Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Thiện Xuân

Có tất cả 654 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Ý Nghĩa Lễ Vu Lan Ý Nghĩa Lễ Vu Lan
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
69
Tứ Tin Tấn Pháp Tứ Tin Tấn Pháp
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
87
Báo Đức Ân Sư Báo Đức Ân Sư
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
45
Ngũ Minh Ngũ Minh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
166
Chữ Khởi (Trong Pháp Duyên Khởi) Chữ Khởi (Trong Pháp Duyên Khởi)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
189
Chữ Đức Chữ Đức
Tác giả: Thích Thiện Xuân
487
Chữ Đồng Chữ Đồng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
173
Quà Tặng Từ Đức Phật Quà Tặng Từ Đức Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
241
Hào Quang Hào Quang
Tác giả: Thích Thiện Xuân
174
Tu Ngắn Tu Ngắn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
186
Chữ Khởi Trong Đạo Phật Chữ Khởi Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
106
Cho Em Xin Sám Hối Cho Em Xin Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
545
Khó Khó
Tác giả: Thích Thiện Xuân
139
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Tựa Thứ 1 - Phẩm Phương Tiện Thứ 2 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Tựa Thứ 1 - Phẩm Phương Tiện Thứ 2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
386
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ Thứ 5 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ Thứ 5
Tác giả: Thích Thiện Xuân
209
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Ký Thứ 6 - Phẩm Hóa Thành Dụ Thứ 7 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Ký Thứ 6 - Phẩm Hóa Thành Dụ Thứ 7
Tác giả: Thích Thiện Xuân
184
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Học - Vô Học Nhân Ký Thứ 9 - Phẩm Pháp Sư Thứ 10 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Học - Vô Học Nhân Ký Thứ 9 - Phẩm Pháp Sư Thứ 10
Tác giả: Thích Thiện Xuân
154
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Hiện Bảo Tháp Thứ 11 - Phẩm Đề Bà Đạt Đa Thứ 12 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Hiện Bảo Tháp Thứ 11 - Phẩm Đề Bà Đạt Đa Thứ 12
Tác giả: Thích Thiện Xuân
160
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Trì Thứ 13 - Phẩm An Lạc Hạnh Thứ 14 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Trì Thứ 13 - Phẩm An Lạc Hạnh Thứ 14
Tác giả: Thích Thiện Xuân
175
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phân Biệt Công Đức Thứ 17 - Phẩm Tùy Hỹ Công Đức Thứ 18 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phân Biệt Công Đức Thứ 17 - Phẩm Tùy Hỹ Công Đức Thứ 18
Tác giả: Thích Thiện Xuân
143
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa -  Phẩm Như Lai Thần Lực Thứ 21 - Phẩm Chúc Lụy Thứ 22 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Như Lai Thần Lực Thứ 21 - Phẩm Chúc Lụy Thứ 22
Tác giả: Thích Thiện Xuân
117
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Thứ 25 - Phẩm Đà La Ni Thứ 26 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Thứ 25 - Phẩm Đà La Ni Thứ 26
Tác giả: Thích Thiện Xuân
155
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Tổng Kết) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Tổng Kết)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
165
Thực Tập Thực Tập
Tác giả: Thích Thiện Xuân
157
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 27-28) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 27-28)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
222
Pháp Hoa vấn đáp Pháp Hoa vấn đáp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
292
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 15-16) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 15-16)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
150
Niệm an lạc Niệm an lạc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
298
Bất Thoái Bất Thoái
Tác giả: Thích Thiện Xuân
514
Ba chữ Bản Ba chữ Bản
Tác giả: Thích Thiện Xuân
383
Bất Thoái Bất Thoái
Tác giả: Thích Thiện Xuân
391
Ru Ru
Tác giả: Thích Thiện Xuân
509
10 điều trói buộc 10 điều trói buộc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
620
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa  Phẩm 21 & 22 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 21 & 22
Tác giả: Thích Thiện Xuân
384
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm 23-24 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm 23-24
Tác giả: Thích Thiện Xuân
274
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ( Phẩm Thứ 8 ) tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 3-7-2016 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ( Phẩm Thứ 8 ) tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 3-7-2016
Tác giả: Thích Thiện Xuân
418
Tu Thân 2016 Tu Thân 2016
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,807
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 6) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
640
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 5) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 5)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
415
Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (8/6/2016) Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (8/6/2016)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
282
Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (10/6/2016) Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (10/6/2016)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
376
Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 1) Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
216
Kinh Đế Thích Sở Vấn (Phần cuối) (Trường Bộ Kinh) Kinh Đế Thích Sở Vấn (Phần cuối) (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
520
Hạnh nguyện Hạnh nguyện
Tác giả: Thích Thiện Xuân
683
Kinh Sở Thích Vấn (Trường Bộ Kinh) Kinh Sở Thích Vấn (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
265
Tâm Từ Tâm Từ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,073
Đổi Mới Đổi Mới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
537
Nhìn Ra Thế Giới Nhìn Ra Thế Giới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
563
Giảng trực tiếp Kinh Tưởng (Trường Bộ Kinh) Giảng trực tiếp Kinh Tưởng (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
323
Kinh Hoan Hỷ (Trường Bộ Kinh) Kinh Hoan Hỷ (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
375