Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 51) - Phẩm Như Lai Hiện Tướng - Thích Tuệ Hải

Featured Videos
Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 51) - Phẩm Như Lai Hiện Tướng - Thích Tuệ Hải

575 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kính thưa quý Phật tử sau hơn 6 tháng khai Pháp hội Kinh Hoa Nghiêm học xong Phẩm thứ 1 Hôm nay đủ duyên thầy thuyết giảng tiếp cho chúng ta học tiếp Phẩm Thứ 2 Như Lai Hiện Tướng Kinh Hoa Nghiêm 51 - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng Phẩm Như Lai Hiện Tướng Thứ 2 Lúc bấy giờ, chư Bồ Tát và tất cả Thế Gian Chủ nghĩ rằng : 'Thế nào là địa vị của chư Phật? Thế nào là cảnh giới của chư Phật? Thế nào là chư Phật gia trì? Thế nào là chỗ làm của chư Phật? Thế nào là lực của chư Phật? Thế nào là vô sở úy của chư Phật? Thế nào là tam muội của chư Phật? Thế nào là thần thông của chư Phật? Thế nào là chư Phật tự tại? Thế nào là chư Phật không ai nhiếp thủ được? Thế nào là mắt của chư Phật? Thế nào là tai của chư Phật? Thế nào là mũi của chư Phật? Thế nào là lưỡi của chư Phật? Thế nào là thân của chư Phật? Thế nào là ý của chư Phật? Thế nào là thân quang của chư Phật? Thế nào là quang minh của chư Phật? Thế nào là tiếng của chư Phật? Thế nào là trí của chư Phật? Mong đức Thế Tôn xót thương chúng tôi mà khai diễn cho. Lại thập phương chư Phật đều vì chư Bồ Tát mà diễn thuyết thế giới hải, chúng sanh hải, pháp giới an lập hải, Phật hải, Phật ba la mật hải, Phật giải thoát hải, Phật biến hóa hải, Phật diễn thuyết hải, Phật danh hiệu hải, Phật thọ lượng hải, và diễn nói Bồ Tát thệ nguyện hải, Bồ Tát phát thu hải, Bồ Tát trợ đạo hải, Bồ Tát thừa hải, Bồ Tát hạnh hải, Bồ Tát xuất ly hải, Bồ Tát thần thông hải, Bồ Tát ba la mật hải, Bồ Tát địa hải, Bồ Tát trí hải. Mong Ðức Thế Tôn cũng vì chúng tôi mà diễn thuyết như vậy'. Lúc đó, do thần lực của chư Bồ Tát, nơi trong tất cả lùm mây đồ cúng dường tự nhiên vang ra tiếng nói kệ rằng : Vô lượng kiếp tu hành viên mãn Dưới cội bồ đề thành chánh giác Vì độ chúng sanh khắp hiện thân Như mây đầy khắp vị lai tế. Chúng sanh có nghi đều khiến dứt Tin hiểu rộng lớn đều khiến phát Vô biên khổ não đều khiến trừ An lạc của Phật đều khiến chứng. Vô số Bồ Tát đồng sát trần Cùng đến pháp hội chiêm ngưỡng Phật Mong theo ý mình chỗ nên thọ Phật thuyết diệu pháp trừ nghi hoặc. Thế nào rõ biết Như Lai địa Thế nào quan sát Như Lai cảnh Phật chỗ gia trì pháp vô biên Mong dạy pháp này khiến thanh tịnh. Thế nào là Phật chỗ thật hành Mà dùng trí huệ có thể vào Phật lực thanh tịnh rộng vô biên Vì các Bồ Tát nên khai thị. Thế nào rộng lớn các tam muội Thế nào tịnh trị pháp vô úy Thần thông lực dụng chẳng thể lường Nguyện tùy chúng sanh tâm thích nói. Chư Phật Pháp Vương như Thế Chủ Chỗ làm tự tại không chướng ngại Tất cả những pháp rộng lớn kia Vì lợi chúng sanh nên khai diễn. Tại sao Phật nhãn là vô lượng Nhĩ, tỷ, thiệt, thân cũng như vậy Phật ý vô lượng lại thế nào Mong giải cho biết phương tiện đó. Như các chúng sanh vô lượng cõi Pháp giới chỗ có sự an lành Chư Phật rộng lớn cũng vô biên Mong vì Phật tử đều khai diễn. Ra hẳn các độ khả tư nghì Khắp vào giải thoát môn phương tiện Chỗ có tất cả biển pháp môn Trong đạo tràng này xin tuyên thuyết. Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát _()_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát _()_ Chúng con thành kính tri ân thầy đã chỉ dạy cho chúng con. #kinhhoanghiem #kinhhoanghiem51 #thichtuehai #ThichTueHai2017 #KinhHoaNghiemPhamThu2 #KinhHoaNghiemPhamNhuLaiHienTuong #chanlyhay #GiangKinhHoaNghiem Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, Thầy Minh Niệm, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu. Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ, ... Website: http://www.chanlyhay.com Facebook: https://www.facebook.com/NhungChanLyHay Youtube: https://www.youtube.com/user/chanlyhay

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.