Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 48) - Đại Bồ Tát Giải Thoát Môn - Thích Tuệ Hải

Featured Videos
Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 48) - Đại Bồ Tát Giải Thoát Môn - Thích Tuệ Hải

390 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Hoa Nghiêm 48 - Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại chùa Long Hương ngày 11/12/2016 Chư Đại Bồ Tát Giải Thoát Môn: Phổ Hiền Bồ Tát ma ha tát nhập bất tư nghì giải thoát môn phương tiện hải, nhập Như Lai công đức hải, chính là những môn giải thoát nghiêm tịnh tất cả quốc độ điều phục chúng sanh khiến họ được xuất ly rốt ráo, giải thoát môn khắp đến chỗ của tất cả Như Lai tu tập đầy đủ công đức, giải thoát môn an lập tất cả địa vị những đại nguyện của Bồ Tát, có giải thoát môn khắp hiện vô số vô lượng thân, giải thoát môn diễn thuyết bất tư nghì số danh tự sai khác khắp tất cả quốc độ, giải thoát môn trong tất cả vi trần đều hiện vô biên cảnh giới thần thông của chư Bồ Tát, có giải thoát môn trong một niệm hiện những sự kiếp thành kiếp hoại trong ba đời, có giải thoát môn hiện tất cả Bồ Tát đều nhập cảnh giới của mình, có giải thoát môn hay dùng thần thông lực hóa hiện nhiều thân khắp vô biên pháp giới, có giải thoát môn hiển thị những pháp môn thứ đệ tu hành vào nhứt thiết trí rộng lớn của tất cả Bồ Tát. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát ma ha tát dùng công đức của mình, lại nương thừa oai thần của Phật, quan sát khắp tất tất cả chúng hội rồi nói kệ rằng : Như Lai trang nghiêm cõi rộng lớn Đồng với tất cả vi trần số Phật tử thanh tịnh đều khắp đầy Mưa bất tư nghì pháp vi diệu. Như trong hội này thấy Phật ngồi Tất cả vi trần đều như vậy Phật thân không đến cũng không đi Bao nhiêu quốc độ đều hiện rõ. Hiển bày Bồ Tát chỗ tu hành Vô lượng quốc độ các phương tiện Và nói chơn lý bất tư nghì Khiến các Phật tử vào pháp giới. Xuất sanh Hóa Phật số vi trần Khắp ứng quần sanh lòng họ muốn Thâm nhập pháp giới môn phương tiện Rộng lớn vô biên đều khai diễn. Như Lai danh hiệu đồng thế gian Mười phương quốc độ đều đầy khắp Tất cả phương tiện không luống qua Điều phục chúng sanh lìa cấu nhiễm. Phật ở trong tất cả vi trần Thị hiện vô biên đại thần lực Đều ngồi Đạo Tràng hay diễn thuyết Như Phật thuở xưa bồ đề hạnh. Tam thế vô biên kiếp rộng lớn Phật trong mỗi niệm đều thị hiện Tất cả kiếp hoại và kiếp thành Trí bất tư nghì đều biết rõ. Chúng hội Phật tử rộng vô hạn Cùng nhau muốn lường cảnh giới Phật Pháp môn của Phật vô lượng biên Rõ biết được cả rất là khó. Phật như hư không vô phân biệt Đồng chơn pháp giới vô sở y Hóa hiện đi khắp đến mọi nơi Đều ngồi đạo tràng thành chánh giác. Phật dùng diệu âm rộng tuyên dương Tất cả các địa đều rành rõ Hiện trước khắp mỗi mỗi chúng sanh Đều ban pháp Như Lai bình đẳng. #kinhhoanghiem #kinhhoanghiem48 #thichtuehai #kinhhoanghiemthichtuehai #chudaibotat #PhoHienBoTat #KinhHoaNghiem #ChanLyHay #ThichTueHai #HoaNghiemKinh Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, Thầy Minh Niệm, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu. Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ, ... Website: http://www.chanlyhay.com Facebook: https://www.facebook.com/NhungChanLyHay Youtube: https://www.youtube.com/user/chanlyhay

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.