Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Lệ Trang

Có tất cả 92 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Cúng Dường Cúng Dường
Tác giả: Thích Lệ Trang
152
Tâm lân mẫn Tâm lân mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
194
Sức mạnh Quan Thế Âm Sức mạnh Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
245
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
170
Chỉ có bây giờ Chỉ có bây giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
142
Ý thức tập thể Ý thức tập thể
Tác giả: Thích Lệ Trang
124
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
127
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
169
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
108
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
129
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
126
Nhớ ơn Nhớ ơn
Tác giả: Thích Lệ Trang
153
Giải thoát Giải thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
122
Hộ niệm Hộ niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
123
Nuôi dưỡng Nuôi dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
87
Thất nạn Thất nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
144
Phổ môn thị hiện Phổ môn thị hiện
Tác giả: Thích Lệ Trang
182
Tam Vô Lậu Học Tam Vô Lậu Học
Tác giả: Thích Lệ Trang
385
Tam vô lậu học - Phần 3 Tam vô lậu học - Phần 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
158
Tam vô lậu học - Phần 2 Tam vô lậu học - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
172
Tam vô lậu học - Phần 1 Tam vô lậu học - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
204
Thất Nạn Thất Nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
800
Nuôi Dưỡng Nuôi Dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
650
Hộ Niệm Hộ Niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
488
Giải Thoát Giải Thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
902
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
982
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
859
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
644
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
747
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,019
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
968
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,556
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
973
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
648
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
582
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
601
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,550
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
998
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
997
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,702
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,172
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
947
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,959
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,106
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,002
Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014 Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,202
An cư An cư
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,113
Tìm Lại Nơi Tâm Tìm Lại Nơi Tâm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,217
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,144
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
941