Nhạc "Niệm Phật" (Tiếng Việt) (Rất Hay) - Phật Âm

Nhạc "Niệm Phật" (Tiếng Việt) (Rất Hay) - Phật Âm

78.9k 1 0 12 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Đăng bình luận.

Bình luận (12)

 • dongphuong Đã thêm Minh nhat tri
 • tung duong Đã thêm Chan doing nghe hay
 • NguyenthanhLe Đã thêm Gaëp Nhau Treân Ñænh BaøùNaø
  Thô Ñöùc Thuyeát
  Treân d8ænh Baønaø coù ba ñieàu öôùc
  Moïi ngöôøi vui……...
  Ai thích öôùc ñieàu gì?
  Anh Hieáu öôùc…: Caû ba ñieàu…
  Ai cuõng thích!
  Chò Chín keå chuîeân cöôøi…
  Anh Hieáu öôùc ñieàu chi???
  Caùc anh chò daønh nhau keä chuyeän…Thaät vui
  Toâi ñau coå khoâng theå naøo noùi noåi./.
  ***
  Treân ñænh Baønaø…giöõa loøng trôøi gioù thoåi!!!
  Maây giaêng giaêng…Söông khoùi mòt môø xa
  Moät cheùn röôïu queâ, aám loøng beø baïn!
  Ba ñieàu öôùc roài…!caùi ” aáy “vaãn coøn nguyeân
  Anh Haûi phoøng keå chuyeän…
  Chò Haønoäi cuôøi duyeân!
  Thaønh phoá Hoà Chí Minh goùp vui vaøi caâu chuyeân.
  Cheùn röôïu treân tay, nghóa tình löu luyeán…
  Maáy chuïc naêm ta môùi gaëp nhau??
  Xin chuùc moïi ngöôøi vui maõi tôùi ngaøn sau…
  TP. Ñaø Naüng 29/09/2013
  Saùng taùc: NTL (Bs. Nguyeãn ñöùc Thuyeát)


  Hay tuyet! phai khong cac anh chi phat tu???
 • Tên của bạn Đã thêm Tran van thao
 • tứ đại giai không Đã thêm nam mô a di đà phật .
 • TRẦN THỊ MÂY Đã thêm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
 • Tên của bạn Đã thêm download phuc tap qua
 • ngoc anh Đã thêm nghe niem ai di da phat trong long rat thanh tinh nhu muon ve tay phuong cuc lac vay
  nam mo a di da phat
  nam dai the chi bo tat
  nam mo quan the am bo tat
  nam mo dai hai chung bo tat
  nam mo tiep dan dao su a di da phat
  tam the phat
 • dinhtanphuoc Đã thêm phat phap that nhiem mau
 • thi hau Đã thêm nghe ma long nhe nhang thanh thoat ,,cu tuong dang o chon bon lai ....... nhu the' nay thi con gi bang.....nam mo a di da phat ... long xuc dong........... nuoc mat roi...............tuong nho den duc cha lanh tu phu .......nam mo a di da phat
 • thiên Đã thêm nhạc niệm phật rất hay khi nghe sẽ giúp thân tâm thanh tịnh có được nhiều niềm vui và hạnh phúc.BỚT 1 CÂU THỊ PHI THÊM 1 CÂU NIỆM PHẬT thì thế giới này sẽ sống trong bình yên và nơi đâu cũng tràn ngập tình yêu thương.a di đà phật
 • NHU Y Đã thêm NAM MO A DI DA PHAT KINH THUA TAT CA MOI NGUOI XIN MOI NGUOI HAY CO GAN CHUYEN TAM NIEM PHAT . NHAC NIEM NAY RAT HAY NGHE LAI DE CHIU LA CHO CON QUEN BOT DI MOI SAN HAN CUA MINH.