Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 46) - Thích Tuệ Hải

Featured Videos
Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 46) - Thích Tuệ Hải

479 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Hoa Nghiêm 45 do Thầy Thich Tuệ Hải thuyết giảng tại Chùa Long Hương ngày Chủ Nhật 27/11/2016 -Tối Thắng Quang Nghiêm Thần được giải thoát môn khiến tất cả chúng sanh đói thiếu được sắc lực đầy đủ. -Tịnh Quang Hương Vân Thần được giải thoát môn trừ phiền não cấu của tất cả chúng sanh. -Thủ Hộ Nhiếp Trì Thần được giải thoát môn chuyển nghiệp ma ngu si của tất cả chúng sanh. -Phổ Hiện Nhiếp Hóa Thần được giải thoát môn khắp ở nơi trong tất cả cung điện của thế chủ hiển thị tướng trang nghiêm. -Bất Động Quang Minh Thần được giải thoát môn nhiếp khắp tất cả chúng sanh đều khiến sanh thiện căn thanh tịnh. Lúc đó Tịnh Hỷ Cảnh Giới Thần thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả Thân Chúng Thần, rồi nói kệ rằng : Tôi nhớ vi trần kiếp về trước Có Phật Diệu Quang hiện xuất thế Thế Tôn nơi Đức Như Lai kia Phát tâm cúng dường tất cả Phật. Như Lai thân phóng đại quang minh Quang chiếu pháp giới đều đầy khắp Chúng sanh gặp được tâm điều phục Quang Chiếu Phương Thần đã được thấy. Như Lai tiếng tâm khắp các cõi Ngôn âm của Phật đều viên mãn Giác ngộ quần sanh không sót thừa Ấm Điều Phục Thần lòng hớn hở. Phật thân thanh tịnh thường tịch diệt Khắp hiện nhiều thân vẫn vô tướng Như vậy khắp ở nơi thế gian Tịnh Hoa Nghiêm Thần chứng nhập được. Đạo Sư thần lực bất tư nghì Tùy tâm chúng sanh đều khiến thấy Hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm đi Vô Lượng Oai Nghi được tỏ ngộ. Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp Phật Ra đời lợi ích sức tự tại Khiến chúng xa lìa khổ nghèo cùng Thắng Quang Nghiêm Thần môn chứng nhập. Trong mỗi tướng răng của Như Lai Phóng quang minh thơm như mây phủ Dứt trừ hoặc nghiệp của chúng sanh Tịnh Quang Hương Vân quan sát thấy. Chúng sanh nhiễm trước vì chướng nặng Chạy theo đường ma thường lưu chuyển Như Lai khai thị giải thoát môn Thủ Hộ Nhiếp Thần ngộ nhập được. Tôi xem Như Lai sức tự tại Phóng đại quang minh khắp pháp giới Ở tại vương cung hóa chúng sanh Phổ Hiện Hóa Thần được giải thoát. Chúng sanh mê vọng đủ sự khổ Phật ở trong đó thường cứu hộ Khiến dứt phiền não tâm vui mừng Bất Động Quang Thần đã thấy biết. -Diệu Sắc Na La Diên Chấp Kim Cang Thần được giải thoát môn thấy Như Lai thị hiện thân vô biên sắc tướng. -Nhựt Luân Tốc Tật Tràng Thần được giải thoát môn mỗi sợi lông nơi thân Phật như mặt nhựt hiện ra các thứ quang minh. -Tu Di Hoa Quang Thần được giải thoát môn hóa hiện vô lượng thân đại thần biến. -Thanh Tịnh Vân Ấm Thần được giải thoát môn vô thanh tùy theo mọi loài. -Diệu Tý Thiên Chúa Thần được giải thoát môn hiện vì tất cả thế chủ khai ngộ chúng sanh. -Khả Ái Nhạo Quang Minh Thần được giải thoát môn khắp khai thị tất cả môn sai biệt trong Phật pháp. -Đại Thọ Lôi Ấm Thần được giải thoát môn dùng đồ trang nghiêm khả ái nhiếp tất cả thọ thần. -Sư Tử Vương Quang Minh Thần được giải thoát môn phước đức trang nghiêm rộng lớn của Như Lai đều đầy đủ rõ ràng. -Mật Diệm Cát Tường Mục Thần được giải thoát môn quan sát khắp tâm của chúng sanh hiểm ác vì họ hiện thân oai nghiêm. -Liên Hoa Ma Ni Kế Thần được giải thoát môn khắp rưới tất cả đồ trang nghiêm như ý của Bồ Tát. Lúc đó Diệu Sắc Na La Diên Thần, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Kim Cang Thần, rồi nói kệ rằng : Ông nên xem Pháp Vương Pháp Vương pháp như vậy Sắc tướng vô lượng biên Thế gian đều hiện khắp. Mỗi lông nơi thân Phật Lưới sáng bất tư nghì Dường như vừng mặt trời Khắp soi mười phương cõi. Như Lai sức thần thông Pháp giới đều cùng khắp Trước tất cả chúng sanh Thị hiện thân vô tận. Như Lai thuyết pháp âm Mười phương đều được nghe Tùy các loài chúng sanh Đều khiến tâm đầy đủ. Chúng thấy đấng Mâu Ni Ở trong cung điện vua Khắp vì các quần sanh Xiển dương pháp rộng lớn. Chỗ biển pháp xây vần Tất cả nghĩa sai biệt Các thứ môn phương tiện Diễn thuyết không cùng tận. Vô biên phương tiện lớn Khắp ứng mười phương cõi Gặp Phật tịnh quang minh Đều thấy thân của Phật. Cúng dường lên chư Phật Số vạn ức vi trần Công đức như hư không Tất cả đều chiêm ngưỡng. Thần thông lực bình đẳng Tất cả cõi đều hiện An tọa diệu đạo tràng Khắp hiện trước quần chúng. Quang minh chiếu thế gian Ánh sáng đều viên mãn. Pháp giới chiếu khắp cùng Hiển bày công hạnh Phật. #kinhhoanghiem #thichtuehai #kinhhoanghiemgianggiai #kinhhoanghiemthichtuehai #thichtuehai2016 #thichtuehaimoinhat #GiangKinhHoaNghiem #chanlyhay Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, Thầy Minh Niệm, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu. Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ, ... Website: http://www.chanlyhay.com Facebook: https://www.facebook.com/NhungChanLyHay Youtube: https://www.youtube.com/user/chanlyhay

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.