Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề sư

Có tất cả 185 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Thương sư mến chùa Thương sư mến chùa
Tác giả: Thích Giải Hiền
465
Giới Bồ Tát 51: Giới Đi Sứ Giới Bồ Tát 51: Giới Đi Sứ
Tác giả: Thích Thiện Chơn
213
Báo Đức Ân Sư Báo Đức Ân Sư
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
2,508
Những Chữ Sự Những Chữ Sự
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,895
Duyên Và Sự Duyên Và Sự
Tác giả: Thích Trí Huệ
4,642
Sự Trì và Lý Trì Sự Trì và Lý Trì
Tác giả: Thích Chân Hiếu
2,027
Lý và Sự Lý và Sự
Tác giả: Thích Chân Hiếu
2,431
Pháp sử Minh Đăng Quang Pháp sử Minh Đăng Quang
Tác giả: Thạnh Vũ
2,478
Một Ngày An Lạc: Kỳ 004: Thiền và Trị Liệu - phần 2: Pháp đàm chuyên đề Một Ngày An Lạc: Kỳ 004: Thiền và Trị Liệu - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
Tác giả: TT. Thích Tăng Định - TT. Thích Duy Chấn
3,021
Một Ngày An Lạc: Kỳ 004: Thiền và Trị Liệu - phần 3: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 004: Thiền và Trị Liệu - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
3,020
Một Ngày An Lạc: Kỳ 004: Thiền và Trị Liệu - phần 4: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 004: Thiền và Trị Liệu - phần 4: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
2,569
Một Ngày An Lạc: Kỳ 005: Con đường tâm linh - phần 2: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 005: Con đường tâm linh - phần 2: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: HT. Thích Giác Toàn - HT. Thích Minh Chơn - ĐĐ. Thích Phước Đạt
3,206
Một Ngày An Lạc: Kỳ 005: Con đường tâm linh - phần 3: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 005: Con đường tâm linh - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
2,787
Một Ngày An Lạc: Kỳ 005: Con đường tâm linh - phần 4: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 005: Con đường tâm linh - phần 4: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
2,773
Một Ngày An Lạc: Kỳ 006: Đối diện nghịch cảnh - phần 1 - HT. Thích Trí Quảng Một Ngày An Lạc: Kỳ 006: Đối diện nghịch cảnh - phần 1 - HT. Thích Trí Quảng
Tác giả: Thích Trí Quảng
3,536
Một Ngày An Lạc: Kỳ 006: Đối diện nghịch cảnh - phần 3: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 006: Đối diện nghịch cảnh - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
2,769
Một Ngày An Lạc: Kỳ 006: Đối diện nghịch cảnh - phần 4: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 006: Đối diện nghịch cảnh - phần 4: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
2,677
Một Ngày An Lạc: Kỳ 007: Vượt Qua Khổ Đau - phần 2: Pháp đàm chuyên đề Một Ngày An Lạc: Kỳ 007: Vượt Qua Khổ Đau - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
Tác giả: HT. Thích Giác Toàn - ĐĐ. Thích Trí Thiện - ĐĐ. Thích Từ Nghiêm
3,095
Một Ngày An Lạc: Kỳ 007: Vượt Qua Khổ Đau - phần 3: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 007: Vượt Qua Khổ Đau - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
2,635
Một Ngày An Lạc: Kỳ 007: Vượt Qua Khổ Đau - phần 4: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 007: Vượt Qua Khổ Đau - phần 4: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
3,149
Một Ngày An Lạc: Kỳ 008: Chuyển Hóa Nỗi Lo - phần 2: Pháp đàm chuyên đề Một Ngày An Lạc: Kỳ 008: Chuyển Hóa Nỗi Lo - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
Tác giả: TT. Thích Tâm Đức - ĐĐ. Thích Phước Nghiêm
3,762
Một Ngày An Lạc: Kỳ 008: Chuyển Hóa Nỗi Lo - phần 3: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 008: Chuyển Hóa Nỗi Lo - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
3,057
Một Ngày An Lạc: Kỳ 008: Chuyển Hóa Nỗi Lo - phần 4: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 008: Chuyển Hóa Nỗi Lo - phần 4: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
2,678
Một Ngày An Lạc: Kỳ 009: Nhiếp Phục Sợ Hãi - phần 1: Pháp đàm chuyên đề Một Ngày An Lạc: Kỳ 009: Nhiếp Phục Sợ Hãi - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
Tác giả: HT. Thích Như Tín - HT. Thích Minh Chơn
2,381
Một Ngày An Lạc: Kỳ 009: Nhiếp Phục Sợ Hãi - phần 2: Pháp đàm chuyên đề Một Ngày An Lạc: Kỳ 009: Nhiếp Phục Sợ Hãi - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
Tác giả: TT. Thích Chơn Không - TT. Thích Thanh Ngọc
2,307
Một Ngày An Lạc: Kỳ 009: Nhiếp Phục Sợ Hãi - phần 3: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 009: Nhiếp Phục Sợ Hãi - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
2,320
Một Ngày An Lạc: Kỳ 009: Nhiếp Phục Sợ Hãi - phần 4: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 009: Nhiếp Phục Sợ Hãi - phần 4: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
2,091
