Học Kinh Tụng Pāli (Quy Y Tam Bảo - Tán Dương Phật) - Thích Viên Minh

Học Kinh Tụng Pāli (Quy Y Tam Bảo - Tán Dương Phật) - Thích Viên Minh

1,506 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. (3 lần, 1 lạy) Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavā đó, Ngài là bậc Arahaṃ cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyaṃ’pi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyaṃ’pi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyaṃ’pi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyaṃ’pi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyaṃ’pi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyaṃ’pi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Con (hết lòng thành kính) xin quy y Phật. Con (hết lòng thành kính) xin quy y Pháp Con (hết lòng thành kính) xin quy y Tăng ...Lần thứ nhì ...Lần thứ ba. Yo sannisinno vara-bodhi-mūle Māraṃ sasenaṃ mahatiṃ vijeyyo Sambodhim’ āgacchi ananta ñāṇo Lok’uttamo taṃ paṇamāmi Buddhaṃ. Người đã ngồi dưới cội bồ-đề cao quý, đại thắng ma quân và đạt đến chánh giác, là bậc có trí tuệ vô biên và là đấng tối thượng trên thế gian. Con cúi đầu đảnh lễ Đức Phật ấy. Idaṃ no ñātinaṃ hontu sukhitā hontu ñātayo. (3 lần) Nguyện phước này đến cho quyến thuộc của chúng tôi (của quí vị, của các anh). Nguyện cho quyến thuộc được an vui. Học Kinh Tụng Pāli http://trungtamhotong.org/thuvien/index.php?module=mucluc&l_id=333 Lễ Bái Tam Bảo https://youtu.be/Me0v6JxTi1A

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.