Thành viên

Nhớ tôi

sư cô tâm tâm

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề sư cô tâm tâm

Có tất cả 100 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 15) Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 15)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
174
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 14) Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 14)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
148
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 13) Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 13)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
71
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 12) Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 12)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
80
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 11) Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 11)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
50
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 10) Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 10)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
59
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 9) Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 9)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
46
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 8) Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 8)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
43
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 7) Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 7)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
44
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 6) Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 6)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
41
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 5) Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 5)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
43
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 4) Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
65
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 3) Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
74
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 2) Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
94
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 1) Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
202
Sao Không Lên Cõi Trời Sao Không Lên Cõi Trời
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
161
Nghiệp Của Devadatta Nghiệp Của Devadatta
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
128
Hạnh Phúc Tìm Đâu (Kỳ 2) Hạnh Phúc Tìm Đâu (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
93
Hạnh Phúc Tìm Đâu (Kỳ 1) Hạnh Phúc Tìm Đâu (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
129
Nên Sợ Cái Gì Nên Sợ Cái Gì
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
149
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 20) Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 20)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
118
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 18) Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 18)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
89
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 17) Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 17)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
72
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 16) Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 16)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
69
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 19) Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Trí Tuệ (Kỳ 19)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
68
Sơ Kết Về Tâm - Tâm Sở Thiện Sơ Kết Về Tâm - Tâm Sở Thiện
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
59
Sắc Pháp - Khái Niệm Về Sắc Pháp (Sơ Kết Về Sắc) Sắc Pháp - Khái Niệm Về Sắc Pháp (Sơ Kết Về Sắc)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
50
Sắc Pháp - Khái Niệm Về Sắc Pháp (Sắc Tứ Đại) Sắc Pháp - Khái Niệm Về Sắc Pháp (Sắc Tứ Đại)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
56
24 Sắc Y Đại Sinh - Sắc Tính 24 Sắc Y Đại Sinh - Sắc Tính
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
45
Che Khuất Mặt Trời Che Khuất Mặt Trời
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
80
Sở Hữu Trí Tuệ (Phần 3) - Tuệ Thấu Đạt Sở Hữu Trí Tuệ (Phần 3) - Tuệ Thấu Đạt
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
49
Không Thấy Người Thương Không Thấy Người Thương
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
121
Tự Ngã Và Hiềm Hận Tự Ngã Và Hiềm Hận
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
849
Tha Thứ Tha Thứ
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,313
Không Bố Thí Không Cúng Dường Không Bố Thí Không Cúng Dường
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
3,330
Thánh Ni Arahant Dhammadinna Thánh Ni Arahant Dhammadinna
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,278
Thánh Ni Arahant Sukka Thánh Ni Arahant Sukka
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
974
Nữ Thánh Dipama - Cuộc Đời Và Thân Giáo Nữ Thánh Dipama - Cuộc Đời Và Thân Giáo
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,611
Một Chút Tình Người Một Chút Tình Người
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,927
Bỏn Xẻn Và Quảng Đại (Trọn Bài, 1 Phần) Bỏn Xẻn Và Quảng Đại (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,981
Phật Tử Đến Chùa (Kỳ 2) Phật Tử Đến Chùa (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,651
Nóng Giận Phẫn Nộ Nóng Giận Phẫn Nộ
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
2,545
Não Hại Não Hại
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,759
Bầy Ngựa Hoang Dã Bầy Ngựa Hoang Dã
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,552
Phước Có Tài Sản, Phước Được Hưởng Tài Sản Phước Có Tài Sản, Phước Được Hưởng Tài Sản
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
2,380
Sở Hữu Thích Ứng Sở Hữu Thích Ứng
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,459
Sở Hữu Nhu Nhuyễn (Phần 2) Sở Hữu Nhu Nhuyễn (Phần 2)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
966
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử Hạnh Phúc Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,146
Sở Hữu Tịnh Thân, Tịnh Tâm (Phần 3) Sở Hữu Tịnh Thân, Tịnh Tâm (Phần 3)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,315
Sở Hữu Tịnh Thân, Tịnh Tâm (Phần 2) Sở Hữu Tịnh Thân, Tịnh Tâm (Phần 2)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,522