Bát Nhã Tâm Kinh - Thích Trí Thoát

Bát Nhã Tâm Kinh - Thích Trí Thoát

3,547 1 0 0 Người đăng: giacphuoctinh

Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Bát Nhã Tâm Kinh (Nghĩa Việt theo vần thơ song thất lục bát rất dễ học) - Thầy Thích Trí Thoát Tụng Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn, Sáng trong ngần chẳng bợn mảy trần Làu làu một tánh thiên chân, Bao trùm muôn loại chẳng phân Thánh phàm. Vận tâm ấy lặng trong sáng suốt, Cõi bờ kia một bước đến nơi, Trải lòng tròn đủ xưa nay, Công thành quả chứng tỏ bày đích đang. Hàng Bồ Tát danh Quan Tự Tại, Khi tham thiền vô ngại đến trong, Thẩm vào trí tuệ mở thông, Soi thấy năm uẩn đều không có gì, Ðộ tất cả không chi khổ ách, Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra, Sắc, Không chung ở một nhà, Không chẳng khác Sắc, Sắc nào khác không, Ấy Sắc tướng cũng đồng Không tướng, Không tướng y như tượng Sắc kia, Thọ, Tưởng, Hành, Thức, phân chia, Cũng lại như vậy, tổng về chân không. Tòa sắc tướng nhơn ông tạm đó, Các pháp kia tướng nọ luống trơn, Chẳng sanh chẳng dứt thường chơn, Chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng sờn, chẳng thêm, Cớ ấy nên cõi trên không giới, Thể làu làu vô ngại thường chân, Vốn không ngũ uẩn ấm thân, Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Thấy rỗng không mà không nhãn giới, Biết hoàn toàn thức giới cũng không, Tánh không sáng suốt đại đồng, Vô minh chẳng có mựa hòng hết chi, Vẫn không có thân gì già chết, Huống chi là hết chết già sao ? Tứ đế cũng chẳng có nào, Không chi là trí có nào đắc chi. Do vô sở đắc ly tất cả, Nhơn pháp kia đều xả nhị không, Vận lòng trí huệ linh thông, Bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngại có chi khủng bố ? Tức xa lìa mộng tưởng đảo điên, Tâm không rốt ráo chư duyên, Niết bàn quả chứng chơn nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật, y đàng Bát nhã, Ðáo Bồ đề chứng quả chánh nhơn, Cho hay Bát nhã là hơn, Pháp môn tối thắng cõi chơn mau về. Thiệt thần chú linh tri đại lực, Thiệt thần chú đúng bực quang minh, Ấy chú tối thượng oai linh, Ấy chú vô đẳng thinh thinh oai thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ, Thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư, Thiên nhiên chơn thiệt bất hư, Án lam Thần chú Chơn như thuyết rằng: "Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha".(3 lần) - Bản dịch của Tổ Huệ Ðăng - Chùa Thiên Thai Bà Rịa - Trích từ Kinh Tam Bảo Diễn nghĩa - Tổ đình Thiên Thai ấn hành 1967 ------------- Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung ► Website: http://phatphapungdung.com/ http://tuvientuongvan.com.vn/ ► Facebook: http://bit.ly/facethichphuoctien ► Google+: http://bit.ly/plusphatphapungdung ► Twitter: http://bit.ly/twitterthichphuoctien ► Blog Phật Giáo: http://blogphatgiao.com/

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.