Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Lệ Trang

Có tất cả 64 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
296
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
508
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
522
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
665
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
437
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
232
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
170
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
199
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
529
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
529
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
574
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
826
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
823
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
605
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,273
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
668
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
582
Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014 Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014
Tác giả: Thích Lệ Trang
842
An cư An cư
Tác giả: Thích Lệ Trang
758
Tìm Lại Nơi Tâm Tìm Lại Nơi Tâm
Tác giả: Thích Lệ Trang
861
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5
Tác giả: Thích Lệ Trang
768
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
659
Ý nghĩa tắm Phật Ý nghĩa tắm Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,306
Ý Nghĩa Lập Đàn  Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
818
Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 3 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
754
Ý Nghĩa Lập Đàn  Dược Sư - Bài 2 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,096
Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 1 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,366
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 3 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
699
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 2 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
679
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư  - Bài 1 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,093
Tìm Lại Nơi Mình Tìm Lại Nơi Mình
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,222
Trao Và Tiếp Nhận Trao Và Tiếp Nhận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,775
Vô Lượng Quang Vô Lượng Quang
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,555
Trải Tấm Lòng Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,687
Khai Phóng Tính Siêu Việt Khai Phóng Tính Siêu Việt
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,326
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
4,832
Truyền Trao Và Tiếp Nhận Truyền Trao Và Tiếp Nhận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,360
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,344
Chẩn Tế Là Bố Thí Chẩn Tế Là Bố Thí
Tác giả: Thích Lệ Trang
3,132
Pháp Môn Niệm Phật Pháp Môn Niệm Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,434
Luật Nghi Của Phật Tử Tại Gia Luật Nghi Của Phật Tử Tại Gia
Tác giả: Thích Lệ Trang
9,110
Đại Giới Đàn Hành Trụ 11 - Thuyết U Minh Giới Đại Giới Đàn Hành Trụ 11 - Thuyết U Minh Giới
Tác giả: Thích Lệ Trang
3,197
Đại Giới Đàn Hành Trụ 7 - Tập Huấn Giới Tử Đại Giới Đàn Hành Trụ 7 - Tập Huấn Giới Tử
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,453
Đại Giới Đàn Hành Trụ 4 - Sám Hối Đại Giới Đàn Hành Trụ 4 - Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,852
Đại Giới Đàn Hành Trụ 3 - Khai Chung Bản Đại Giới Đàn Hành Trụ 3 - Khai Chung Bản
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,616
Nghi lễ trong thờ cúng - Phần 1 Nghi lễ trong thờ cúng - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
3,097
Nghi lễ trong thờ cúng - Phần 2 Nghi lễ trong thờ cúng - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,530
Duyên Phật Duyên Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,411
Niệm Phật Kinh Hành và Dạy Cách Lạy Phật Niệm Phật Kinh Hành và Dạy Cách Lạy Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
4,014
Ý Nghĩa, Lợi Ích Của Nghi Lễ Phật Giáo Ý Nghĩa, Lợi Ích Của Nghi Lễ Phật Giáo
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,612