Nhân Duyên Niệm Phật - Thích Giác Hạnh

Nhân Duyên Niệm Phật - Thích Giác Hạnh

6,770 0 0 1 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Đức Phật Thích Ca ứng sanh nơi cõi đời uế trược thuyết Pháp, đem các duyên : vô thường,khổ não, chướng nạn.... mà chiết phục chúng sinh, khiến cho họ thấy rõ sự thật giả tạm của đời mà tu theo Chánh Đạo, không luận là hàng tăng tục nam nữ,giàu sang nghèo hèn,dù cho kẻ hung dữ ,cho đến trẻ nhỏ,hoặc kẻ lâm nạn hay vui mừng khi đã nghe Chánh Pháp thường xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì sẽ thâu hoạch vô số lợi ích bất tư nghị, đây là nhân duyên của chúng sinh với Đức Phật A Di Đà, Ngài hiện thân nơi cõi Tịnh, phóng quang nhiếp độ chúng sinh niệm Phật, dùng các duyên an lạc,trong sạch, không thối chuyển mà nhiếp hóa loài hữu tình,khiến cho họ khởi tâm cầu sanh về xứ Ngài.Trong Kinh Vô Lượng Thọ Đức Thích Ca Thế Tôn có nói:" Nay ta nói Kinh nầy khiến cho chúng sinh được thấy Phật Vô Lượng Thọ và quốc độ của Ngài. Những kẻ muốn bước lên đường giải thoát,nên cầu vãng sanh.Pháp môn nầy mọi người đều có thể tu,chớ vì ta diệt độ rồi sanh lòng nghi hoặc.Trong đời tương lai khi tam tạng kinh điển đã diệt hết, ta dùng nguyện lực từ bi,duy lưu Kinh nầy trụ thế 100 năm. Những chúng sinh nào có duyên được gặp,tùy ý mong cầu thảy đều đắc lộ." Đức Thế Tôn ngoài sự chỉ dạy ba thừa để giáo hóa chúng sanh, đã ân cần xác quyết thêm Pháp môn Niệm Phật để nhờ vào thần lực tiếp dẫn của Phật A Di Đà mà độ cho mọi chúng sinh hữu tình đồng quy về Cực Lạc. A DI ĐÀ PHẬT.

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • thanhtcn Banned Đã thêm Nam Mô A Di Đà Phật!