Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 15) - Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm - Chư Thần Vương Giải Thoát Môn - Thích Tuệ Hải

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 15) - Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm - Chư Thần Vương Giải Thoát Môn - Thích Tuệ Hải

880 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 15 - HT Thích Trí Tịnh Việt dịch - TT Thích Tuệ Hải thuyết giảng Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất - III. Chư Thần Vương Giải Thoát Môn -Trì Quốc Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn phương tiện tự tại nhiếp tất cả chúng sanh. Thọ Quang Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn thấy khắp tất cả công đức trang nghiêm. Tịnh Mục Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn dứt hẳn ưu khổ của tất cả chúng sanh làm cho sanh lòng vui mừng. Hoa Quan Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn dứt hẳn tà kiến mê lầm của tất cả chúng sanh. Hỉ Bộ Phổ Âm Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn khắp che chở rưới nhuần tất cả chúng sanh như mây che mát. Nhạo Diêu Ðộng Mỹ Mục Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn hiện thân xinh đẹp rộng lớn làm cho tất cả được an vui. Diệu Âm Sư Tử Tràng Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn danh đồn lớn tốt lan khắp mười phương. Phổ Phóng Bửu Quang Minh Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn hiện tất cả thân thanh tịnh quang minh đại hoan hỷ. Kim Cang Thọ Hoa Tràng Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn kháp nhuần sum sê tất cả cây cối làm cho người thấy vui mừng. Phổ Hiện Trang Nghiêm Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn khéo vào tất cả cảnh giới Phật cho chúng sanh sự an vui. ==================================================== Lúc đó Trì Quốc Càn Thát Bà Vương thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng Càn Thát Bà rồi nói kệ rằng: Chư Phật cảnh giới vô lượng môn Tất cả chúng sanh chẳng vào được Phật tánh thanh tịnh như hư không Vì khắp thế gian khai chánh đạo. 1:14:40 Mỗi mỗi chân lông của Như Lai Ðầy đủ công đức như biển cả Tất cả thế gian đều an vui Thọ Quang Vương đây đã thấy được. 1:16:10 Biển khổ rộng lớn của thế gian Phật đều có thể tiêu trừ sạch Phật nhiều phương tiện đại từ bi Tịnh Mục Vương này hiểu biết được. 1:17:20 Mười phương cõi nước rộng vô biên Trí Quang của Phật đều sáng chói Dứt trừ tất cả chấp tà ác Môn giải thoát này Hoa Quan được. 1:20:50 Phật từ thuở xưa vô lượng kiếp Tu tập đại từ hạnh phương tiện Tất cả thế gian đều an vui Phổ Âm Thần Vương hay ngộ nhập. 1:22:55 Phật thân thanh tịnh đều thích thấy Hay sanh thế gian vui vô lượng Nhơn quả giải thoát thứ đệ thành Diêu Ðộng Mỹ Mục khéo khai thị. 1:24:35 Chúng sanh mê lầm thường lưu chuyển Ngu si che chướng rất kín chắc Như Lai vì họ nói pháp mầu Sư Tử Tràng Vương diễn thuyết được. 1:25:35 Như Lai khắp hiện diệu sắc thân Vô lượng sai khác khắp chúng sanh Nhiều thứ phương tiện soi thế gian Phổ Phóng Bửu Quang thấy như vậy. 1:44:15 Ðại Trí phương tiện vô lượng môn Phật vì chúng sanh mà khai diễn Vào hạnh chơn thật đại bồ đề Kim Cang Tràng Vương khéo quan sát. 1:46:35 Trong một sát na, trăm ngàn kiếp Phật lực hay hiện không động diêu Khắp đem an lạc thí quần sanh Phổ Hiện Trang Nghiêm môn giải thoát. 1:47:05 ==================================================== Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu. Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ, ... Website: http://www.chanlyhay.com Facebook: https://www.facebook.com/NhungChanLyHay Youtube: https://www.youtube.com/user/chanlyhay

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.