Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Nữ Như Lan

Có tất cả 677 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Để sống trọn niềm vui Để sống trọn niềm vui
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
30
Hoa sen nở giữa bùn lầy Hoa sen nở giữa bùn lầy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
27
Bốn nhân sinh phước Bốn nhân sinh phước
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
20
Thực Tập Hạnh An Vui Thực Tập Hạnh An Vui
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
258
Phục nghiệp sám Phục nghiệp sám
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
83
Vãng Sanh Yếu Quyết Vãng Sanh Yếu Quyết
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
168
Huyền Môn Liễu Sinh Thoát Tử Huyền Môn Liễu Sinh Thoát Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
81
Lắng Nghe Pháp Âm Vi Diệu Lắng Nghe Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
240
Ba Pháp An Lạc Ba Pháp An Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
219
Hé Mở Cửa Giải Thoát Hé Mở Cửa Giải Thoát
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
150
Từ Bỏ Để Sống Vui Từ Bỏ Để Sống Vui
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
125
Khổ Vui Do Mình Khổ Vui Do Mình
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
247
Năm Điều Căn Bản Tăng Trưởng Thiện Pháp Năm Điều Căn Bản Tăng Trưởng Thiện Pháp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
103
Nguyên Tắc Kiến Tạo Hạnh Phúc Nguyên Tắc Kiến Tạo Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
97
Năm Pháp Tự Tại Năm Pháp Tự Tại
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
268
Kiểm Soát Tâm Kiểm Soát Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
340
Điều Kiện Căn Bản Cho Người Tu Đạo Điều Kiện Căn Bản Cho Người Tu Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
190
Chuyển Hóa Những Thứ Nhiễm Ô Chuyển Hóa Những Thứ Nhiễm Ô
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
202
Ba Năng Lực Về Tây Phương Ba Năng Lực Về Tây Phương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
228
Những Điều Nguyện Ước Những Điều Nguyện Ước
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
253
Hạnh Phúc Là Gì Hạnh Phúc Là Gì
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
270
Năm Điều Đừng Quên Trong Cuộc Sống Năm Điều Đừng Quên Trong Cuộc Sống
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
208
Vận May Tối Thượng Vận May Tối Thượng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
316
Đường Lối Tu Tắc Đường Lối Tu Tắc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
199
Giải Trừ Bệnh Khổ Giải Trừ Bệnh Khổ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
362
Con Đường Thẳng Hướng Niết Bàn Con Đường Thẳng Hướng Niết Bàn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
136
Có Sức Mạnh Nhẫn Nhục Có Sức Mạnh Nhẫn Nhục
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
296
Có Trí Tuệ Chánh Giác Có Trí Tuệ Chánh Giác
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
146
Có Tâm Bền Chí Tu Hành Có Tâm Bền Chí Tu Hành
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
140
Có Dũng Khí Hoằng Pháp Có Dũng Khí Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
88
Có Lòng Từ Độ Chúng Sanh Có Lòng Từ Độ Chúng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
126
Có Thiện Chí Hộ Pháp Có Thiện Chí Hộ Pháp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
95
Không Tham Đắm Điều Thế Tục Không Tham Đắm Điều Thế Tục
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
208
Có Tâm Rộng Lớn Có Tâm Rộng Lớn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
193
Chữ Hiếu Trong Đạo Phật Chữ Hiếu Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
214
Vu Lan Nhớ Mẹ Vu Lan Nhớ Mẹ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
195
Những Điều Quán Niệm Thoát Khổ Đau Những Điều Quán Niệm Thoát Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
361
Thâm Ân Nan Báo Thâm Ân Nan Báo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
184
Những Điều Khó Làm Những Điều Khó Làm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
408
Sáu Bước Đi Của Bồ Tát Sáu Bước Đi Của Bồ Tát
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
225
Tam Bảo Là Hải Đảo Bình Yên Tam Bảo Là Hải Đảo Bình Yên
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
282
Những Nguyên Tắc Để Sống An Lạc Những Nguyên Tắc Để Sống An Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
347
Lời Vàng Phật Dạy Lời Vàng Phật Dạy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
366
Chánh Quán Niệm Phật Chánh Quán Niệm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
255
Người Niệm Phật Cần Biết Người Niệm Phật Cần Biết
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
289
Nhận Lỗi Sửa Mình Nhận Lỗi Sửa Mình
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
644
Học Cách Buông Bỏ Để Sống An Vui Học Cách Buông Bỏ Để Sống An Vui
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
629
Nguyên Tắc Căn Bản Tu Học Nguyên Tắc Căn Bản Tu Học
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
296
Câu Chuyện Đạo Lý Câu Chuyện Đạo Lý
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
314
Từng Bước Chân Giải Thoát Từng Bước Chân Giải Thoát
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
430