Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Như Lan

"Thích Nữ Như Lan"

Có tất cả 310 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Ý Nghĩa Cầu An Ý Nghĩa Cầu An
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
96
Cắt Đứt Dòng Sanh Tử Cắt Đứt Dòng Sanh Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
112
Tu Hành Dễ Hay Khó Tu Hành Dễ Hay Khó
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
123
Mọi Việc Tốt Đẹp Mọi Việc Tốt Đẹp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
103
Trưởng Thành Với Năm Sức Mạnh Trưởng Thành Với Năm Sức Mạnh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
110
Ý Nghĩa Phật Thành Đạo Ý Nghĩa Phật Thành Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
74
Niệm Phật Vận Dụng Tam Tâm Niệm Phật Vận Dụng Tam Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
115
Chuyển Cực Khổ Thành Cực Lạc Chuyển Cực Khổ Thành Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
177
An Lạc Giữa Đời Thường An Lạc Giữa Đời Thường
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
273
Hạnh Phúc Chân Chánh Hạnh Phúc Chân Chánh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
173
Đức Phật Bậc Thầy Cao Cả Đức Phật Bậc Thầy Cao Cả
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
131
Quay Đầu Là Bờ Quay Đầu Là Bờ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
178
Yếu Tố Căn Bản Một Đời Thành Tựu Yếu Tố Căn Bản Một Đời Thành Tựu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
187
Bản Đồ Dẫn Đường Bản Đồ Dẫn Đường
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
142
Thần Thông Và Nghiệp Lực Thần Thông Và Nghiệp Lực
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
223
Sự Hùng Vĩ Của Núi Rừng Sự Hùng Vĩ Của Núi Rừng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
132
Sự Bình Lặng Của Đồng Bằng Sự Bình Lặng Của Đồng Bằng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
130
Lợi Ích Của Sự Niệm Phật Lợi Ích Của Sự Niệm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
197
Đối Trị Bệnh Khổ Đối Trị Bệnh Khổ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
257
12 Đại Nguyện Quán Thế Âm 12 Đại Nguyện Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
211
Ba Thứ Tâm Của Người Tu Tịnh Độ Ba Thứ Tâm Của Người Tu Tịnh Độ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
170
Bỏ Giả Tìm Thật, Bỏ Vọng Tìm Chân Bỏ Giả Tìm Thật, Bỏ Vọng Tìm Chân
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
162
Nhát Búa Tử Thần Nhát Búa Tử Thần
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
236
Bốn Điều Y Cứ Bốn Điều Y Cứ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
134
Con Đường Hai Lối Rẽ Con Đường Hai Lối Rẽ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
170
Ý Nghĩa Phẩm Vật Cúng Dường Phật Ý Nghĩa Phẩm Vật Cúng Dường Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
196
Bí Quyết Của Sự Tu Hành Bí Quyết Của Sự Tu Hành
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
212
Chân Dung Người Phật Tử Chân Dung Người Phật Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
175
Chuyến Đi Lịch Sử Chuyến Đi Lịch Sử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
202
Cương Lĩnh Tu Hành Theo Tịnh Độ Cương Lĩnh Tu Hành Theo Tịnh Độ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
233
Lấy Giới Làm Thầy Lấy Giới Làm Thầy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
117
An Lạc Hạnh Phúc An Lạc Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
229
Lối Tắt Tu Hành Siêu Sanh Tử Lối Tắt Tu Hành Siêu Sanh Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
301
Bước Đầu Học Phật Bước Đầu Học Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
198
Người Lái Thuyền Người Lái Thuyền
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
269
Thập Nguyện Phổ Hiền - Phổ Giai Hồi Hướng Thập Nguyện Phổ Hiền - Phổ Giai Hồi Hướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
189
Thập Nguyện Phổ Hiền - Hằng Thuận Chúng Sanh Thập Nguyện Phổ Hiền - Hằng Thuận Chúng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
145
Thập Nguyện Phổ Hiền - Thường Tùy Phật Học Thập Nguyện Phổ Hiền - Thường Tùy Phật Học
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
136
Thập Nguyện Phổ Hiền - Thỉnh Phật Trụ Thế Thập Nguyện Phổ Hiền - Thỉnh Phật Trụ Thế
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
113
Thập Nguyện Phổ Hiền - Thỉnh Chuyển Pháp Luân Thập Nguyện Phổ Hiền - Thỉnh Chuyển Pháp Luân
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
121
Thập Nguyện Phổ Hiền - Tùy Hỷ Công Đức Thập Nguyện Phổ Hiền - Tùy Hỷ Công Đức
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
147
Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
209
Thập Nguyện Phổ Hiền - Quảng Tu Cúng Dường Thập Nguyện Phổ Hiền - Quảng Tu Cúng Dường
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
150
Thập Nguyện Phổ Hiền - Xưng Tán Như Lai Thập Nguyện Phổ Hiền - Xưng Tán Như Lai
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
115
Thập Nguyện Phổ Hiền - Lễ Kính Chư Phật Thập Nguyện Phổ Hiền - Lễ Kính Chư Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
152
Chìa Khóa Mở Cửa Phước Báo Chìa Khóa Mở Cửa Phước Báo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
620
Yếu Tố Dẫn Đến Hạnh Phúc Yếu Tố Dẫn Đến Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
293
Mười Điều Bảo Hộ An Vui Mười Điều Bảo Hộ An Vui
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
221
Bước Chân Cứu Thế Bước Chân Cứu Thế
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
257
Tông Chỉ Niệm Phật Tông Chỉ Niệm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
247