Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Lệ Trang

Có tất cả 91 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tâm lân mẫn Tâm lân mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
82
Sức mạnh Quan Thế Âm Sức mạnh Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
104
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
60
Chỉ có bây giờ Chỉ có bây giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
55
Ý thức tập thể Ý thức tập thể
Tác giả: Thích Lệ Trang
39
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
38
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
66
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
38
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
35
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
44
Nhớ ơn Nhớ ơn
Tác giả: Thích Lệ Trang
35
Giải thoát Giải thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
44
Hộ niệm Hộ niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
35
Nuôi dưỡng Nuôi dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
29
Thất nạn Thất nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
55
Phổ môn thị hiện Phổ môn thị hiện
Tác giả: Thích Lệ Trang
116
Tam Vô Lậu Học Tam Vô Lậu Học
Tác giả: Thích Lệ Trang
267
Tam vô lậu học - Phần 3 Tam vô lậu học - Phần 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
84
Tam vô lậu học - Phần 2 Tam vô lậu học - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
79
Tam vô lậu học - Phần 1 Tam vô lậu học - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
119
Thất Nạn Thất Nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
682
Nuôi Dưỡng Nuôi Dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
561
Hộ Niệm Hộ Niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
406
Giải Thoát Giải Thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
802
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
893
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
752
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
539
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
671
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
928
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
900
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,374
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
892
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
558
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
487
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
511
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,373
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
896
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
921
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,546
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,104
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
879
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,783
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,013
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
924
Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014 Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,117
An cư An cư
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,010
Tìm Lại Nơi Tâm Tìm Lại Nơi Tâm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,138
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,048
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
870
Ý nghĩa tắm Phật Ý nghĩa tắm Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,628