Phật Học Phổ Thông - Thích Thiện Hoa

Bài giảng Phật Học Phổ Thông, thầy Thích Thiện Hoa, nghe phap am Phat Hoc Pho Thong - Thich Thien Hoa - Phật Học Phổ Thông - Thích Thiện Hoa, nghe giang Phật Học Phổ Thông cua Thích Thiện Hoa

Các phần khác:   Phần đầu
 1. Đạo Phật
 2. Lược sử đức Phật từ giáng sanh đến thành đạo
 3. Lược sử đức Phật từ thành đạo đến nhập Niết Bàn
 4. Quy Y Tam Bảo
 5. Ngũ Giới
 6. Sám Hối
 7. Thờ Phật - Lạy Phật - Cúng Phật
 8. Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật
 9. Ăn chay
 10. Bát Quan Trai Giới
 11. Nghi thức thọ Bát Quan Trai Giới
 12. Bổn phận của Phật tử tại gia
 13. Vu lan Bồn
 14. Vô Thường
 15. Thiểu dục và Tri túc
 16. Nhân Quả
 17. Luân Hồi
 18. Thập Thiện Nghiệp
 19. Tứ Nhiếp Pháp
 20. Lục Hòa
 21. Tịnh Độ
 22. Lược sử Phật A Di Đà và 48 Lời Nguyện
 23. Khái quát về Tứ Diệu Đế
 24. Khổ đế
 25. Tập đế
 26. Tập đế (tt)
 27. Diệt đế
 28. Diệt đế (tt)
 29. Đạo đế (Tứ Niệm Xứ)
 30. Đạo đế (Tứ Chánh Cần)
 31. Đạo đế (Tứ Như Ý Túc)
 32. Đạo đế (Ngũ Căn Ngũ Lực)
 33. Đạo đế (Thất Bồ Đề Phần)
 34. Đạo đế (Bát Chánh Đạo)
 35. Quán Sổ Tức
 36. Quán Bất Tịnh
 37. Quán Từ Bi
 38. Quán Nhân Duyên
 39. Quán Giới Phân Biệt
 40. Bố Thí Ba La Mật (Lục Độ)
 41. Trì Giới Ba La Mật (Lục Độ)
 42. Tinh Tấn Ba La Mật (Lục Độ)
 43. Nhẫn Nhục Ba La Mật (Lục Độ)
 44. Thiền Định Ba La Mật (Lục Độ)
 45. Trí Huệ Ba La Mật (Lục Độ)
 46. Tứ Vô Lượng Tâm
 47. Ngũ Minh
 48. Lời Nói Đầu (Quyển 2)
 49. Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ
 50. Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa
 51. Lịch sử Phật Giáo Việt Nam
 52. Lịch sử Phật Giáo Việt Nam (tt)
 53. Phong trào chấn hưng Phật Giáo
 54. Luật Tôn (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)
 55. Tịnh độ tôn (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)
 56. Thiền tôn (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)
 57. Thiền tôn (tt) (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)
 58. Thiền tôn (tt) (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)
 59. Thiền tôn (tt) (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)
 60. Duy Thức tôn (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)
 61. Duy Thức tôn (tt) (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)
 62. Mật Tôn (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)
 63. Thiên Thai Tôn (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)
 64. Hoa Nghiêm tôn (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)
 65. Thành Thật Tôn (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)
 66. Câu Xá Tôn (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)
 67. Thành Thật tôn (10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa)
 68. Vũ Trụ Quan Phật Giáo
 69. Vũ Trụ Quan Phật Giáo (tt)
 70. Nhân Sinh Quan Phật Giáo
 71. Nhân Sinh Quan Phật Giáo (tt)
 72. Lời Tựa (Kinh Lăng Nghiêm)
 73. 7 đoạn Phật hỏi về Tâm (Kinh Lăng Nghiêm)
 74. A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành lần 2 (Kinh Lăng Nghiêm)
 75. A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo (Kinh Lăng Nghiêm)
 76. A Nan nghi nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai (Kinh Lăng Nghiêm)
 77. A Nan không hiểu hỏi Phật (Kinh Lăng Nghiêm)
 78. Hư không từ chơn tâm biến hiện (Kinh Lăng Nghiêm)
 79. Ông Phú Lâu Na hỏi Phật 2 câu quan trọng (Kinh Lăng Nghiêm)
