Thành viên

Nhớ tôi

Thích Tuệ Hải

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Tuệ Hải

Có tất cả 238 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Pháp Cú 57 - Phẩm Voi Kinh Pháp Cú 57 - Phẩm Voi
Tác giả: Thích Tuệ Hải
196
Kinh Lăng Nghiêm 62 - Tên Kinh, Nghiệp Quả Kinh Lăng Nghiêm 62 - Tên Kinh, Nghiệp Quả
Tác giả: Thích Tuệ Hải
221
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 13) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 13)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
270
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 14) Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 14)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
406
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 13) Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 13)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
568
Kinh Lăng Nghiêm 61 - Đẳng Giác, Diệu Giác Kinh Lăng Nghiêm 61 - Đẳng Giác, Diệu Giác
Tác giả: Thích Tuệ Hải
480
Kinh Pháp Cú - Phẩm Địa Ngục Kinh Pháp Cú - Phẩm Địa Ngục
Tác giả: Thích Tuệ Hải
540
Duy Thức Tam Thập Tụng 7 - 4 Món Bất Định Tâm Sở: Hối, Miên, Tầm, Tứ Duy Thức Tam Thập Tụng 7 - 4 Món Bất Định Tâm Sở: Hối, Miên, Tầm, Tứ
Tác giả: Thích Tuệ Hải
252
Duy Thức Tam Thập Tụng 8 Duy Thức Tam Thập Tụng 8
Tác giả: Thích Tuệ Hải
230
Kinh Lăng Nghiêm 60 - Tứ Gia Hạnh Kinh Lăng Nghiêm 60 - Tứ Gia Hạnh
Tác giả: Thích Tuệ Hải
453
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 12) - Tham Đắm Các Dục Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 12) - Tham Đắm Các Dục
Tác giả: Thích Tuệ Hải
404
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 12) Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 12)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
405
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 11) Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 11)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
594
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 11) - Tam Pháp Ấn Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 11) - Tam Pháp Ấn
Tác giả: Thích Tuệ Hải
446
Tứ Diệu Đế 9 - Tứ Như Ý Túc Tứ Diệu Đế 9 - Tứ Như Ý Túc
Tác giả: Thích Tuệ Hải
481
Tứ Diệu Đế 8 - Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần Tứ Diệu Đế 8 - Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần
Tác giả: Thích Tuệ Hải
457
Duy Thức Tam Thập Tụng 6 - Bài 6: Tùy Phiền Não, 20 Phiền Não Duy Thức Tam Thập Tụng 6 - Bài 6: Tùy Phiền Não, 20 Phiền Não
Tác giả: Thích Tuệ Hải
932
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 10) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 10)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
791
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 10) - Phá Ba Cõi, 25 Loài, Những Tầng Trời Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 10) - Phá Ba Cõi, 25 Loài, Những Tầng Trời
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,057
Kinh Lăng Nghiêm 59 - Thập Hồi Hướng Kinh Lăng Nghiêm 59 - Thập Hồi Hướng
Tác giả: Thích Tuệ Hải
691
Kinh Pháp Cú 55 - Phẩm Tạp: Bài 295 - 305 Kinh Pháp Cú 55 - Phẩm Tạp: Bài 295 - 305
Tác giả: Thích Tuệ Hải
435
Kinh A Di Đà (Kỳ 6) Kinh A Di Đà (Kỳ 6)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
506
Kinh A Di Đà (Kỳ 5) - Cảnh Giới Nhất Tâm Bất Loạn Gặp Phật A Di Đà Kinh A Di Đà (Kỳ 5) - Cảnh Giới Nhất Tâm Bất Loạn Gặp Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Tuệ Hải
621
Duy Thức Tam Thập Tụng 5 - Bài 5: Tâm Sở Duy Thức Tam Thập Tụng 5 - Bài 5: Tâm Sở
Tác giả: Thích Tuệ Hải
552
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 9) - Vượt Qua Khó Khăn, 20 Điều Khó Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 9) - Vượt Qua Khó Khăn, 20 Điều Khó
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,146
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 9) - Lo Cho Tương Lai Về Sau Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 9) - Lo Cho Tương Lai Về Sau
