[Full] Tư Tưởng Lão Tử Qua Quan Điểm Phật Học - HT. Viên Minh - Thích Viên Minh

Featured Videos

[Full] Tư Tưởng Lão Tử Qua Quan Điểm Phật Học - HT. Viên Minh - Thích Viên Minh

835 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Tư Tưởng Lão Tử Qua Quan Điểm Phật Học
Tác giả: Viên Minh
Mục Lục
Giới Thiệu 00:00​
Lời Nói Đầu 2:16​
Phần 1: Ngộ Nhận Tính Bi Quan Trong Lão Tử Đạo Đức Kinh 6:26​
1 a.Câu “Sủng nhục nhược kinh” 9:12​
Sao gọi là chuộng nhục như điều ngạc nhiên?”
(Vì) cứ vui lòng đón nhận cái thấp đi (thì) được đó cũng ngạc nhiên, mất đó cũng ngạc nhiên. Nên gọi là “chuộng nhục như điều ngạc nhiên” 20:15​
(I.b) “Quí đại hoạn nhược thân” 24:40​
“Cố, quí dĩ thân vi thiên hạ, Nhược khả ký thiên hạ. Ái dĩ thân vi thiên hạ, Nhược khả thác thiên hạ”. 45:18​
“Nhập lâm bất đạp thảo, nhập thủy bất động ba” (vào rừng không dẫm cỏ, vào nước sóng chẳng xao) 55:25​
... Lão Tử khuyên “dứt nhân nghĩa”, Đức Phật dạy “bỏ ngã - nhân”, 57:00​
... Tiến trình giác ngộ và trở về này được Lão Tử gọi là “quy căn” hay “phục mạng” 1:06:40​
... không nên lầm lẫn giữa thuyết “tiểu ngã trở về Đại Ngã” 1:07:50​
(thị pháp trụ pháp vị) là đã trở về nguồn, là qui căn, là phục mạng, và cũng chính là đã “biết được con, lại giữ được mẹ” như Lão Tử đã nói vậy. 1:11:00​

Phần 2: Thử Dịch Và Lý Giải Lại Chương I Lão Tử Đạo Đức Kinh 1:17:05​

1. a) Đạo khả Đạo phi thường Đạo
b) Danh khả Danh phi thường Danh. 1:19:53​

... Không tôn thờ một ông Trời (Thiên) hoặc Thượng Đế (Đế) hữu thể, dù dưới hình thức triết học hay tôn giáo. Lão Tử Đạo Đức Kinh viết “Thiên pháp Đạo” 1:27:10​
... Đạo trong Lão Tử Đạo Đức Kinh là Đạo vô vi tự nhiên 1:29:10​
- Đạo (1) khả Đạo (2) phi thường Đạo (3). 1:32:00​
“Đạo hữu vi (1) mà có thể cho là Đạo thực (2) thì không phải Đạo thường (3)” 1:36:25​
I.b “Danh (1) khả Danh (2) phi thường Danh (3)” 1:38:04​
Nếu con người được sống trong bản chất tự nhiên vô vi của Đạo, thì Đức tự tỏa sáng ở mọi người, mà tôn ti trật tự không cần sắp xếp vẫn được hài hòa. 1:41:50​
... Văn học Abhidhamma (A-Tỳ-Đàm) Phật giáo gọi loại tên chỉ định này là danh khái niệm thực (vijjamàna nàmapannatti) 1:48:50​
“Danh (1) khả danh (2) phi thường danh (3)” 2:04:35​
“Thuyết chính danh (1) mà có thể cho là thực danh (2) thì không phải là thường danh (3)”.
"Từ vô và hữu... trong Đạo Đức Kinh" 2:10:32

Giọng đọc: Như Phước - Hiếu Chơn
Nguồn: http://www.trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/LaoTuDDK/
#ThayVienMinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.