Thành viên

Nhớ tôi

thầy pháp hòa

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề thầy pháp hòa

Có tất cả 813 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Đức, Kỳ 2) Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Đức, Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
407
Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Đức, Kỳ 1) Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Đức, Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
509
Ganh Tị Và Tùy Hỷ Ganh Tị Và Tùy Hỷ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
557
Tu Trong Bổn Phận Tu Trong Bổn Phận
Tác giả: Thích Pháp Hòa
243
Trà Đàm Cuối Năm Trà Đàm Cuối Năm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
701
Thống Lý Đại Chúng Thống Lý Đại Chúng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,022
Đời Là Một Chuyến Hành Hương Đời Là Một Chuyến Hành Hương
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,507
Quyến Thuộc Nhiệm Mầu Quyến Thuộc Nhiệm Mầu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
774
What Can We Give? What Can We Give?
Tác giả: Thích Pháp Hòa
204
Đền Ơn Hay Làm Ơn Đền Ơn Hay Làm Ơn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,088
Hộ Pháp - Tiêu Diện Hộ Pháp - Tiêu Diện
Tác giả: Thích Pháp Hòa
718
Không Phải Cầu Mà Được Không Phải Cầu Mà Được
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,212
Năm Căn Rong Ruổi (Vấn Đáp) Năm Căn Rong Ruổi (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
765
Cần Quên, Nên Nhớ Cần Quên, Nên Nhớ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,128
Đất Nước Nhiệm Mầu Đất Nước Nhiệm Mầu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
416
Quyến Thuộc Nhiệm Mầu Quyến Thuộc Nhiệm Mầu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
363
Cúng Dường Bình Đẳng Cúng Dường Bình Đẳng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
954
Không Phải Cầu Mà Được Không Phải Cầu Mà Được
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,324
Dụng Thân Lúc Khỏe Dụng Thân Lúc Khỏe
Tác giả: Thích Pháp Hòa
898
Bảy Yếu Tố Giác Ngộ Bảy Yếu Tố Giác Ngộ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
960
Phòng Hộ Và Chuyển Hóa (Phần 2) Phòng Hộ Và Chuyển Hóa (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
850
Phòng Hộ Và Chuyển Hóa (Phần 1) Phòng Hộ Và Chuyển Hóa (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
858
Năm Sức Mạnh Đến Bờ Kia Năm Sức Mạnh Đến Bờ Kia
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
276
Pháp Giới Dung Thông Pháp Giới Dung Thông
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,034
Xuất Gia, Thọ Giới Xuất Gia, Thọ Giới
Tác giả: Thích Pháp Hòa
631
Bồ Tát Tại Gia (Phần 4) Bồ Tát Tại Gia (Phần 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,102
Tâm Niệm Của Người Xuất Gia Tâm Niệm Của Người Xuất Gia
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,578
Chăm Sóc Người Bệnh Chăm Sóc Người Bệnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,371
Tự Chiến Thắng Mình Tự Chiến Thắng Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,311
Lập Nguyện, Tu Phước, Hồi Hướng Lập Nguyện, Tu Phước, Hồi Hướng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,022
Người Nhảy Khỏi Nước Người Nhảy Khỏi Nước
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,746
Tìm Lại Chính Mình Tìm Lại Chính Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,026
Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (Vấn Đáp) Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,410
Bồ Tát Tại Gia (Phần 3) Bồ Tát Tại Gia (Phần 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
955
Pháp Quang Pháp Quang
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,309
Bồ Tát Tại Gia (Phần 2) Bồ Tát Tại Gia (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,259
Tăng Ích Tổn Giảm Tăng Ích Tổn Giảm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,064
Diệu Ý Liên Hoa Diệu Ý Liên Hoa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,295
Bài Hát Vọng Cổ: Lòng Mẹ 3 Bài Hát Vọng Cổ: Lòng Mẹ 3
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,986
Trong Bùn Có Sen Trong Bùn Có Sen
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,645
Bồ Tát Tại Gia (Phần 1) Bồ Tát Tại Gia (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,122
Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 2, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 2, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,343
Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 1, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 1, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,428
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 5) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 5)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
595
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 4) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
547
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 3) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
601
Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,029
Tâm Thành Chuyển Nghiệp Tâm Thành Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,558
Hạnh Đức Người Cư Sĩ Hạnh Đức Người Cư Sĩ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,262
Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 2) Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,088