Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Lệ Trang

Có tất cả 100 videos
Tiêu đề video Lượt xem
48 Lời Nguyện 48 Lời Nguyện
Tác giả: Thích Lệ Trang
135
Vô Thường Vô Thường
Tác giả: Thích Lệ Trang
163
Sâu Sắc Sâu Sắc
Tác giả: Thích Lệ Trang
150
Nghi thức hành trì Nghi thức hành trì
Tác giả: Thích Lệ Trang
111
Công phu tu tập Công phu tu tập
Tác giả: Thích Lệ Trang
91
Gương Nhân Quả Gương Nhân Quả
Tác giả: Thích Lệ Trang
216
Kệ khai thị Kệ khai thị
Tác giả: Thích Lệ Trang
102
Kệ Khai Thị Kệ Khai Thị
Tác giả: Thích Lệ Trang
228
Cúng Dường Cúng Dường
Tác giả: Thích Lệ Trang
279
Tâm lân mẫn Tâm lân mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
278
Sức mạnh Quan Thế Âm Sức mạnh Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
390
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
255
Chỉ có bây giờ Chỉ có bây giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
228
Ý thức tập thể Ý thức tập thể
Tác giả: Thích Lệ Trang
188
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
226
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
330
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
179
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
208
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
220
Nhớ ơn Nhớ ơn
Tác giả: Thích Lệ Trang
232
Giải thoát Giải thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
201
Hộ niệm Hộ niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
214
Nuôi dưỡng Nuôi dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
150
Thất nạn Thất nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
241
Phổ môn thị hiện Phổ môn thị hiện
Tác giả: Thích Lệ Trang
262
Tam Vô Lậu Học Tam Vô Lậu Học
Tác giả: Thích Lệ Trang
498
Tam vô lậu học - Phần 3 Tam vô lậu học - Phần 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
237
Tam vô lậu học - Phần 2 Tam vô lậu học - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
259
Tam vô lậu học - Phần 1 Tam vô lậu học - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
291
Thất Nạn Thất Nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
931
Nuôi Dưỡng Nuôi Dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
764
Hộ Niệm Hộ Niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
585
Giải Thoát Giải Thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,011
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,105
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
929
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
752
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
822
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,104
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,031
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,696
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,072
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
741
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
687
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
685
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,819
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,136
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,096
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,865
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,262
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,051