Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Lệ Trang

Có tất cả 92 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Cúng Dường Cúng Dường
Tác giả: Thích Lệ Trang
117
Tâm lân mẫn Tâm lân mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
183
Sức mạnh Quan Thế Âm Sức mạnh Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
221
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
153
Chỉ có bây giờ Chỉ có bây giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
130
Ý thức tập thể Ý thức tập thể
Tác giả: Thích Lệ Trang
108
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
103
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
142
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
97
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
90
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
104
Nhớ ơn Nhớ ơn
Tác giả: Thích Lệ Trang
132
Giải thoát Giải thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
106
Hộ niệm Hộ niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
103
Nuôi dưỡng Nuôi dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
75
Thất nạn Thất nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
127
Phổ môn thị hiện Phổ môn thị hiện
Tác giả: Thích Lệ Trang
170
Tam Vô Lậu Học Tam Vô Lậu Học
Tác giả: Thích Lệ Trang
364
Tam vô lậu học - Phần 3 Tam vô lậu học - Phần 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
144
Tam vô lậu học - Phần 2 Tam vô lậu học - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
154
Tam vô lậu học - Phần 1 Tam vô lậu học - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
187
Thất Nạn Thất Nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
770
Nuôi Dưỡng Nuôi Dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
628
Hộ Niệm Hộ Niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
473
Giải Thoát Giải Thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
878
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
961
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
829
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
616
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
728
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
998
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
953
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,522
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
961
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
631
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
570
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
578
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,526
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
977
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
975
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,680
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,154
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
927
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,898
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,091
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
987
Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014 Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,182
An cư An cư
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,095
Tìm Lại Nơi Tâm Tìm Lại Nơi Tâm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,191
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,124
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
925