Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 49) - Chư Đại Bồ Tát Giải Thoát Môn - Thích Tuệ Hải

Featured Videos
Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 49) - Chư Đại Bồ Tát Giải Thoát Môn - Thích Tuệ Hải

471 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Hoa Nghiêm 49 - Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại chùa Long Hương ngày 18/12/2016 Chư Đại Bồ Tát Giải Thoát Môn: Hải Nguyệt Quang Đại Minh Bồ Tát ma ha tát được giải thoát môn phương tiện xuất sanh các địa, các ba la mật giáo hóa chúng sanh và nghiêm tịnh tất cả Phật độ. Vân Ấm Hải Quang Ly Cấu Tạng Đại Bồ Tát được giải thoát môn trong mỗi niệm vào khắp pháp giới các nơi sai khác. Trí Sanh Bửu Kế Đại Bồ Tát được giải thoát môn trong vô lượng kiếp hiện công đức rộng lớn thanh tịnh ra trước tất cả chúng sanh. Công Đức Tự Tại Vương Tịnh Quang Đại Bồ Tát được giải thoát môn thấy các thứ trang nghiêm , lúc thập phương tất cả Bồ Tát tối sơ đến đạo tràng. Thiện Dũng Mãnh Liên Hoa Kế Đại Bồ Tát được giải thoát môn tùy thuận căn trí của chúng sanh khắp hiển bày tất cả Phật pháp. Phổ Trí Vân Nhựt Tràng Đại Bồ Tát được giải thoát môn thành tựu Phật trí an trụ vĩnh viễn vô lượng kiếp. Đại Tinh Tấn Kim Cang Tế Đại Bồ Tát được giải thoát môn công lực vào khắp tất cả vô biên pháp ấn. Hương Diệm Quang Tràng Đại Bồ Tát được giải thoát môn hiển bày tất cả Phật hiện tại, lúc bắt đầu tu hạnh Bồ Tát nhẫn đến thành tựu đại trí huệ. Đại Minh Đức Thâm Mỹ Ấm Đại Bồ Tát được giải thoát môn an trụ biển đại nguyện của Phật Tỳ Lô Giá Na. Đại Phước Quang Trí Sanh Đại Bồ Tát được giải thoát môn hiển bày cảnh giới thậm thâm khắp pháp giới của Như Lai. Lúc đó Hải Nguyệt Quang Đại Minh Đại Bồ Tát, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp biển trang nghiêm của tất cả chúng Bồ Tát rồi nói kệ rằng : Các ba la mật và các địa Rộng lớn vô biên đều viên mãn Vô lượng chúng sanh điều phục hết Tất cả Phật độ đều nghiêm tịnh Như Phật giáo hóa chúng sanh giới Mười phương quốc độ đều sung mãn Trong mỗi tâm niệm chuyển pháp luân Khắp ứng quần sanh không bỏ sót. Phật trong vô lượng kiếp rộng lớn Khắp hiện trước tất cả chúng sanh Như Phật thuở xưa rộng tu hành Đem dạy cho họ hạnh thanh tịnh. Tôi thấy mười phương không thừa sót Cũng thấy chư Phật hiện thần thông Đều ngồi đạo tràng chứng bồ đề Chúng hội nghe pháp bao quanh Phật. Quang minh rộng lớn Phật pháp thân Hiện ở thế gian dùng phương tiện Khắp theo chúng sanh lòng thích ưa Xứng căn trí họ mà thuyết pháp. Chơn như bình đẳng thân vô tướng Pháp thân thanh tịnh lìa cấu nhiễm Trí huệ tịch tịnh thân vô lượng Ứng khắp mười phương mà thuyết pháp. Trí lực của Phật đều thanh tịnh Trí huệ vô biên như hư không Vì chúng khai thị không ẩn sót Khiến khắp chúng sanh đồng ngộ nhập. Như Phật thuở xưa đã tu hành Nhẫn đến thành tựu nhứt thiết trí Nay phóng quang minh khắp pháp giới Trong đó hiện bày đều sáng rõ. Phật dùng bổn nguyện hiện thần thông Chiếu khắp mười phương không chỗ sót Như Phật thuở xưa đã tu hành Trong lưới quang minh đều diễn thuyết. Thập phương cảnh giới vô cùng tận Vô đẳng vô biên đều sai khác Phật lực vô ngại phóng đại quang Tất cả quốc độ đều sáng rõ. #kinhhoanghiem #kinhhoanghiem49 #thichtuehai #kinhhoanghiemthichtuehai #chudaibotat #PhoHienBoTat #KinhHoaNghiem #ChanLyHay #ThichTueHai #HoaNghiemKinh Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, Thầy Minh Niệm, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu. Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ, ... Website: http://www.chanlyhay.com Facebook: https://www.facebook.com/NhungChanLyHay Youtube: https://www.youtube.com/user/chanlyhay

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.