Tác giả: Thích Tuệ Hải
884
Kinh A Di Đà (Kỳ 3) - Cảnh Giới Cực Lạc Kinh A Di Đà (Kỳ 3) - Cảnh Giới Cực Lạc
Tác giả: Thích Tuệ Hải
687
Kinh A Di Đà (Kỳ 2) Kinh A Di Đà (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,056
Kinh Pháp Cú 54 - Phẩm Tạp Lục Kinh Pháp Cú 54 - Phẩm Tạp Lục
Tác giả: Thích Tuệ Hải
586
Kinh Lăng Nghiêm 58 - Thập Hạnh Kinh Lăng Nghiêm 58 - Thập Hạnh
Tác giả: Thích Tuệ Hải
627
Kinh A Di Đà (Kỳ 1) - Bài 1: Tín, Hạnh, Nguyện, 9 Phẩm Hoa Sen Kinh A Di Đà (Kỳ 1) - Bài 1: Tín, Hạnh, Nguyện, 9 Phẩm Hoa Sen
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,227
Duy Thức Tam Thập Tụng 4 - Bài 4: Thức Thứ 6, Ý Thức, Ý Căn Duy Thức Tam Thập Tụng 4 - Bài 4: Thức Thứ 6, Ý Thức, Ý Căn
Tác giả: Thích Tuệ Hải
838
Kinh Pháp Cú 52 - Phẩm Đạo (Bài 279) Kinh Pháp Cú 52 - Phẩm Đạo (Bài 279)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
729
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 8) - Đa Văn, Tùy Hỷ Cúng Dường Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 8) - Đa Văn, Tùy Hỷ Cúng Dường
Tác giả: Thích Tuệ Hải
599
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 8) - Gần Bạn Lành, Thiện Tri Thức, Minh Sư Học Đạo Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 8) - Gần Bạn Lành, Thiện Tri Thức, Minh Sư Học Đạo
Tác giả: Thích Tuệ Hải
655
Duy Thức Tam Thập Tụng 2 - Bài 2: A Lại Da, Bát Thức Tâm Vương Duy Thức Tam Thập Tụng 2 - Bài 2: A Lại Da, Bát Thức Tâm Vương
Tác giả: Thích Tuệ Hải
776
Tứ Diệu Đế 7 - Diệt Đế, Cảnh Giới Niết Bàn, Đích Đến Của Hành Giả Tu Tập Tứ Diệu Đế 7 - Diệt Đế, Cảnh Giới Niết Bàn, Đích Đến Của Hành Giả Tu Tập
Tác giả: Thích Tuệ Hải
2,011
Duy Thức Tam Thập Tụng 3 - Bài 3: A Lại Da Thức, Mạt Na Thức Duy Thức Tam Thập Tụng 3 - Bài 3: A Lại Da Thức, Mạt Na Thức
Tác giả: Thích Tuệ Hải
866
Kinh Pháp Cú 53 - Phẩm Đạo: Vượt Thoát Ái Nhiễm, Dính Mắc, Giải Thoát Kinh Pháp Cú 53 - Phẩm Đạo: Vượt Thoát Ái Nhiễm, Dính Mắc, Giải Thoát
Tác giả: Thích Tuệ Hải
923
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 57 - Thập Tín, Thập Trụ Kinh Thủ Lăng Nghiêm 57 - Thập Tín, Thập Trụ
Tác giả: Thích Tuệ Hải
800
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 7) Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 7)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
655
Kinh Lăng Nghiêm 56 - Chứng Ngộ Pháp Vô Sanh Kinh Lăng Nghiêm 56 - Chứng Ngộ Pháp Vô Sanh
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,068
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 7) - Sám Hối Nghiệp Chướng, Làm Mới Thân Tâm, Nhẫn Nhục Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 7) - Sám Hối Nghiệp Chướng, Làm Mới Thân Tâm, Nhẫn Nhục
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,253
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 6) - Chương 4: Thiện Và Ác Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 6) - Chương 4: Thiện Và Ác
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,864
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 6) Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 6)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
760
Tứ Diệu Đế - Bài 6: Tập Đế Tứ Diệu Đế - Bài 6: Tập Đế
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,083
Tứ Diệu Đế - Bài 5: Tập Đế Tứ Diệu Đế - Bài 5: Tập Đế
Tác giả: Thích Tuệ Hải
935
Tứ Diệu Đế - Bài 4: Khổ Đế, Oán Tắng Hội Khổ, Ngũ Ấm Xí Thạnh Khổ Tứ Diệu Đế - Bài 4: Khổ Đế, Oán Tắng Hội Khổ, Ngũ Ấm Xí Thạnh Khổ
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,080
Tứ Diệu Đế - Bài 3: Khổ Đế, Ái Biệt Ly Khổ, Cầu Bất Đắc Khổ Tứ Diệu Đế - Bài 3: Khổ Đế, Ái Biệt Ly Khổ, Cầu Bất Đắc Khổ
Tác giả: Thích Tuệ Hải
957
Tứ Diệu Đế - Bài 2: Khổ Đế, Già Khổ, Bệnh Khổ, Chết Khổ Tứ Diệu Đế - Bài 2: Khổ Đế, Già Khổ, Bệnh Khổ, Chết Khổ
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,457