Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 16) - Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm - Chư Thần Vương Giải Thoát Môn - Thích Tuệ Hải

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 16) - Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm - Chư Thần Vương Giải Thoát Môn - Thích Tuệ Hải

866 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 16 - HT Thích Trí Tịnh Việt dịch - TT Thích Tuệ Hải thuyết giảng Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất - III. Chư Thần Vương Giải Thoát Môn -Tăng Trưởng Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn trừ diệt tất cả oán thù. Long Chúa Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn tu tập vô biên công hạnh. Trang Nghiêm Tràng Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn biết tất cả lòng ưa thích của chúng sanh. Nhiêu Ích Hạnh Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn khắp thành tựu công hạnh thanh tịnh sáng suốt. Khả Bố Úy Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn khai thị đạo an ổn vô úy cho tất cả chúng sanh. Diệu Trang Nghiêm Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn tiêu trừ biển ái dục của tất cả chúng sanh. Cao Phong Huệ Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn khắp hiện mây sáng chói che muôn loài. Dũng Kiện Tý Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn khắp phóng quang minh dứt chướng nặng như núi. Vô Biên Tịnh Hoa Nhãn Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn khai thị tâm đại bi bất thối chuyển. Quảng Ðại Diện Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn hiện thân lưu chuyển trong các loài. Lúc đó Tăng Trưởng Cưu Bàn Trà Vương, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Cưu Bàn Trà mà nói kệ rằng: ====================================================== Thành tựu nhẫn lực Thế Ðạo Sư Vì người tu hành vô lượng kiếp Lìa hẳn kiêu mạn cùng mê lầm Nên thân của Phật rất nghiêm tịnh. Từ xưa Ðức Phật đã tu hành Giáo hóa thập phương vô lượng chúng Các thứ phương tiện lợi quần sanh Môn giải thoát này Long Chúa được. Phật dùng đại trí cứu chúng sanh Thấy biết rõ ràng tâm của họ Phương tiện tự tại khéo dắt dìu Nghiêm Tràng Vương thấy lòng hoan hỷ. Thần thông ứng hiện như bóng vang Pháp luân như không thường chơn thật Vô ương số kiếp ở nơi đời Nhiêu Ích Hạnh Vương đã được chứng. Chúng sanh mù lòa thường tối tâm Phật quang chiếu hiện đường an ổn Cứu hộ muôn loài khổ được trừ Khả Bố Úy Vương quan sát thấy. Biển dục trôi chìm đủ sự khổ Trí Quang chiếu khắp đều tiêu diệt Khổ đã dứt trừ dạy pháp mầu Diệu Trang Nghiêm Vương được tỏ ngộ. Phật thân phổ ứng người đều thấy Nhiều môn phương tiện độ chúng sanh Tiếng như sấm nổ rưới mưa pháp Cao Phong Huệ Vương được chứng nhập. Quang minh thanh tịnh thường lợi ích Gặp được Phật quang tiêu chướng nặng Công đức của Phật vốn vô biên Thâm lý như đây Dũng Tý biết. Vì muốn an vui các chúng sanh Phật tu đại bi vô lượng kiếp Tất cả khốn khổ phương tiện trừ Vô Biên Tịnh Hoa đã thấy rõ. Thần thông tự tại bất tư nghì Thân Phật hiện khắp mười phương cõi Nhưng vẫn bất động không khứ lai Quảng Ðại Diện Vương đã hiểu rõ. ====================================================== Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu. Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ, ... Website: http://www.chanlyhay.com Facebook: https://www.facebook.com/NhungChanLyHay Youtube: https://www.youtube.com/user/chanlyhay

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.