Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni (Tiếng Phạn) (Rất Hay) (Dạy Cách Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi

Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni (Tiếng Phạn) (Rất Hay) (Dạy Cách Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi

17.2k 0 0 1 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

PHẬT NÓI KINH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT NHƯ Ý TÂM ĐÀ LA NI

Ta nghe như vầy, một thuở nọ Đức Bạt Già Phạm ở

trong núi Già Lặt Tư cùng vô lượng chúng Đại Bồ tát

câu hội. Lúc bấy giờ Đại Bồ tát Quán Tự Tại đến chỗ

Phật đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu ba vòng quỳ

xuống, chấp tay cung kính mà bạch Phật rằng: “Bạch

Đức Thế Tôn, con nay có Đại Đàn Tràng pháp và Đại

Đà La Ni Minh Chú tên là “Thanh Liên Hoa Đảnh,

Chiên Đàn Ma Ni Tâm Kim Cang Bí Mật”, luôn luôn

gia hộ cho tất cả chúng sanh. Còn được gọi là: “Vô

Chướng Ngại Quán Tự Tại Liên Hoa Như Ý Bảo Luân

Vương Đà La Ni Tâm Chú”. Là tâm chú hy hữu thứ

nhất, có thể đối với tất cả việc mong cầu của chúng

sanh, tùy theo tâm mong cầu mà giúp cho đều được

thành tựu. Đức Thế Tôn vì lòng đại bi nghe con nói, con

sẽ nương theo oai lực của Phật mà ban cho tất cả chúng

sanh. Bạch

Đức Thế Tôn Đà La Ni nầy có thần lực lớn, có phương

tiện lớn, con nay đối trước Phật lần lượt tuyên thuyết.

Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi xót thương gia hộ cho con và

những người trì minh chú, rưới những trân bảo như cây

như ý và Như ý Bảo Châu làm cho các chúng sanh

những chỗ mong cầu đều được toại nguyện.

Khi ấy, Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ tát Quán Tự Tại

rằng: “Đúng thế, đúng thế! Ông vì lòng thương xót

chúng hữu tình, ta sẽ gia hộ ông làm cho lời nguyện cầu

của ông đều được đầy đủ. Ông muốn tuyên thuyết Đà

La Ni “Vô chướng ngại, Quán Tự Tại Liên Hoa Như Ý

Bảo Luân Vương” là tâm chú rất sâu xa ẩn mật, ông hãy

tùy ý mà tuyên thuyết. Lúc đó Bồ tát Quán Tự Tại đã

được Phật từ bi hứa khả, liền ở trước Phật dùng tâm đại

bi mà nói chú rằng:

NamMô Phật Đà Da,

NamMô Đạt Ma Da,

Nam Mô Tăng Già Da,

Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát, Cụ Đại Bi

Tâm Giả, Đát Điệt Tha. Án Chước Yết Ra Phạt Để,

Chấn Đa Mạt Ni, Ma Ha Bát Đẳng Mế, Rô Rô Rô Rô,

Để Sắc Tra Thước Ra A Yết Rị, Sa Dạ Hồng Phấn Tra

Tá Ha. Án Bát Đạp Ma Chấn Đa Mạt Ni, Thước Ra

Hồng. Án Bát Lặc đà, Bát Đẳng Mế Hồng.

Lúc bấy giờ Đại Bồ Tát Quán Tự Tại nói chú Đại Luân

Đà La Ni rồi, Đại Địa sáu thứ (1) chấn động các cõi như

Thiên cung, Long cung, Dược xoa cung và các cung

điện Kiền Thát Ba, A Tu La, Khẩn Na La cùng đều lần

lượt mê lầm chỗ y cứ. Tất cả các ác ma làm chướng ngại

tự thấy cung điện của họ đều bị lửa cháy nên rất lo sợ.

