Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Lệ Trang

Có tất cả 91 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tâm lân mẫn Tâm lân mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
118
Sức mạnh Quan Thế Âm Sức mạnh Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
142
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
93
Chỉ có bây giờ Chỉ có bây giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
80
Ý thức tập thể Ý thức tập thể
Tác giả: Thích Lệ Trang
61
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
60
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
91
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
53
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
49
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
62
Nhớ ơn Nhớ ơn
Tác giả: Thích Lệ Trang
66
Giải thoát Giải thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
65
Hộ niệm Hộ niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
51
Nuôi dưỡng Nuôi dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
47
Thất nạn Thất nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
78
Phổ môn thị hiện Phổ môn thị hiện
Tác giả: Thích Lệ Trang
134
Tam Vô Lậu Học Tam Vô Lậu Học
Tác giả: Thích Lệ Trang
291
Tam vô lậu học - Phần 3 Tam vô lậu học - Phần 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
102
Tam vô lậu học - Phần 2 Tam vô lậu học - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
104
Tam vô lậu học - Phần 1 Tam vô lậu học - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
139
Thất Nạn Thất Nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
706
Nuôi Dưỡng Nuôi Dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
582
Hộ Niệm Hộ Niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
427
Giải Thoát Giải Thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
825
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
912
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
781
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
567
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
692
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
949
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
915
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,417
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
921
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
585
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
515
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
534
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,421
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
922
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
941
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,605
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,121
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
897
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,813
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,041
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
942
Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014 Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,150
An cư An cư
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,035
Tìm Lại Nơi Tâm Tìm Lại Nơi Tâm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,158
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,070
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
887
Ý nghĩa tắm Phật Ý nghĩa tắm Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,725