 80. Phật dạy chơn tâm phi tất cả tướng (Kinh Lăng Nghiêm)
 81. A Nan thuật lại chổ mình ngộ và cầu Phật chỉ dạy pháp tu hành (Kinh Lăng Nghiêm)
 82. A Nan hỏi Phật trói cột ở chổ nào và làm sao mở được (Kinh Lăng Nghiêm)
 83. A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (Kinh Lăng Nghiêm)
 84. A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt) (Kinh Lăng Nghiêm)
 85. Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông (Kinh Lăng Nghiêm)
 86. Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm (Kinh Lăng Nghiêm)
 87. Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm (Kinh Lăng Nghiêm)
 88. Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm (Kinh Lăng Nghiêm)
 89. Lời Tựa và Chương Văn Thù (Kinh Viên Giác)
 90. Chương Phổ Hiền (Kinh Viên Giác)
 91. Chương Phổ Nhãn (Kinh Viên Giác)
 92. Chương Kim Cang Tạng (Kinh Viên Giác)
 93. Chương Di Lặc Bồ tát (Kinh Viên Giác)
 94. Chương thanh tịnh huệ (Kinh Viên Giác)
 95. Chương Oai Đức Tự Tại (Kinh Viên Giác)
 96. Chương Biện Âm (Kinh Viên Giác)
 97. Chương Tịnh Chư nghiệp chướng (Kinh Viên Giác)
 98. Chương Phổ Giác (Kinh Viên Giác)
 99. Chương Viên Giác (Kinh Viên Giác)
 100. Chương Hiền Thiện Thủ (Kinh Viên Giác)
 101. Lời Nói Đầu (Quyển 3)-Phật Học Phổ Thông
 102. Luận Đại Thừa Trăm Pháp
 103. Luận Đại Thừa Trăm Pháp (tt)
 104. Luận Đại Thừa Trăm Pháp (tt)
 105. Luận Đại Thừa Trăm Pháp (tt)
 106. Luận A Đà Na Thức
 107. Luận A Đà Na Thức (tt)
 108. Duy Thức Tam Thập Tụng Dị giải
 109. Duy Thức Tam Thập Tụng Dị giải (tt)
 [110. Duy Thức Tam Thập Tụng Dị giải (tt)]
  111. Duy Thức Tam Thập Tụng Dị giải (tt)
 112. Duy Thức Tam Thập Tụng Dị giải (tt)
 113. Duy Thức Tam Thập Tụng Dị giải (tt)
 114. Duy Thức Tam Thập Tụng Dị giải (tt)
 115. Nhơn Minh Luận
 116. Nhơn Minh Luận (tt)
 117. Luận Đại Thừa Khởi Tín
 118. Luận Đại Thừa Khởi Tín (tt)
 119. Luận Đại Thừa Khởi Tín (tt)
 120. Luận Đại Thừa Khởi Tín (tt)
 121. Luận Đại Thừa Khởi Tín (tt)
 122. Luận Đại Thừa Khởi Tín (tt)
 123. Luận Đại Thừa Khởi Tín (tt)
 124. Luận Đại Thừa Khởi Tín (tt)
 125. Luận Đại Thừa Khởi Tín (tt)
 126. Luận Đại Thừa Khởi Tín (tt)
 127. Luận Đại Thừa Khởi Tín (tt)
 128. Luận Đại Thừa Khởi Tín (tt)
 129. Kinh Kim Cang (lược giải)
 130. Kinh Kim Cang (lược giải)
 131. Kinh Kim Cang (lược giải)
 132. Kinh Kim Cang (lược giải)
 133. Kinh Kim Cang (lược giải)
 134. Kinh Kim Cang (lược giải)
 135. Kinh Kim Cang (lược giải)
 136. Kinh Kim Cang (lược giải)
 137. Kinh Kim Cang (lược giải)
 138. Bát Nhã tâm kinh toát yếu
 139. Phần Duyên Khởi (Bát Nhã tâm kinh toát yếu)
 140. Chánh tông phần (Bát Nhã tâm kinh)
 141. Chánh tông phần (tt) (Bát Nhã tâm kinh)
 142. Một Sự Ngiệp Của Đời Tôi
 
 • Hiện tại 4.79/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Đánh giá: 4.8 của 19 votes
 
Nếu bạn thích video này, hãy click:
 

Đường dẫn tới video này

Phật Âm link: Embed video

Tags


Bình luận bằng Facebook

Đăng bình luận.

* Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Bình luận

 1. ho quang tam
  ho quang tam
  3 các năm, 6 các tháng trước đó

  con cam on thay
 2. duy cua
  duy cua
  4 các năm, 11 các tháng trước đó

  con rất cám ơn thầy đã giúp cho con thấu hiễu rõ về phật giáo. _()_

Xem Phật Âm trên iPhone - iPad


Ứng dụng Phật Âm cho điện thoại Android

Ủng hộ trang nhà Phật Âm