sinh linh,thọ mệnh vô cùng người nào nhẫn nhục tính tình nhu hòa,được vào Chánh định ,người trừ tham vọng,dứt được phiền não,quán thân là tứ đại,nhơ nhớp thì xa bể ái ..." - Đức Phật dạy trong con người ta có 12 bệnh căn sâu nặng đó là :" Không kính cha mẹ,ngu si tạo ác,gian giảo điêu ngoa,lời nói hại người,hay tìm lỗi người,giết hại chúng sinh,không biết hổ thẹn,ham mê sắc dục,kiêu ngạo khinh người,phạm tội không hối,khen mình chê người,không biết lợi hại.".Và đã dạy cách đối trị Ngài nói:" Dùng thuốc đúng bệnh sẽ được thuyên giảm: Từ bi hỷ xả,khiêm tốn nhún nhường,Tán thán Đại Thừa, nói lời hiền diu,có lỗi sám hối,thương người nghèo khó,kính người già cả,người ta chê mình không giận không tức,khen ngợi người khác,nguyện độ chúng sinh,có oan phải giải,kính trên nhường dưới:đó là phương thuốc trị những bệnh trên.".- Tâm người từ Vô thỉ đến nay chỉ toàn bất tịnh,luôn bị trói buộc vào ngũ dục lục trần nên tạo nghiệp, dù cho trăm ngàn kiếp cũng không mất, đến khi nhân duyên hòa hợp đầy đủ thì người tạo nghiệp phải chịu quả báo,đó là bệnh tật, nghèo khổ,tật nguyền..... Đức Phật là Vô Thượng Đại Y Vương Ngài đã dùng nguồn suối Pháp gột rửa thân tâm,dẫn đường đưa chúng sinh Giác Ngộ,xa lìa Tham, Sân, Si mà chứng quả Niết Bàn.A DI ĐÀ PHẬT.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.