Chúng sanh có ác tâm, ác long, ác quỷ, Dọa xoa, La sát

đều bị quây ngả. Chúng sanh thọ khổ ở trong địa ngục

đều được lìa khổ được sanh lên cõi trời. Lúc ấy, trong

hội ở trước Đức Thế Tôn, Trời mưa hoa báu và đồ trang

nghiêm quý báu, ở giữa hư không trổi nhạc trời, tiếng

nghe vi diệu để cúng dường Đức Phật.

Lúc ấy Đức Thế Tôn dùng lời tốt đẹp khen ngợi Bồ tát

Quán Tự Tại mà rằng: Lành thay!Lành thay! này Quán

Tự Tại, ông đã tuyên thuyết chú Vương Đại Luân Đà

La Ni, là một điều ít có khó gặp. Chú nầy có thể làm cho

chúng sanh muốn cầu nguyện điều gì đều được đầy đủ

viên mãn, được quả báu lớn. Người tụng chú nầy phải

trì đúng theo Pháp thức, nay ta sẽ vì tất cả chúng sanh

mà tuyên thuyết: “Nếu có người thiện nam và thiện nữ,

Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, phát tâm hy

vọng mong cầu hiện báo trong đời nầy, cần phải một

lòng thọ trì chú nầy. Người muốn thọ trì không luận

ngày tháng tốt xấu và riêng tu trai giới, cũng không cần,

tắm rửa và may áo mới trước khi thọ trì, chỉ cần nhiếp

tâm miệng tụng không giải đãi, trăm ngàn việc mong

muốn đều được thành tựu. Nhờ vào thế lực của chú

vương như ý giúp đỡ, nếu không có chú nầy mong cầu

không thể toại nguyện. Cho nên, trước phải trừ tất cả tội

chướng, sau đó mới thành tựu được sự nghiệp. Cũng có

thể tiêu trừ những người tạo ngũ nghịch đang ở trong địa

ngục vô gián. Cũng có thể diệt hết tất cả bệnh khổ, có

khả năng phá hoại tất cả tội nặng. Tất cả bệnh từ nặng

đến nhẹ, tụng chú nầy liền được thuyên giảm, hoặc có

người bị ếm đối, hoặc bị rắn độc cắn, trì chú nầy cũng

được tiêu trừ. Có người bị bệnh bất trị như ung thư,

xang độc lở loét toàn thân, từ trong đến ngoài đều bị

bệnh hành hạ đau nhức vô cùng, trì minh chú nầy tất cả

đều lần lành lại. Có người bị Dạ xoa, La sát, Tỳ Na dạ

ca, ác ma, quỷ thần muốn gia hại mà người ấy trì chú

nầy thì các quỷ thần ác cũng không làm hại được.

Người trì minh chú nầy không bị dao gậy, binh đao,

cung tên, nước lửa, gió độc, mưa độc, oán tặc cướp giật,

hoặc vương pháp gia hại. Người trì minh chú nầy không

có ác mộng, không bị loại thủ cung bá túc, các loại độc

thú như hổ, lang, sư tử không thể làm hại. Binh nhung

chiến trận cũng được thắng lợi, nếu có tranh tụng cũng

được hòa giải. Nếu hành giả trì tụng một biến minh chú

nầy thì các việc kể trên đều lánh xa và được vừa ý. Nếu

mỗi ngày tụng 108 biến, chẳng bao lâu sẽ thấy Bồ tát

Quán Tự Tại đến bảo rằng: “Nầy thiện nam tử, các ông

đừng lo sợ, muốn cầu việc gì tất cả ta đều ban cho ông.

Phật A Di Đà cũng hiện thân cho ông được thấy. Ông

cũng được thấy Thế giới Cực Lạc, các thứ trang nghiêm

như trong kinh đã nói! Đồng thời cũng thấy chúng Bồ

tát ở Thế giới Cực Lạc. Cũng thấy mười phương tất cả

Chư Phật. Cũng thấy được núi Bổ Đát La chỗ ở của Bồ

tát Quán Tự Tại, liền được tự thân thanh tịnh, hiện đời

được vua chúa, quan viên cung kỉnh, mọi người đều yêu

mến, đời sau được liên hoa hóa sanh, các tướng tốt đầy

đủ, chỗ ở thường được an lành từ ngày hôm nay cho đến

thành Phật, không rơi vào đường dữ, thường sanh trước

Phật.

