Thành viên

Nhớ tôi

thầy giác hóa

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề thầy giác hóa

Có tất cả 215 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Buông Xả Của Người Tu Buông Xả Của Người Tu
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,101
An Tâm Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Tiên Châu) An Tâm Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Tiên Châu)
Tác giả: Thích Giác Hóa
765
Kinh Chơn Hạnh Phúc (Kỳ 3) Kinh Chơn Hạnh Phúc (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Giác Hóa
459
Kinh Chơn Hạnh Phúc (Kỳ 2) Kinh Chơn Hạnh Phúc (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Giác Hóa
380
Kinh Chơn Hạnh Phúc (Kỳ 1) Kinh Chơn Hạnh Phúc (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Giác Hóa
501
Quyết Định Về Với Phật Quyết Định Về Với Phật
Tác giả: Thích Giác Hóa
612
Cùng Nhau Tu Cùng Nhau Tu
Tác giả: Thích Giác Hóa
705
Khen Ngợi Hiếu Lành Khen Ngợi Hiếu Lành
Tác giả: Thích Giác Hóa
897
Chướng Duyên Khi Lâm Chung Chướng Duyên Khi Lâm Chung
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,287
Đại Hạnh Tốt Nhất Ở Thế Gian Đại Hạnh Tốt Nhất Ở Thế Gian
Tác giả: Thích Giác Hóa
842
Công Hạnh Giải Thoát Của Người Niệm Phật Công Hạnh Giải Thoát Của Người Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hóa
840
Mở Lòng Từ Bi Mở Lòng Từ Bi
Tác giả: Thích Giác Hóa
717
Đức Phật Và Người Niệm Phật Đức Phật Và Người Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hóa
748
Là Phật Tử Phải Biết Tu Là Phật Tử Phải Biết Tu
Tác giả: Thích Giác Hóa
670
Người Trí Tự Biết Bảo Vệ Mình Người Trí Tự Biết Bảo Vệ Mình
Tác giả: Thích Giác Hóa
614
Tại Sao Ta Niệm Phật Tại Sao Ta Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hóa
747
Tu Là Biết Trở Về Tu Là Biết Trở Về
Tác giả: Thích Giác Hóa
572
Điều Đáng Bỏ Nên Bỏ Điều Đáng Bỏ Nên Bỏ
Tác giả: Thích Giác Hóa
639
Điều Căn Bản Phải Giác Ngộ Điều Căn Bản Phải Giác Ngộ
Tác giả: Thích Giác Hóa
510
Hoa Nở Thấy Phật Hoa Nở Thấy Phật
Tác giả: Thích Giác Hóa
552
Lực Tinh Tấn Lực Tinh Tấn
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,036
Tinh Tấn Vượt Thời Gian Tinh Tấn Vượt Thời Gian
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,314
Tu Để Thoát Đại Kiếp Nạn Tu Để Thoát Đại Kiếp Nạn
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,490
Công Đức Ngôi Phật Bảo Công Đức Ngôi Phật Bảo
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,011
Lục Tinh Tấn Lục Tinh Tấn
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,076
Niệm Phật Để Chuyển Nghiệp Niệm Phật Để Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,564
Tín Ngưỡng Của Người Tu Phật Tín Ngưỡng Của Người Tu Phật
Tác giả: Thích Giác Hóa
949
Người Tu Biết Tĩnh Tâm Người Tu Biết Tĩnh Tâm
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,234
Bài Học Đầu Năm Bài Học Đầu Năm
Tác giả: Thích Giác Hóa
947
Hạnh Phúc Tâm Hạnh Phúc Tâm
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,080
Tu Đạt Và Tu Không Đạt Tu Đạt Và Tu Không Đạt
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,245
Phải Nhớ Thường Tu Phải Nhớ Thường Tu
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,090
Khéo Nghe Và Khéo Tu Khéo Nghe Và Khéo Tu
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,295
Hiểu Và Ngộ Hiểu Và Ngộ
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,195
Hạt Giống Tốt Trong Vỏ Thúi Hạt Giống Tốt Trong Vỏ Thúi
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,052
Hai Lời Dạy Của Phật Và Tổ Hai Lời Dạy Của Phật Và Tổ
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,133
Có Lòng Tin Như Có Tay Có Lòng Tin Như Có Tay
Tác giả: Thích Giác Hóa
997
Chánh Niệm Và Chánh Định Chánh Niệm Và Chánh Định
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,081
Bốn Cõi Tịnh Độ, Bốn Pháp Thành Tựu Vãng Sanh Bốn Cõi Tịnh Độ, Bốn Pháp Thành Tựu Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,282
Vui Lòng Niệm Phật Vui Lòng Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,438
Hoa Nở Thấy Phật Hoa Nở Thấy Phật
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,400
Lời Phật Dạy Lời Phật Dạy
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,220
Vãng Sanh Kệ Vãng Sanh Kệ
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,239
Văn Tư Tu Để Giải Thoát Văn Tư Tu Để Giải Thoát
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,479
Tu Để Đền Ơn Phật Tu Để Đền Ơn Phật
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,104
Suy Nghĩ Cố Gắng Tu Suy Nghĩ Cố Gắng Tu
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,288
Pháp Trợ Đạo Pháp Trợ Đạo
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,067
Nhất Niệm Tức Được Vãng Sanh Nhất Niệm Tức Được Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,148
Lời Phật Dạy Khéo Suy Tư Lời Phật Dạy Khéo Suy Tư
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,070
Hãy Cùng Nhau Tu Hãy Cùng Nhau Tu
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,038