Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp - Thích Giác Hạnh

Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp - Thích Giác Hạnh

6,301 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Trong cuốn Tây Phương Cực Lạc Du Ký,Pháp Sư Khoan Tịnh ở Phước Kiến ,là đệ tử của Hư Vân đại lão Hòa Thượng,do duyên được Quán Thế Âm Bồ Tát dẫn đi tham quan nước Cực Lạc,và trở lại cõi Ta Bà kể lại cho chúng sinh nghe.Chuyện xảy ra ngày 25/10/1967 và trở về Ta Bà ngày 8/4/1973.Ngài đi về chỉ một ngày một đêm mà ở trần thế đã trải qua 6 năm 5 tháng,Trên đường đi Pháp Sư đã ghé qua hai cõi Trời,cõi thứ nhì mà ngài ghé qua là Trời Đâu Suất(tầng thứ tư của Trời Dục Giới) ,nơi đây Pháp Sư đã gặp Bồ Tát Di Lặc,đại lão Hòa Thượng Hư Vân và nhiều vị Hòa Thượng khác...Tu trì nghiêm mật như Hòa Thượng Hư Vân mà khi viên tịch mới lên tới cõi Trời Đâu Suất mà thôi. Vì Đức Thế Tôn đã thấy cõi Ta Bà vào thời Mạt Pháp ác trược ,ma nạn, khổ não....đầy rẫy, chúng sinh khó tu khó chứng đắc, nên Ngài mới quán xét khắp mười phương chư Phật và thấy cõi Phật A Di Đà vi diệu, nguyện lực độ sanh của Ngài to lớn nên Thế Tôn mới thuyết ra Pháp Nhất Thừa cứu cánh có thể độ thoát muôn loài phù hợp căn cơ mọi chúng sinh,đó là Pháp Môn niệm Phật cầu vãng sanh.- Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, Trưởng giả Diệu Nguyệt,tức một bậc đại Bồ Tát thưa với Đức Phật rằng:" Vào thời Mạt Pháp cuối cùng...nếu ai phát khởi tâm chí thành cũng không thể tu tập các môn Giới Luật, Thiền Định,Trí Huệ....không thể tu tập Tứ Niệm Xứ,Bát Chánh Đạo....không thể tu tập Sáu Ba La Mật,hoặc là Bố Thí Ba La Mật nhẫn đến Trí Tuệ Ba La Mật...không thể chứng đắc Tu Đà Hoàn,Tư Đà Hàm,A Na Hàm,A La Hán...không thể chứng nhập Sơ Thiền đến Tứ Thiền...".-Đức Phật liền phóng hào quang ,khả chứng trả lời Ngài Diệu Nguyệt rằng;"Thời Mạt Pháp nầy,các môn tu khác không thể tu tập thành công,trừ môn Niệm Phật,nhờ vào thần lực của Phật".-Đức Phật A Di Đà với 48 đại nguyện sẽ cứu độ tất cả chúng sinh, dù còn nghiệp khi lâm chung niệm được mười niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục,tâm không tán loạn sẽ được tiếp dẫn về cõi Cực Lạc,chẳng những người tu Niệm Phật tự cứu mình mà còn cứu độ thân nhân từ nhiều kiếp trước thoát khỏi ba đường dữ và cứu độ muôn loài bằng hồi hướng công đức,đây quả là Pháp Môn :"Quảng Đại Vi Diệu Nhất Thiết Chư Phật Xưng Tán" như lời Phật dạy .A DI ĐÀ PHẬT.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.