Lúc bấy giờ Bồ tát Quán Tự Tại bạch Phật rằng: “Bạch

Đức Thế Tôn! Đà La Ni Chiên Đàn Tâm Luân này như

con đã nói. Nếu Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà

di nào có lòng chí thành nhớ niệm, thọ trì chắc được

thành tựu, cần phải tin chắc đừng có lòng nghi.

Lúc ấy Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ tát Quán Tự Tại mà

rằng: “Lành thay ! Lành thay! Ông có lòng từ bi vô

lượng nên nói Pháp Vi Diệu Như Ý Tâm Đà La Ni này.

Chúng sanh ở Nam Thiên Bộ Châu này phát tâm trì

tụng liền được thân nghiệm. Ông y theo lời dạy của ta

sách tấn dạy bảo chúng hữu tình chuyên trì Đà La Ni

này làm cho họ được chứng nghiệm ngay trong đời này,

đừng trái lời dạy của Ta, Ta rất hoa hỷ”.

Khi ấy, Bồ tát Quán Tự Tại bạch Phật rằng: “Bạch Thế

Tôn! Con từ vô lượng kiếp đến nay, vì lòng từ bi thường

cứu giúp những chúng sanh thọ khổ. Cúi mong đức Thế

Tôn chứng minh. Nay con vì chúng sanh nên nói Như Ý

Luân Đà La Ni này, nếu có người nào thọ trì Đà La Ni

này thường tự tạo nghiệp, chuyên tâm trì tụng chỗ mong

cầu đều được thành tựu. Con nay nương theo uy lực của

Phật mà cứu khổ cho tất cả chúng sanh”.

Khi Bồ tát Quán Tự Tại nói Kinh Như Ý Luân Đà La

Ni rồi, tất cả đại chúng đều hoan hỷ tin nhận vâng làm.

Phật nói Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Tâm Đà La

Ni chú.

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

 • Thiện Thông Banned Đã thêm Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni (hay còn gọi là Vô Chướng Ngại Quán Tự Tại Liên Hoa Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni Tâm Chú hay Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Tâm Đà La Ni Chú):

  Tiếng Phạn:

  Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya
  Nama āryā-valokite-śvarāya bodhi-sattvāya mahā-sattvāya mahā-karuṇikāya
  Tadyathā: Oṃ cakra-varti cintāmaṇi mahā-padme, ru ru tiṣṭha jvala, ākarṣāya hūṃ phat ̣svāhā. Oṃ padma cintā-maṇi jvala hūṃ. Oṃ varada padme hūṃ.

  Dạy Cách Phát Âm "Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni" theo Tiếng Việt:

  Nam mô bút đa da, Nam mô đa rờ ma da, Nam mô xăng ga da
  Nam ma a rờ da, va lô ki tê soa ra da, bô đi xát toa da, ma ha xát toa da, ma ha ka ru ni ka ya. Ta đi da tha: Ôm cha kờ ra va rờ ti, chin ta ma ni, ma ha pat mê, ru ru ti sờ tha, troa la, a ka rờ sa da hum, phat xoa ha. Ôm pat ma, chin ta ma ni troa la hum. Ôm va ra đa pat mê hum.

  Tiếng Việt:

  NamMô Phật Đà Da,

  NamMô Đạt Ma Da,

  Nam Mô Tăng Già Da,

  Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát, Cụ Đại Bi

  Tâm Giả, Đát Điệt Tha. Án Chước Yết Ra Phạt Để,

  Chấn Đa Mạt Ni, Ma Ha Bát Đẳng Mế, Rô Rô Rô Rô,

  Để Sắc Tra Thước Ra A Yết Rị, Sa Dạ Hồng Phấn Tra

  Tá Ha. Án Bát Đạp Ma Chấn Đa Mạt Ni, Thước Ra

  Hồng. Án Bát Lặc đà, Bát Đẳng Mế Hồng.