Một Ngày An Lạc: Kỳ 010: Nụ Cười An Lạc - phần 1: Pháp đàm chuyên đề Một Ngày An Lạc: Kỳ 010: Nụ Cười An Lạc - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
Tác giả: HT. Thích Trí Quảng - ĐĐ. Thích Hoằng Dự
2,850
Một Ngày An Lạc: Kỳ 010: Nụ Cười An Lạc - phần 2: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 010: Nụ Cười An Lạc - phần 2: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
3,165
Một Ngày An Lạc: Kỳ 010: Nụ Cười An Lạc - phần 3: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 010: Nụ Cười An Lạc - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
2,197
Một Ngày An Lạc: Kỳ 011: Chữ hiếu trong đạo Phật - phần 2: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 011: Chữ hiếu trong đạo Phật - phần 2: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
2,957
Một Ngày An Lạc: Kỳ 011: Chữ hiếu trong đạo Phật - phần 3: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 011: Chữ hiếu trong đạo Phật - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
2,579
Một Ngày An Lạc: Kỳ 012: Bản Chất Của Tình Thương - phần 1: Chuyên đề Một Ngày An Lạc: Kỳ 012: Bản Chất Của Tình Thương - phần 1: Chuyên đề
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
2,180
Một Ngày An Lạc: Kỳ 012: Bản Chất Của Tình Thương - phần 3: Vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 012: Bản Chất Của Tình Thương - phần 3: Vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
2,100
Một Ngày An Lạc: Kỳ 024: Niềm tin chân chánh - phần 3: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 024: Niềm tin chân chánh - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
2,126
Một Ngày An Lạc: Kỳ 024: Niềm tin chân chánh - phần 4: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 024: Niềm tin chân chánh - phần 4: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
1,971
Một Ngày An Lạc: Kỳ 027: Quốc thái dân an - phần 2: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 027: Quốc thái dân an - phần 2: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
1,616
Một Ngày An Lạc: Kỳ 027: Quốc thái dân an - phần 3: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 027: Quốc thái dân an - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
1,597
Một Ngày An Lạc: Kỳ 028: Giải tỏa oan ức - phần 2: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 028: Giải tỏa oan ức - phần 2: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
1,770
Một Ngày An Lạc: Kỳ 028: Giải tỏa oan ức - phần 3: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 028: Giải tỏa oan ức - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
1,639
Một Ngày An Lạc: Kỳ 029: Vững trước khen chê - phần 3: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 029: Vững trước khen chê - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
2,532
Một Ngày An Lạc: Kỳ 029: Vững trước khen chê - phần 4: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 029: Vững trước khen chê - phần 4: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
1,936
Một Ngày An Lạc: Kỳ 030: Sức mạnh hòa hợp - phần 3: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 030: Sức mạnh hòa hợp - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
2,002
Một Ngày An Lạc: Kỳ 030: Sức mạnh hòa hợp - phần 4: Pháp đàm vấn đáp. Một Ngày An Lạc: Kỳ 030: Sức mạnh hòa hợp - phần 4: Pháp đàm vấn đáp.
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
1,688
Một Ngày An Lạc: Kỳ 031: Âm siêu dương thạnh - phần 3: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 031: Âm siêu dương thạnh - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
1,812
Một Ngày An Lạc: Kỳ 031: Âm siêu dương thạnh - phần 4: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 031: Âm siêu dương thạnh - phần 4: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
1,761
Một Ngày An Lạc: Kỳ 032: Thực tập nhẫn nhục - phần 1: Pháp đàm chuyên đề Một Ngày An Lạc: Kỳ 032: Thực tập nhẫn nhục - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
Tác giả: HT. Thích Trí Quảng - HT. Thích Huyền Diệu
4,679
Một Ngày An Lạc: Kỳ 032: Thực tập nhẫn nhục - phần 2: Pháp đàm chuyên đề Một Ngày An Lạc: Kỳ 032: Thực tập nhẫn nhục - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
Tác giả: NT. Thích Nữ Tịnh Thường, NT. Thích Nữ Như Ngọc
2,178
Một Ngày An Lạc: Kỳ 032: Thực tập nhẫn nhục - phần 3: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 032: Thực tập nhẫn nhục - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
1,922
Một Ngày An Lạc: Kỳ 033: Thành công và thất bại - phần 1: Pháp đàm chuyên đề Một Ngày An Lạc: Kỳ 033: Thành công và thất bại - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
Tác giả: HT. Thích Trí Quảng - TT. Thích Minh Thành
2,976