Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Lệ Trang

Có tất cả 62 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
444
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
556
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
381
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
196
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
134
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
161
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
423
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
500
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
544
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
744
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
790
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
582
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,206
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
614
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
538
Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014 Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014
Tác giả: Thích Lệ Trang
814
An cư An cư
Tác giả: Thích Lệ Trang
732
Tìm Lại Nơi Tâm Tìm Lại Nơi Tâm
Tác giả: Thích Lệ Trang
827
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5
Tác giả: Thích Lệ Trang
742
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
644
Ý nghĩa tắm Phật Ý nghĩa tắm Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,274
Ý Nghĩa Lập Đàn  Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
786
Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 3 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
722
Ý Nghĩa Lập Đàn  Dược Sư - Bài 2 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,071
Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 1 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,338
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 3 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
675
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 2 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
664
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư  - Bài 1 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,064
Tìm Lại Nơi Mình Tìm Lại Nơi Mình
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,193
Trao Và Tiếp Nhận Trao Và Tiếp Nhận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,736
Vô Lượng Quang Vô Lượng Quang
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,524
Trải Tấm Lòng Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,656
Khai Phóng Tính Siêu Việt Khai Phóng Tính Siêu Việt
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,293
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
4,711
Truyền Trao Và Tiếp Nhận Truyền Trao Và Tiếp Nhận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,340
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,295
Chẩn Tế Là Bố Thí Chẩn Tế Là Bố Thí
Tác giả: Thích Lệ Trang
3,076
Pháp Môn Niệm Phật Pháp Môn Niệm Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,395
Luật Nghi Của Phật Tử Tại Gia Luật Nghi Của Phật Tử Tại Gia
Tác giả: Thích Lệ Trang
8,996
Đại Giới Đàn Hành Trụ 11 - Thuyết U Minh Giới Đại Giới Đàn Hành Trụ 11 - Thuyết U Minh Giới
Tác giả: Thích Lệ Trang
3,158
Đại Giới Đàn Hành Trụ 7 - Tập Huấn Giới Tử Đại Giới Đàn Hành Trụ 7 - Tập Huấn Giới Tử
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,410
Đại Giới Đàn Hành Trụ 4 - Sám Hối Đại Giới Đàn Hành Trụ 4 - Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,824
Đại Giới Đàn Hành Trụ 3 - Khai Chung Bản Đại Giới Đàn Hành Trụ 3 - Khai Chung Bản
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,592
Nghi lễ trong thờ cúng - Phần 1 Nghi lễ trong thờ cúng - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
3,048
Nghi lễ trong thờ cúng - Phần 2 Nghi lễ trong thờ cúng - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,493
Duyên Phật Duyên Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,379
Niệm Phật Kinh Hành và Dạy Cách Lạy Phật Niệm Phật Kinh Hành và Dạy Cách Lạy Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
3,966
Ý Nghĩa, Lợi Ích Của Nghi Lễ Phật Giáo Ý Nghĩa, Lợi Ích Của Nghi Lễ Phật Giáo
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,590
Chẩn tế Chẩn tế
Tác giả: Thích Lệ Trang
8,626
Y phục Phật giáo Việt Nam Y phục Phật giáo Việt Nam
Tác giả: Thích Lệ Trang
3,031