Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Lệ Trang

Có tất cả 97 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Nghi thức hành trì Nghi thức hành trì
Tác giả: Thích Lệ Trang
50
Công phu tu tập Công phu tu tập
Tác giả: Thích Lệ Trang
43
Gương Nhân Quả Gương Nhân Quả
Tác giả: Thích Lệ Trang
147
Kệ khai thị Kệ khai thị
Tác giả: Thích Lệ Trang
68
Kệ Khai Thị Kệ Khai Thị
Tác giả: Thích Lệ Trang
199
Cúng Dường Cúng Dường
Tác giả: Thích Lệ Trang
261
Tâm lân mẫn Tâm lân mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
258
Sức mạnh Quan Thế Âm Sức mạnh Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
351
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
235
Chỉ có bây giờ Chỉ có bây giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
196
Ý thức tập thể Ý thức tập thể
Tác giả: Thích Lệ Trang
171
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
199
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
282
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
159
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
185
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
186
Nhớ ơn Nhớ ơn
Tác giả: Thích Lệ Trang
211
Giải thoát Giải thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
175
Hộ niệm Hộ niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
181
Nuôi dưỡng Nuôi dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
130
Thất nạn Thất nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
215
Phổ môn thị hiện Phổ môn thị hiện
Tác giả: Thích Lệ Trang
239
Tam Vô Lậu Học Tam Vô Lậu Học
Tác giả: Thích Lệ Trang
465
Tam vô lậu học - Phần 3 Tam vô lậu học - Phần 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
219
Tam vô lậu học - Phần 2 Tam vô lậu học - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
240
Tam vô lậu học - Phần 1 Tam vô lậu học - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
263
Thất Nạn Thất Nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
900
Nuôi Dưỡng Nuôi Dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
730
Hộ Niệm Hộ Niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
560
Giải Thoát Giải Thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
976
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,066
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
911
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
728
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
803
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,077
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,015
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,654
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,045
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
720
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
659
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
670
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,721
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,097
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,072
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,806
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,245
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,016
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,055
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,195
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,095