Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 23) - Thích Tuệ Hải

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 23) - Thích Tuệ Hải

470 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Hoa Nghiêm 23 do thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng. La-Hầu A-Tu-La Vương được giải-thoát-môn hiện làm chủ tôn thắng trong đại-hội. Tỳ-Ma-Chất-Đa-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện vô-lượng kiếp. Xảo-Huyễn-Thuật Vương được giải-thoát-môn tiêu-diệt khổ tất cả chúng-sanh khiến thanh-tịnh. Đại-Quyến-Thuộc Vương được giải-thoát-môn tu tất cả khổ hạnh tự trang-nghiêm. Bà-Trí-Vương được giải-thoát-môn chấn-động thập-phương vô-biên cảnh-giới. Biến-Chiếu Vương được giải-thoát-môn các thứ phương-tiện an lập tất cả chúng-sanh. Kiên-Cố-Hạnh-Diệu-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn khắp họp thiện căn sạch các nhiễm trước chẳng thể phá hoại. Quảng-Đại-Nhơn-Huệ Vương được giải-thoát-môn sức đại-bi không nghi lầm. Hiện-Thắng-Đức Vương được giải-thoát-môn khắp khiến thấy Phật thờ kính cúng-dường tự-tại các thiện-căn. Thiện-Âm Vương được giải-thoát-môn công-hạnh quyết-định bình-đẳng khắp vào tất cả loài. Lúc đó La-Hàu Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng A-Tu-La rồi nói kệ rằng : Tất cả mười phương quảng-đại chúng Phật thù-đặc nhứt trong tất cả Quang-minh chiếu khắp đồng hư-không Trước các chúng-sanh đều khắp hiện. Trăm ngàn muôn kiếp các quốc-độ Trong một sát-na đều hiện rõ Phóng quang độ người đồng khắp đều Tùy-Ma-Chất-Đa vui khen ngợi. Như-Lai cảnh-giới không ai bằng Các thứ pháp môn thường lợi-ích Chúng-sanh có khổ đều dứt trừ Xảo-Huyễn-Thuật Vương đã được thấy. Trong vô-lượng kiếp tự-tại khổ hạnh Lợi-ích chúng-sanh làm thanh-tịnh Do đây Phật-trí trọn viên-thành Đại-Quyến-Thuộc Vương đã thấy rõ. Vô-ngại vô-đẳng đại thần-thông Khắp động mười phương tất cả cõi Chẳng khiến chúng-sanh có sợ kinh Đại-lực nơi đây đã rõ biết. Phật hiện ra đời cứu chúng-sanh Đạo nhứt-thiết-trí đều khai-thị Đều khiến bỏ khổ được an-vui Nghĩa đây, Biến-Chiếu xiển-dương rộng. Tất cả biển phước của thế-gian Phật-lực hay sanh khiến thanh-tịnh Phật hay khai-thị đạo giải-thoát Kiên-Cố-Trang-Nghiêm được chứng nhập. Phật đại-bi-thân không ai bằng Đi khắp vô-ngại đều khiến thấy Dường như hình bóng hiện thế-gian Nhơn-Huệ hay tuyên công-đức Phật. Thần-thông rộng lớn không ai sánh Khắp chốn hiện thân đầy pháp-giới Đều ngồi dưới cội đại bồ-đề Nghĩa này, Thắng-Đức hay tuyên thuyết. Như-Lai ngày trước tu công-hạnh Trải qua các loài đều cùng khắp Thoát khổ chúng-sanh không có thừa Thiên-Âm ca-ngợi công-đức Phật. ================================= Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu. Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ, ... Website: http://www.chanlyhay.com Facebook: https://www.facebook.com/NhungChanLyHay Youtube: https://www.youtube.com/user/chanlyhay

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.