Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Lệ Trang

Có tất cả 92 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Cúng Dường Cúng Dường
Tác giả: Thích Lệ Trang
195
Tâm lân mẫn Tâm lân mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
218
Sức mạnh Quan Thế Âm Sức mạnh Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
273
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
189
Chỉ có bây giờ Chỉ có bây giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
163
Ý thức tập thể Ý thức tập thể
Tác giả: Thích Lệ Trang
136
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
152
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
191
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
127
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
143
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
147
Nhớ ơn Nhớ ơn
Tác giả: Thích Lệ Trang
170
Giải thoát Giải thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
139
Hộ niệm Hộ niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
141
Nuôi dưỡng Nuôi dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
100
Thất nạn Thất nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
168
Phổ môn thị hiện Phổ môn thị hiện
Tác giả: Thích Lệ Trang
202
Tam Vô Lậu Học Tam Vô Lậu Học
Tác giả: Thích Lệ Trang
409
Tam vô lậu học - Phần 3 Tam vô lậu học - Phần 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
181
Tam vô lậu học - Phần 2 Tam vô lậu học - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
195
Tam vô lậu học - Phần 1 Tam vô lậu học - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
221
Thất Nạn Thất Nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
825
Nuôi Dưỡng Nuôi Dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
663
Hộ Niệm Hộ Niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
513
Giải Thoát Giải Thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
925
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,010
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
875
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
674
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
761
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,030
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
982
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,580
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
994
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
668
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
605
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
622
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,601
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,025
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,022
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,730
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,195
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
967
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,987
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,131
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,027
Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014 Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,218
An cư An cư
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,132
Tìm Lại Nơi Tâm Tìm Lại Nơi Tâm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,242
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,171
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
956