Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Lệ Trang

Có tất cả 93 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kệ Khai Thị Kệ Khai Thị
Tác giả: Thích Lệ Trang
143
Cúng Dường Cúng Dường
Tác giả: Thích Lệ Trang
226
Tâm lân mẫn Tâm lân mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
238
Sức mạnh Quan Thế Âm Sức mạnh Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
307
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
211
Chỉ có bây giờ Chỉ có bây giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
177
Ý thức tập thể Ý thức tập thể
Tác giả: Thích Lệ Trang
155
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
174
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
229
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
143
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
158
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
166
Nhớ ơn Nhớ ơn
Tác giả: Thích Lệ Trang
189
Giải thoát Giải thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
156
Hộ niệm Hộ niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
155
Nuôi dưỡng Nuôi dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
112
Thất nạn Thất nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
189
Phổ môn thị hiện Phổ môn thị hiện
Tác giả: Thích Lệ Trang
219
Tam Vô Lậu Học Tam Vô Lậu Học
Tác giả: Thích Lệ Trang
437
Tam vô lậu học - Phần 3 Tam vô lậu học - Phần 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
197
Tam vô lậu học - Phần 2 Tam vô lậu học - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
215
Tam vô lậu học - Phần 1 Tam vô lậu học - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
244
Thất Nạn Thất Nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
861
Nuôi Dưỡng Nuôi Dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
689
Hộ Niệm Hộ Niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
531
Giải Thoát Giải Thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
944
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,052
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
895
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
699
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
782
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,052
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
999
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,615
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,019
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
696
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
633
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
643
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,652
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,060
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,047
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,760
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,216
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
989
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,016
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,161
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,056
Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014 Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,240
An cư An cư
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,155
Tìm Lại Nơi Tâm Tìm Lại Nơi Tâm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,265
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,191