Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Lệ Trang

Có tất cả 92 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Cúng Dường Cúng Dường
Tác giả: Thích Lệ Trang
80
Tâm lân mẫn Tâm lân mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
157
Sức mạnh Quan Thế Âm Sức mạnh Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
189
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
130
Chỉ có bây giờ Chỉ có bây giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
106
Ý thức tập thể Ý thức tập thể
Tác giả: Thích Lệ Trang
89
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
82
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
119
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
74
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
74
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
85
Nhớ ơn Nhớ ơn
Tác giả: Thích Lệ Trang
109
Giải thoát Giải thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
85
Hộ niệm Hộ niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
84
Nuôi dưỡng Nuôi dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
61
Thất nạn Thất nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
99
Phổ môn thị hiện Phổ môn thị hiện
Tác giả: Thích Lệ Trang
152
Tam Vô Lậu Học Tam Vô Lậu Học
Tác giả: Thích Lệ Trang
323
Tam vô lậu học - Phần 3 Tam vô lậu học - Phần 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
118
Tam vô lậu học - Phần 2 Tam vô lậu học - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
122
Tam vô lậu học - Phần 1 Tam vô lậu học - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
158
Thất Nạn Thất Nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
738
Nuôi Dưỡng Nuôi Dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
603
Hộ Niệm Hộ Niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
449
Giải Thoát Giải Thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
854
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
934
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
806
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
595
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
715
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
974
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
936
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,466
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
945
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
614
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
547
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
561
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,488
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
952
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
957
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,642
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,144
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
910
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,841
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,067
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
968
Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014 Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,169
An cư An cư
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,067
Tìm Lại Nơi Tâm Tìm Lại Nơi Tâm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,171
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,094
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
904